WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ШАРИФОВА ГУЛИСТОН АМРИДДИНОВНА ТАДЖИКСКО-ТУРЕЦКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ В XX ВЕКЕ (в контексте таджикских переводов произведений турецких литераторов) 10.01.03- Литература народов стран ...»

-- [ Страница 5 ] --

В это время писатель так сказал своей супруге о любви, которую испытывал к их дочери:

"Хорошо, что Эда сейчас не здесь. Она не видит, как я страдаю. Я благодарю ее". Могила Гюнтекина находится в Станбуле, на кладбище Караджаахмет.

Произведения Гюнтекина турецкого писателя, романиста и драматурга переводились на таджиксикий язык и издавались, начиная с 50-х годов.

Его произведения: «Увядший цветок» («Гули пажмурда», 1918), «Чаманоро» (1922), пйеса «Истинный герой» («Ќањрамони њаќиќї», 1918), «Кинжал» («Ханљар»,1918), «Кусок камня» («Пораи санг»,1926) и др. известны широкой читательской аудитории. В своих рассказах и романах Гюнтекина одним из первых в турецкой литературе изобразил реальную картину жизни Анатолии, провинциальных городов и забытых Турции. Роман «Чаманоро» (1922), посвященный судьбе молодой турецкой учительницы яркое тому свидетельство. Неслучайно этот роман, дважды был переведенй на таджикский язык Рахимом Хашимом, и стал достоянием таджикских читателей. В 1966 году по этому роману был снят фильм, который в 1986 году был преобразован в телевизионный сериал. Другими, ключевыми произведениями Гюнтекина являются его романы «Зеленая ночь» и «Листопад». В «Зеленой ночи» писатель впервые обращается к образу нового человека Турции, положительного героя-республиканца, как его, конечно, понимал автор, которому вверяется судьба и будущее новых граждан страны, их обучение и воспитание. В романе «Листопад» он также обращался к проблемам семьи, взаимоотношений личности и общества, роли духовенства.

Некоторые произведения этого писателя написаны в духе сентиментализма. Общее число произведений писателя состоящих из отдельных книг или опубликованных на страницах журналов и газет, а также поставленных на сценах театров составляет 100 наименований. В том числе 19 романов и 7 сборников рассказов. В таджикистане же благодаря таким переводчикам, как Рахим Хашим, У.Холиков, С.Ходжимурадова, Ф.Чориев на таджикском языке опубликован один роман и более десяти рассказов и новелл турецкого писателя.

Поскольку тема нашего исследования связана с проблемой литературных взаимосвязей и перевода обратимся к сравнительному анализу одного из рассказов известного писателя, под названием "Yollarda" ("В пути", "Дар сафар") с таджикским и русским вариантами переводов. Этот рассказ взят нами из первой книги Р.Н.Гюнтекина, опубликованной в 1935 году в г. Стамбуле.

В подлиннике рассказ “В пути” выглядит следующим образом:

"Deerli Dileri Bakanmz gibi ben de oka dolarm. Yalnz tabii, yollarmz bakadr. Kendilerinin ileri daima Avrupa’dadr; itinereri kronometre gibi ayarldr. Nereye hangi dakikada varacaklar, ne kadar kalacaklar, ne yapacaklar nceden belirlidir.

Halbuki ben daima kendi snrlarmz iinde dner dolarm. Seyahatlerim biraz geliigzeldir; yelken gemisi gibi esecek rzgara tabidir.

Baz tenha bir istasyonda saatlerce tren, baz gnele beraber uyumu bir kk kasabann otelinde uyku beklerim. Fazla bir yamur, yahut kar frtnas beni bir iki gn bir kye hapsederse, arayp soranm bulunmaz. Gn olur ki bombo bir ovann ortasnda otomobil bozulur; ofr, yoldan geen kamyonlardan pompa, tel, mein ve lastik paralar tedarik edip makine veya tekerleini tamir edinceye kadar etrafta dolarm; yahut eski tabasmas Muhammediyelerdeki Cennet ba resimlerini andran clz bir aacn altnda otururum.

Bu saatlerde vakit ldrmek iin icadettiim arelerden biri de elime geen bir kat parasna yollarda grdm teberiyi karmakark not etmektir.

Bunlarn bir ksm kaybolup gitmitir. Fakat antamn bir kesinde birikip kalm olanlar da bir tomar meydana getirecek kadar oktur.

Seyahat kitap ve makalesi yazmak, son senelerde btn dnyada bir moda haline gelmitir. mrmde bir kere ben de kendimi modaya uydurarak bu notlardan bir yaz serisi karmay dndm.

Bunlarda ne zaman, ne de yer kayd gzetilmemitir. Zaten Anadolu’da zamanlar ve yerler kadar birbirine yakn ve birbirine benzer ne vardr ki?

Araba 1935 slubu bir kbik istasyon binasnn yanndan saparken gzn kapa ve a kendini bir anda stanbul’un otuz krk yl evvelki bir mezarlk safasnda bul... Yol kenarnda bir sed, sedin stnde krk mezar talar, bunlarn arasnda renk renk yeldirmeli, arafl kadnlar oturmu;

aralarnda poturlu, mintanl simitiler, leblebiciler, turucular dolayor...

Tpk tpksna Merutiyetten evvel akamstleri Karacaahmet, Bitlikathane, Mahmutbaba mezarlklarnda grdmz manzara...

Bir sokak daha dnelim. Toprak kulbeler arasnda bir arsa... Ortada bir bostan kuyusu ile eek... Eein arkasna yirmi, otuz metrelik bir ip, ipin ucuna da bir kova balanm... hayvan, kuyu ile kulbelerden biri arasndaki yol zerinde akam piyasas yapar gibi ar ar gidip geliyor... Onun her gidi geliinde kova bir kere kuyuya dalp kyor, bylelikle de kulbelerin su ihtiyac gideriliyor...

Bu usuln, tarihin hangi devrine ait olduunu pek kestiremeyeceim amma her halde ok eski zamanlarda yaadmza phe yoktur...

Baz bir ova yolunda saatlerce gidersiniz. Karnza bir ky kar...

Hayretle dnrsnz: ”Ben bu alak toprak kulbeleri, bu sokaklar;

tekerleinin biri km bu kz arabasn; onun stne tnemi tavuklar, yar plak ocuklar; biraz tede omuzunda testi ile su tayan yalnayak kk kz, srtnda bir al demetiyle yokutan inen petemall bykanay bir saat evvel daha, iki saat evvel bir daha grdm... Sakn araba beni bir daire etrafnda dndrp dolatrdktan sonra hep ayn yere getirmesin. Her halde yle olacak... Evvela uzaktan dik dik bakan kyller yanma yaklayorlar, ehirlerdeki baz k molla eskilerinin sakal kadar uzam tral yzlerini tanmaa baladm. Daha iyisi onlar da beni tanm olacaklar ki tatl tatl glmsemee, etrafm almaa baladlar.

Evet, bu usuz bucaksz yolda ne kadar ilerleseniz dnp dolap hep ayn yere varacaksnz. Bu benzerlik, bana bir yandan can skntsna, ye’se benzeyen bir yrek znts verir. Fakat bir yandan da bu topran hi bir kesinde garip kalmayacak, her gittii yerde kendini hemen alan ve snan bir karde kucanda bulacandan emin bir insan ferahl...

Ne sylyordum? Notlarmda zaman ve yer kayd gzetilmemitir.

Aralarnda be ylfark bulunan bu kat paralarndan hangisinin eski, hangisinin yeni olduunu kendimi zorlamadan hatrlamak zaten mmkn deil gibi... yle rastgele bir ey...

Her yazya olduu gibi bunlarda da az ok umumi bir manas bulunanlara ve bu bakmdan okuyanlar bir dereceye kadar ilgilendirecek mmkndr. Fakat kendimden bakasna bir ey olanlara rastgelinmesi sylemeyecek, bo gevezelikler de az olmayacaktr. Bunu pein haber veriyorum".

(332.260.) Сравним русский перевод этого рассказа, принадлежащего перу А.Ибрагимовой, который и послужил основой для перевода его на таджикский язык:

"Как и наш уважаемый министр иностранных дел, я тоже довольно часто бываю в разъездах. Но, пути у нас разные. У уважаемого министра дела постоянно в Европе: словно хронометр, все расписано по минутам. Где побывает и в какое время, что должен делать, все определено заранее.

В то время как сам я путешествую в пределах нашей страны. Мои путешествия случайны: как парусник, плывущий туда, куда подует ветер.

Иногда, в уединенной станции ждешь часами поезд, иногда в каком-нибудь городке, заснувшем вместе с заходом солнца, ждешь в гостинице прихода сна. Если дождь или метель задержат меня на пару дней в какой-нибудь деревушке, не найдется никого, кто бы спросил, где я и что со мной. Бывают дни, когда на пустынной равнине вдруг ломается автомобиль: пока шофер старается раздобыть у проезжающих мимо грузовиков необходимые запчасти или инструменты и занимается ремонтом автомобиля или заменой колеса, я прогуливаюсь по окрестностям; или сижу под слабым деревом, напоминающий рисунки старой литограии Райских Садов Мухаммада.

Чтоб убить время, одно из изобретенных мною средств, беспорядочно записывать на попавшемся в руки клочке бумаге, все увиденное в дороге.

Часть этих записей давно затерялось. Но то, что накопилось у меня в сумке, наберется на целую катушку (рулон).

Писать книги или рассказы о путешествиях в последние годы вошло в моду во всем мире. Я тоже один раз в своей жизни решил попробовать последовать за модой и напечатать серию статей из своих дорожных записок.

В них не указано ни время, ни место. Так что же есть более похожее и близкое друг к другу, как время и место, в Анадолу (Анатолия)?

Автомобиль проезжает мимо станции похожей на куб постройки 1935 года, на мгновение закрой глаза и снова открой и ощутишь себя на кладбище 30-40 летней давности в старом Станбуле. С краю от дороги стена, на которой камни от старых могил, между ними сидят, женщины укутавшись в свои разноцветные платья, между ними ходят продавцы кренделей, сухофруктов и солений. Как будто старые времена, где мы наблюдали такое раньше на кладбищах Караджаахмет, Битликкагытхане, Махмудбаба.

Повернем еще на одну улицу. Среди глинобитных домиков пустое пространство. А посередине этого места находится колодец и осел. Сзади осла привязана веревка, на конце которой привязано ведро. Животное словно вышло на рынок за вечерними покупками и тяжелой поступью ходит туда - сюда. При таком движении ведро каждый раз погружается в колодец и вытаскивает воду и таким образом удовлетворяет нужды домов в воде.

К какому историческому периоду относится этот метод, не могу сказать точно, но можно не сомневаться в том, что это очень старый метод.

Иногда можете ехать по равнине часами. Навстречу попадается деревня... Подумаете с удивлением: “Эти низенькие глинобитные дома, эти улочки, эту телегу с одним колесом, на которой сидят куры, полуголые дети, немного поодаль маленькую девочку с босыми ногами таскающую воду на своих хрупких плечах, бабушку спускающуюся вниз с возвышения, с вязанкой хвороста за спиной” я ведь уже видел все это и час назад, и два часа назад. Как будто машина все время привозит меня в одно и то же место. И это наверняка так. Сначала деревенские жители издалека смотрят с любопытством в мою сторону и постепенно подходят ко мне, начинаю узнавать их выбритые лица похожие на бородатые лица городских мулл. Но самое лучшее то, что и они меня как будто узнают и, улыбаясь, собираются вокруг меня.

Сколько не разъезжай по этим дорогам, все равно попадаешь как будто в одни и те же места. Эта схожесть иногда навевает скуку и грусть.

Но с другой стороны в этих местах никогда не останешься брошенным и никому не нужным человеком, куда бы ты ни пошел, тебе будут рады как родному человеку и окружат тебя теплом и заботой. И ощущаешь легкость.

Что я говорил? В моих записях не указано ни время, ни место.

Среди них есть трех - пятилетней давности. Но которые из них новые или старые я не могу вспомнить даже при всем своем желании. Записывал, как попало.

Те кто читает и находит какой-то общий смысл в записях различного рода, возможно найдут что-нибудь интересующее их и в этих записях. Но со своей стороны, больше ничего не буду говорить и попусту тратить время. Это сообщаю заранее". (147. 53.) И, наконец, обратимся к таджикскому переводу рассказа «В пути», который осуществил известный переводчик У.Холиков.

"Ман ам мисли аноби Вазири корои хори иамон доимо сафар мекунам. Табиист, ки сафароямон аз якдигар фар мекунанд. Сафарои астанд.

он кас бештар дар Аврупо сурат мегиранд, оно нашав Масалан, дар кадом ват озир бояд шуд, ку о бояд рафт ё ч бояд кард маълум мегарданд. ол он ки ман амеша дар доираи удуди пешак кишварамон сафар мекунам. Сафарои ман хеле хубанд. Он ба монанди киштие мебошад, ки бодбонояшро кушода шамол ба кадом тарафе ки хоад мебарад.

Баъзан дар истгои беодам соатои дароз поездро интизор мешавам, баъзан дар деаои дурдаст, ки бо уруби офтоб ба хоб мераванд, дар мемонхонае ой гирифта бедорхоб мекашам. Дар сурати бориши зиёд ё ин ки барф мисли аз дунё кандашуда касе сурои ман намекунад. Р зе мешавад, ки миёни водии беодам автомобил вайрон мешавад, то таъмири ронанда ё гирифтани парчаои зарур ба монанди балон, насос ё дигар ан омо аз мошинои боркаш дар атроф сайругашт мекунам ва ё худ дар зери ниолаки бе он мисли расмои литографии Муаммад, ки аннатро та ассум мекунад, интизор мешавам.

Барои гузаронидани ват, барои э одиёт ба даст аламу оаз гирифта аз он роое, ки гузаштем хотираи начандон дурустро ба ёд оварда менависам.

Як исми ин хотирот аз байн рафтааст. Вале дар сумкаи ман он адар оазмайда зиёд аст, ки амъи он як рулони калонро ташкил медиад.

Дар рафти саёат э од намудани як маола ё китоб, солои охир дар тамоми дунё ба мисли м д шудааст. Дар умрам нахустин бор тасмим гирифтам ба м д таъиб карда аз ин оазпорао як ма м ъ маолао нависам.

Дар ин навишта ото айди макон ва замон дар назар дошта нашудааст. Оё дар Анадолу ба айр аз макон ва замон дигар чизе ба амдигар наздик ва монанде аст?

Мошин, аз назди биное ки соли 1935 сохта шудааст ва шакли кубро дорад аракат мекунад, г ё пас аз п шидан ва кушодани чашмо худро дар мазорои Истамбули 30-40 сол абл эсос мекун. Дар канори ро деворе, ки дар он сангои боимондаи мазор астанд, ранг болои ранг печутоб ёфта, назди он занои бо либосои хонаг нишастаанд, бо шалваро, нонфур шон, нахудфур шон ва сабзавотфур шон сайру гашт менамоянд. Ба монанди давраи пеш аз машрутият (конституция) манзараои абристонои Кара амет, Битликаитане, Мамутбаба.

Як к чаи дигар мегардем. Дар байни хонао як замини хол.

Дар миёни ин замини хол чо ва харе... Дар паси хар ресмони бист ё си метр дарозидошта, дар охири банд сатиле баста шудааст. айвон байни рои чо ва яке аз хонао г ё савдои бегоир з карда истодааст, вазнин вазнин рафтуомад дорад. Дар ар рафтуомади ин хар сатили басташуда ба чо медарояду мебарояд, амин тавр ниёз ба об барои хонао бароварда мешавад.

Ин усул ба кадом давраи таърих мансуб аст гуфта наметавонам, аммо ба ар ол ба давраи хеле адим вобастаг дорад.

Баъзан дар рои даште соатои дароз меравед. Р бар ятон як деа пайдо мешавад. айратангез ба фикр фур меравед. “Ман ин хонаои заминиро, ин к чаоро, аробаи якчархаро, мурои ба болои он баромадаро, к дакони нимлучро, духтараки хурдакаки пойлуч, ки обро дар китфи худ мебурд, модари пиронсоли дар афояш бастаи шохои хушкида, аз баланд ба поён мефаромадаро як соат пештар, ду соат пештар дар ку о дидам. Ин мошин гаштаву баргашта маро боз ба ои пештара наоварда бошад? Ба ар ол амин тавр аст. Аввал сокинони деа аз дур бодиат ниго карда ба наздам меоянд, р и оноро, ки ба монанди риши дарози муллоои пештараи шар астанд мешиносам. Аз ама хубаш он ки оно низ г ё маро шинохта бошанд ва табассум карда дар атрофи ман амъ омаданд.

адаре ки аракат накунед гаштаву Бале, дар ин рои ноаён ч ониб дилгир ва амгин баргашта боз ба як о меоед. Ин монанд аз як ойо худатро бегона ис менамояд. Аз ониби дигар, фаат дар ин хел ва ба ар ку ое, ки мерав абул намекун туро бо як мерубон мекунанд ва ин чиз ба инсон як фарае мебахшад.

айд Чи мегуфтам? Дар ёддоштоям макон ва замон нагардидааст. Дар байни ин навишта ото, ки байнашон 3-5 сол фарият аст, кадоме кунаанду кадоме нав ба хотир овардани он айриимкон менамояд. Як чизи тасодуфист.

Азбаски, хонанда аз ар навишта от кам ам бошад, як маънои меёбад, ин навишта ото ам диати баъзе хонандаро як умум дара а метавонад ба худ алб кунад. Фаат аз худам ба дигарон чизе намег ям, сергапи низ аз ад зиёд намешавад. аблан ин чизро ба шумо мег ям".

Сравнительный анализ турецкого подлинника с русским и таджикским переводами позволяет прийти к выводу, что переводчики, прежде всего своей существеннейшей обязанностью считали то, чтобы добиться в каждом слове и предложении тех самых результатов, которых сумел достигнуть автор. Вместе с тем, необходимо отметить, что каждый переводчик добивался поставленной цели в соответствии со своей концепцией и видением роли перевода. Так, в русском переводе явно проглядывается стремление автора сохранить содержание и смысл каджого слова, каждого предолежния подлинника. В некоторых случаях, чтобы добиться этого А. Ибрагимова идет на упрощение сложных предложений, не нарушая их смысла.

Таджикский же переводчик, ориентируясь на русский перевод, предвидя, что из-за вторичности может ослабить некоторые отрывки или места оригинала, старался услить его в другом месте, то есть вернуть ниже, то, что взял у него выше. Поэтому было бы неправильно сравнивать каждый отрывок или каждое предложение перевода с соответствующими предложениями и отрывками оригинала. Только оценка перевода всего произведения в целом или отдельных его значительных отрывков может определить меру истинной ценности перевода. Исходя из этого тезиса, мы с уверенностью можем утверждать, что таджикский переводчик справился с этой сложной задачей и сделал рассказ “В пути” достоянием таджикской литературы, способствовал сближению култур двух народов, внес свой вклад в процесс таджикскотурецких литературных связей.

Из сравнительного анализа переводов вытекает еще один интересный вывод, что для создания новой формы текста на языке перевода необходимы художественные способности, писательский талант. Самый прозаический текст требует творчески-интуитивной работы со словом, что и показали переводчики анализиремого рассказа “В пути”. Таджикский перевод оказался в несколько выигрышном положении, так как читая произведения турецких писателей в оригинале можно встретить довольно большое количество персидских и таджикских слов. Турецкая литература на протяжении многих веков находилась в тесных взаимосвязях с персидско-таджикской литературой и, конечно же воспринимая её достижения, испытывая влияние различных литературных течений и школ, стилей и направлений, традиций этой литературы, на этой основе, получала мошный толчок для дальнейшего развития. Эта общность и принадлежность двух литератур к одному эстетическому типу создаёт благоприятные условия для переводчиков и, в какой-то мере, способствует достаточно высокому уровню перевода, в чем мы смогли убедиться из сравнения одного рассказа турецкого писателя с его русским и таджикским переводами.

Писатель Гюнтекин Р.Н. также написал пйесы, которые переведены на многие языки мира, перереаботаны и поставлены на сценах известных театров мира.

Отец писателя был военным врачом и служил в армии в чине майора.

Он прекрасно владел персидским, арабским и французским языками и как-то сказал Рашоду: « Я хочу воспитать тебя как Эмиль - героя романа Руссо». Он призывал сына как можно глубже вникать в человеческую сущность, познавать секреты природы ичаще размышлять над ними. Все это сыграло свою роль в пробуждении таланта и формировании писательской личности Рашода Нури.

Как уже было отмечено выше, большинство рассказов и новелл Гюнтекина Р.Н. в разное время были переведены на таджикский язык и стали достоянием таджикского читателя.

Одна из новелл Рашота Нури Гюнтекина под названием ”Соглашение” сначала (31.10.1970) в переводе Комила Мусафирова была напечатана в газете “Правда Узбекистана”(“аиати Узбекистон”), затем эта же новелла в переводе Ф. Чориева (23.08.1975) была опубликована в газете “Комсомолец Узбекистана” и другие рассказы турецкого писателя Гюнтекина Рашота Нури “Зерно воробья”, “Договор” переведённые с русского У. Халиковым, напечатаны в газете “Комсомолец Таджикистана” 12.02.1971 года. Также в переводе рассказов писателя приняла участие С. Хаджимуродова, переведя рассказ писателя “Просо чижа”, представив читателям. Его новелл “Зерно воробья” перевёл с русского К. Мусафиров, которые были напечатаны в газете “Правда Узбекистана”(“аиати Узбекистон”) 31.10.1971 года.

“Зерно птицы” (перевод с русского У. Халиковым, напечатан в газете “Комсомолец Таджикистана” 12.02.1971), “Договор” (перевод с русского У. Халиковым, в “Женищины Таджикистана” (“Занони То икистон”) №12, 1971), ”Просо чижа” (перевод с русского С.

Хаджимурадовой, журнал “Машъал”, №10. 1974), “Зерно воробья” (перевод с русского Комсомолец Курган-тюбе, 18.10.1975) представлены для обозрения таджикским читателям.

Также, его новелла “Соглашение” ещё раз 23.08.1975 года была переведена с русского переводчиком Ф. Чориевым (Комсомолец Кургантюбе).

Считаем необходимым обратиться к сравнительному анализу некоторых отрывков рассказа турецкого писателя Р.Н.Гюнтекина, под названием "alan Bir ", "Удивительное дело", "Кори њайратангез" переведенного на русский и таджикский языки.

Этот рассказ впервые был напечатан в1935 году в книге, под названием "Anadolu Notlar" (Btn eserler):

"Bir snrdl yolcuyla konutum. stanbul’a ilk defa geliyormu. ehri nasl bulduunu sordum.“Tabiat manzaralarna bayldm”, dedi. Bu benim sorguma karlk deildi. Fakat srar etmedim. Bir mddet undan bundan

konutuktan sonra, snrdl yolcu:

— Sizin ehrin en alacak eyi tramvaylar, dedi.

— yledir, dedim.

— Yeryznn btn byk ehirlerinde tramvay biletleri istikamet esas zerine kurulmutur. Mesela, Yedikule’den Bebek’e gitmek isteyenbir yolcu stanbul’da, defa tramvay deitirmeye mecburdur. Yedikule’den Sirkeci’ye kadar bir, Sirkeci’den Eminn’ne kadar iki, Eminn’nden Bebek’e...

Bylelikle bir yerden kalkp ayn istikametteki baka bir yere gitmek iin bilet almak lazm. Halbuki, mesela, Viyana’da, Kahire’de, Berlin’de filan bir tek biletle bu tramvay deitirmek mmkndr. Bu meselenin sizde hala halledilmemi olmasna atm dorusu!’’ Snrdl yolcunun at ii yazmas benden, bu aknln nne gemek “makam- aidi”nden...". (331. 209.) Вот как перевела этот отрывок с турецкого русская переводчица Л. Дудина: "Разговорился с одним иностранцем. В Станбул приехал впервые. Спросил, как ему понравился город, он ответил «Очень понравились природные пейзажи». Этот ответ не удовлетворил меня. Но я не настаивал.

Поговорив о том, о сем, иностранец сказал:

— Трамвай, это самое удивительное в вашем городе.

— Согласен, я ответил.

— В больших городах всего мира билетная система трамваев была создана на основе направления. Например, чтобы из Йедикуле доехать до Бебека пассажир вынужден сменить три трамвая. От Йедикуле до Сиркеджи один, от Сиркеджи до Эминону два, от Эминону до Бебека три. Таким образом, чтобы доехать из одного места до другого, которые находятся на одном направлении, нужно купить три билета. В то время как, например, в Вене, в Каире, в Берлине, с одним билетом можно сменить три трамвая. По правде говоря, я удивился, что до сих пор эта проблема у вас не решена!»

Мое дело, написать про удивление иностранца, а дело компетентных органов разрешить эту проблему." (147. 59.)

А вот тот же отрывок в переводе на таджикский язык:

"Боре бо шахси хори ие амсубат гардидам. Нахустин бор ба шари Истамбул омада будааст. Суол кардам, ки шар ба маъул шуд.

маро онеъ “Дилфиреби манзараои табиат шудам”, гуфт. Ин посухи накард. Вале дигар суолаш накардам. Баъди каме субат хори гуфт:

— Трамвай, чизи айратовари шари шумост.

— Бале амин тавр аст.

— Дар тамоми дунё системаи билетои трамвай, амин тавр ба ро монда шудааст, ки ба самти аракат вобаста аст. Масалан, барои аз мааллаи Йедикуле то мааллаи Бебек сафар кардан бояд се маротиба хати трамвайро иваз намоед. Якум аз Йедикуле то Сирке, дуюм аз то Эмин ну ва сеюм бошад, аз Эмин ну то Бебек. амин Сирке тавр, барои аз як ой то ои дигар рафтан, ки дар як самт воеъ мебошанд, шумо ма бур астед, ки се маротиба чипта харидор намоед.

ол он ки дар Вена, оира ё Берлин шумо бо як чипта се трамвайро иваз карда метавонед. Ва ануз алли худро наёфтани ин масъала маро ба айрат овард.

Навистани айати шахси хори, бар удаи ман аст, пешгирии ин айат бар д ши маомоти дахлдор аст".

Именно так, с соблюдением обыденной разговорной речи, как это сделала переводчик Л.Дудина, следовало перевести “Удивительное дело” и таджикскому переводчику, который на наш взгляд увлекся русским аналогом, в следствии чего, не совсем удачно передал тональность диалога. Русский переводчик осуществляя переложение прямо с подлинника заслуживает полнейшей похвалы за свой прекрасный труд. Ему удалось сохранить не только содержание произведения, но также форму и звучание каждой фразы, каждого словосочетания. Например, предложение: " Sizin ehrin en alacak eyi tramvaylar, dedi. yledir, dedim" он перевел "Трамвай, это самое удивительное в вашем городе. Согласен, я ответил", что свидетельствует о том, что трудности подлинника побеждены Л.Дудиной с необыкновенным искусством. В таджикском переводе этот отрывок звучит так: " Трамвай, чизи айратовари шари шумост. Бале амин тавр аст" и, вполне, понятен читателю, но некоторые слова например, “самое удивительное” он перевел как "њайратовар", упустив превосходную степень “самое”, что несколько упростило восхищение иностранца. Таким образом, это словосочетание следовало бы перевести “Њайратовартарин” или “ чизи аз њама аљибтарин”.

Обратимся к еще одному отрывку другого рассказа турецкого писателя Р.Н.Гюнтекина "Msademe-i Efkar" ( “Столкновение мнений”, "Мусодимаи афкор") переведенного на русский и таджикский языки.

Данный рассказ вошел в книгу "Anadolu Notlar" (Btn eserler), изданнуб в Станбуле 1938году:

"Barika-y hakikat msademe-i efkardan kar", diye eski bir sz vardr. Bu szn doruluk ve erilik gradosu stnde duracak deilim. Yalnz yle "msademe-i efkar" lar vardr ki, bunlardan "barika-y hakikat" deil, ksa ksa koskocaman bir aakalmak, usuz bucaksz bir afallamak kar.

Elinizde dir bardak su vardr. Karnzdakine sorarsnz:

— Bu bardan iindeki nedir?

O size cevap verir:

— spirto!..

Siz:

— Yok canm, dersiniz, bu ispirto deil sudur. spirtonun kokusu olur, bak bunu kokla...

Karnzdaki barda koklar ve ispirto olmadn anlar...

Fakat yine elinizdeki su dolu barda gsterip:

— Bunun iindeki nedir? Diye sorduunuz vakit, karnzdaki:

— Onun iindeki inkodur! Derse ne yaparsnz?

Byle bir karlk karsnda her eit teorik, ampirik, falan filan ‘’mnakaa’’ ve ‘’tesadm-i efkar’’ kaplar kapanm, siz eliniz brnzde aalamaktan baka bir ey yapamaz olmusunuzdur...

te benim en ekindiim ‘’msademe-i efkar’’ bu eit olanlardr. (331.

209.) В русском переводе Л.Дудиной, выполненном с оригинала, этот отрывок звучит так:

"Есть старая поговорка «Прелесть истины, проявляется в столкновении мнений». Не буду заострять внимание в правильности или неправильности этой поговорки. Но есть такие «столкновения мнений»

что они вызывают не «проблеск истины» а безграничное и бескрайнее удивление и растерянность.

Допустим у вас в руках стакан воды. Если спросите у собеседника:

— Что в этом стакане?

Он вам ответит:

— Спирт!

Вы ему:

— Нет уважаемый, это не спирт, а вода. У спирта есть запах, посмотри и понюхай.

Ваш собеседник понюхает и поймет что это не спирт…

Но если снова покажете стакан полный воды и спросите:

—Что в нем?

И если ваш собеседник ответит:

—В стакане цинк!

Что вы тогда сделаете?

При таком ответе, закрыты двери для всяких теоретических, эмпирических, и т.п. «дискуссий» и «столкновений мнений », и вы кроме удивления и недоумения не в состоянии ничего сделать.

И я больше всего избегаю именно вот таких «столкновения мнений».

Тарљумаи он ба забони тољикї бошад, аз љониби адиби тољик

М.Аминзода чунин сурат гирифтааст:

“ илои аиат аз мусодимаи афкор бармеояд” зарбулмасали адиме аст. Дар бораи дуруст ё нодуруст будани ин гуфтание надорам. Аммо як намуд “мусодимаи афкор”-ое ву уд дорад, ки аз оно на “ илои аиат” балки як олати айратангези беудуд ба ву уд меояд.

Дар дастатон як пиёла об аст. Ба амсубататон бипурсед:

- Дар дохили ин пиёла ч аст?

амс бат ба Шумо авоб хоад дод:

- Спирт!..

Шумо:

- Не бародар ин спирт нест об аст. Спирт б й дорад, як бор б й карда бин...

Пиёларо б й карда мебинад ва мефамад, ки даруни он об аст.

Боз як пиёлаи пур аз обро нишон дода пурсед:

- Дар даруни ин пиёла чист? – гуфта пурсед, амсубататон:

- Дар даруни пиёла синк аст! г яд ч кор мекунед?

авоб олатои гуногуни назарияв, Пас аз шунидани ин гуна ё “тасодуми афкор” хотима меёбад ва олати манти ва муноишав айратовар шуморо фаро гирифта чи кор карданатонро намедонед.

Ана аз амин гуна олатои “мусодимаи афкор” ман худро дар канор мегирам...".

На основе сравнительного анализа турецкого подлинника с русским и таджикским переводами можно прийти к вполне обоснованному выводу, что прежде всего бесценные и полнокровные творения турецкого писатаеля, их высокая одухотворенность находятся на перекрестке духовных связей народов Востока и Запада. Мы смогли в этом глубоко убедиться на примере перевода вышеприведенного рассказа этого замечательного турецкого писателя.

Перевод классика турецкой литературы является частицей нашей родной литературы, он вошел в её сокровищницу, на которой все мы воспитивались. И пусть он недостаточно похож на оригинал, пусть он формально несовершенен, все равно он является для нас таджикским, уже любимым произведением. К такому выводу мы пришли после рассмотрения и анализа русских и таджикских переводов произведений Гюнтекина Рашода.

3.4. Перевод некоторых рассказов и новелл турецких писателей на таджикский язык На основании изученного материала нам удалось выявить, что турецкая писательница Суод Дервиш, чьи рассказы и новеллы, к большому сожалению, на таджикском языке представлены не вполной мере, является одним из талантливых художников слова. Её новелла под названием “Город в котором я появился на свет” в переводе Х.

Султановой (“Женщины Таджикистана” (“Занони То икистон”) № 6.

1971) и роман “Узник Анкары” в переводе У. Обидова (1973), а также отрывок из этого романа ранее был напечатан в газете “Комсомолец Таджикистана” ( 19.05. 1971). Позже, вышеназванный роман полностью в объёме 144 страниц, тиражом 1400 экземпляров (перевод У. Обидова) был напечатан в издательстве “Ирфон” и представлен читателям в 1973 году.

Рассказ Аббасзаде Хусайна “Картина” переводчик А. Насимов и рассказ Акчама Дурсуна “Чёрная бумага” К. Восиев перевели на таджикский язык с русского. Также рассказ Эрдинджа Фахри “Коммунист” с русского переведён К. Али, напечатан в газете “Ленинабадская правда” (“аиати Ленинобод”) 3.11.1973 года. Другой его рассказ “Рустам”, в переводе У. Халикова, был издан 7.10.1973 году в газете “Пионери То икистон” (“Пионер Таджикистана”).

С турецкой писательницей Юлдуз Бакир, таджикский читатель знаком по переведённым и напечатанным её рассказам “Женщина” (переводчик Х. Давлатов), “Просвещение и культура” 4.09.1973 год, “Гулбаор и Фарида” в журнале “Женщины Таджикистана” №5, 1973 год и “Когда ты умрёшь” (переводчик Ф. Азизов) “Просвещение и культура” 13.04.1976 год.

В 70-е годы также были напечатаны, представлены читателям турецкие анекдоты: “Тебя мама не взяла”, “Я подожду” перевод К.

Мусафирова “Советский Таджикистан” (“То икистони Совет ”, 26.05.1974), “Турецкие рассказы”, переводчик С. Амирджонов (“Просвещение и культура”, 18.05.1978), (“Комсомолец Таджикистана”, 22.09.1978), “Турецкие мудрости” – переводчик С. Амирджонов (“Комсомолец Таджикистана”, 12.11. 1978), турецкие рассказы и анекдоты: “Швея”, “Помоги”, ”Какой правитель лучше”, “Разве совсем не имел хвоста?”, “Бестолковый осёл”, “Холод”, “Щедрый”.

После великой Отечественной Войны, наполненные глубокие по содержанию, искрометные сатирические новеллы и рассказы писателей Турции перешагнув за пределы страны обрлели своих многочисленных почитателей в различных кругах и становятся предметом пристального внимания переводчиков. Посредством переводов многие произведения писателей Турции получают возможность участия на различных литературных конкурсах и заслуженно удостаиваются премий и дипломов победителя. Благодаря этим конкурсам и славе победителей их имена и произведения обретают известность во всем мире.

Продуктивнейший период процесса перевода рассказов турецких писателей таких, как Азиза Несина, Рашота Нури Гюнтекина, Сабахатдина Али, Наз ма Хикмета, Фахри Эрдинджа, Суода Дарвиша, Акчама Дурсуна, Али Хусейна, Вели Сайгеля, Салима Ходжагияса, Бакир Юлдуз и других на таджикский язык пришелся на 60-70-е годы прошлого века.

К сожалению, за последние тридцать лет прошлого века всего на таджикский язык были переведены и напечатаны 15 рассказов турецких писателей. Это: сатирические рассказы А. Несина “Дешёвый работник для облегчения работы полиции”, (24 сентября 1983 года в “Правде Узбекистана”( сейчас “Голос таджика” (“Овози то ик”), “Господин, он вор” перевод О. Исломова (газета “Ленинский путь” 1985, 7 декабря), “Придержи язык” в газете “Правда Узбекистана” (“аиати Узбекистон” 1989, 26 декабря), в переводе Истада Касымова, “Свидетельство о рождении” перевод Маъруфа Бабаджана “Ленинабадская правда” (“аиати Узбекистон”, 1992, 4 августа) и “Пятно кунжута”, “Советский Таджикистан” (“То икистони Совет ”) 11.06. 1980 год в переводе А. Насимова.

Согласно материалов, опубликованных в периодической печати, начиная с 1960 по 1970 годы разными переводчиками было переведено более 100 произведений турецких писателей. Следует напотнить, что некоторые рассказы турецких писателей, печатались по нескольку раз.

Например, “Если бы я был женщиной...”, “Рассказ о себе”, “Договор”, “Узник Анкары” за последние 20 лет были изданы более 35 раз, в разных переводах.

Здесь за исключением Рахима Хашима, владеющего турецким языком, все остальные переводы на таджикский язык выполнялись через русский язык.

В перечень рассказов, переведенных на таджикский язык Рахимом Хашимом непосредственно с турецкого входят: “Мой рассказ” (“Голос Востока”(“Садои Шар”- №9, 1968 год), “ Задержан Хамди-слон” и “За своё счастье благодарен тебе” (“ Голос Востока” (“Садои Шар”- № 9, 1973 год).

На протяжении 1971-1979 годов на таджикский язык было переведено около 50 рассказов таких турецких писателей, как Азиз Несин, Рашот Нури Гюнтекин, Сабахатдин Али, Наз м Хикмет, Фахри Эрдиндж, Суод Дервиш, Акчама Дурсун, Бакир Юлдуз и других. Уместно отметить, что в рассматриваемый период было издано два сборника рассказов Азиза Несина - “Фонарь” и “Письма с того света”. Второй сборник состоит из 16 рассказов, перевод которых принадлежит перу таджикского писателя сатирика Уруна Кухзода.

В последующие же годы прошлого столетия на таджикский язык было переведено всего лишь 15 рассказов, которые можно назвать конкретно. Это - сатирический рассказ А.Несина “Дешевая рабочая сила для облегчения работы полицейских” (24 сентября 1983 года в «Њаќиќати Ўзбекистон») в Ташкенте, «Господин, это и есть вор” в переводе О.Ислома, (газета “Ленинский путь”- «Роњи Ленинї» 1985, 7 декабря), “Придержи язык” (газета “Правда Узбекистана” 1989, 26 декабря) в переводе Истада Касымова, “Биография” (газета Ленинабадская правда”-«Њаќиќати Ленинобод», 1992, 4 августа) в переводе Маъруфа Бободжона и рассказ Х.Абасзаде “Портрет” (газета “Совестский Таджикистан”- "Тољикистони Советї" 25.05,1985) в переводе А.Насимова, а также рассказ С.Али “Веснушки”(газета “Советский Таджикистан”-“Тољикистони Советї. 11.06.1980) в переводе А.Насимова. По нашему мнению, одна из причин публикации рассказов и новелл писателей Турции на страницах республиканских газет заключалась в их небольшом объеме, в силу чего для их чтения не требовалось много времени. Вторая причина была в том, что эти рассказы и новеллы будучи содержательными, в основном, отражали жизнь простого народа.

Из этого перечня также выясняестся, что переводы произведений турецких писателей на таджикский язык осуществлены таджикскими писателями двух республик - Таджикистана и Узбекистана. Так, мы можем констатировать, что в авторитетной таджикской газете Узбекистана (“Правда Узбекистана”- («Њаќиќати Ўзбекистон») было напечатано 6 рассказов Азиза Несина.

Все вышеназванные турецкие писатели удивительно быстро нашли путь к сердцам многочисленных читателей в Таджикистане, в чем мы смогли убедиться в процессе анализа переводов. Необходимо подчеркнуть, что большинство переводов первоначально публиковались в газетах и чаще всего в таких газетах, как «Њаќиќати Ленинобод», «Комсомоли Тољикистон», «Тољикистони Советї», «Маориф ва маданият», а также в журналах «Шарќи сурх» («Садои Шарќ»), «Хорпуштак», «Тољикистон», районных газетах «Коммуна», «Коммунисти Ёвон», «Роњи Ленинї» и др.

Если подытожить все вышесказанное, то следует подчеркнуть, что перевод рассказов и новелл турецких писателей на таджикский язык, в целом осуществлен из высокой потребности переводчиков высказаться посредством перевода, устами другого автора, пропустив себя через него (а не только его через себя), из желания поведать своему читаелю то, что в подлиннике потрясло их самих, из необходимости или жады открывать неоткрытое, неведомое...

Примечательно, что переводы на таджикский язык в основном осуществлялись двумя путями: непосредственно и опосредованно.

Большинство переводов Рахима Хашима сделаны прямо с оригинала.

Все остальные переводы на таджикский язык, начиная с 1950 года до сегодняшнего дня, осуществлены посредством русского текста перевода.

В связи со сказанным выше следовало бы вновь вернуться к вопросу о языке. Знание турецкого языка позволило Рахиму Хашиму избежать многи ошибок, сохранить дух и лексику оригинала, особенности турецкого быта. В сказанном можно убедиться обратившись к переводу таких турецких рассказов и новелл, как «Рассказ о себе» - «Њикояти худам» («Садои Шарќ»- № 9, соли 1968), «Пойман слон Хамди» амдии фил дастгир карда шуд» и «За своё счастье благодарю тебя» Ба хушбахтиам аз ту миннатдорам» («Садои Шарќ» - № 9, соли 1973), выполненных Рахимом Хашимом с турецкого (азербайджанского).

Таджикские литературоведы подчеркивая важную особенность этих переводов отмечали: «В переводе трудно ощутить ту прелесть и красоту, которая полнокровно существует в родном языке и потом как будто умирает в подстрочнике. Воистину художественные поэтические переводы Рахима Хашима помогают прочувствовать силу мысле выражения подлинника произведения» (44. 78.).

Необходимо добавить к этой оценке то, что Рахим Хашим, как это видно на примере его переводов турецкой литературы, не старался соблюдать внешние приметы прозы турецких писателей: тональность, динамику, структуру построения предложений, - видимо исходя из той истины, что законы звучания на всех языках различны. Полный любви и участия к отобранным им для перевода произведениям, он желал только одного - чтобы они стали современными таджикскими рассказами и новеллами, близкими современному таджикскому читателю.

Как уже было отмечено, турецкие писатели Азиз Несин, Рашот Нури Гюнтекин, Сабахатдин Али, Наз м Хикмет, Фахри Эрдиндж, Суод Дервиш, Акчам Дурсун, Али Хусейн, Вели Сайгель, Салим Ходжагияс, Бакир Юлдуз и другие сыграли важную роль в развитии турецкой прозы.

Талантливые таджикские переводчики, как мы в этом убедились сравнивая их переводы с подлинниками, старались избегать дословного перевода, чтобы избежать рождение грубого, вульгарного далекого от оригинала произведения.

В недалеком прошлом, в советское время, почти все произведения писателей мира переводились посредством русского перевода. И таким образом, многие образцы литературы Европы вначале переводились на русский и лишь потом на другие языки советских народов. Были случаи, когда переводы осуществлялись с третьего или четвертого языка.

Например, вьетнамская литература была переведена на французкий язык, затем на русский, и только потом на таджикский язык. И, что интересно, такой перевод относили к достижениям школы таджикского перевода и рукоплескали на съездах и форумах. Появились даже такие критики, которые отмечали это явление как успех и достижение.

Например, на юбилейном торжестве в честь переводчика, якобы переводившего с 13 языков мира, ни одного из которых, за исключением русского языка, он не знал, его переводческую деятельность славили как уникальное явление в истории таджикского перевода.

На примере перевода романа узбекского писателя Одила Якубова “Сокровища Улугбека” («Ганљинаи Улуѓбек») на немецкий язык, который был осуществлен с русского варианта перевода, узбекский литературовед Джабуриев М.М.

в своей кандидатской диссертации «Воссоздание национального характера и исторического колорита в художественном переводе» (1991) пришел к следующему умозаключению:

«К сожалению, некоторые недочеты показывают, что немецкий переводчик (в данном случае переводчиком “Сокровища Улугбека” является Г.Йеменихе, который переводил с русского текста перевода, выполненного Ю.Суровцевым - Г.Ш.) должен углубить свои знания. В то же время, следует отметить, что большинство упущений о погрешностей в переводе немецкого текста исходят из русского воссоздания произведения О.Якубова” (81. 23.).

Подобное негативное явление отмечалось многими узбекскими, казахскими, киргизскими, туркменскими, азербайджанскими, грузинскими, армянскими и др., литературоведами.

Мы конечно, не можем не согласиться со всеми общими положениями теории перевода, тем более, что многие ключевые посылы послужили основой в работе каждого переводчика прозы и поэзии. В переводе нельзя и недопустимо легко пойти на замену образа мыслью и обратно.

Нельзя подменять лаконизм богатством. Это будет нарушением стиля.

Но основные положения теории перевода, требование рассматривать элементы произведения как в оригинале, так и в переводе не в отрыве друг от друга, а в их совокупности, утверждение о праве переводчика на компенсацию, смотреть на натуру широко, единным взглядом охватывать ее всю в целом, не разбивая целостно воспринятый образ вниманием к несущественным деталям - все эти положения остаются бесспорными для нас.

Если перевод выполняется по принципу подстрочника, он не может воссоздать общую картину подллиника, но может передать общую мысль, содержание переводимого произведения. Поэтому общепринятые требования к переводчику, как нам кажется, нужно изложить в обратном порядке.

Обычно считают, что переводчик:

1) должен знать иностранный язык, 2) должен знать реалии и 3) должен грамотно писать на своем языке. Мы склонны считать, как раз наоборот:

перводчик должен: 1) свободно и творчески владеть родным языком, 2) подробно и точно знать реалии и 3) глубоко вникать в язык переводимого текста.

В связи с вышевысказанными суждениями относительно роли подстрочника в художественном переводе умесно сослаться на высказывание А.С..Пушкина: «Подстрочный перевод не может внушать доверие. Каждый язык имеет свои словосочетания, свои формы изложения мысли, свои выработанные конструкции, которые перевести на другой язык соответствующими словами нереально» (178.303.). Все это требует от переводчика немало труда и благодаря именно переводу мы получаем доступ в сокровищницу мировой литературы.

Теперь мы можем попытаться ответить на вопрос: что же должен делать переводчик?

Во-первых, переводчик должен уметь проанализировать текст оригинала, понять все его тонкости. Это обычно считается первым и основным условием. Переводчик должен знать иностранный язык и его особенности. Мы смогли убедиться в правильности этого положения в процессе сравнительного анализа преводов Рахима Хашима с турецким подлинником.

Во-вторых, он должен знать реалии, связанные с материалом и темой переводимого произведения. Этот необычайно важный фактор часто недооценивают, порой даже забывают о нем.

В-третьих, переводчик должен уметь создавать новый литературнохудожественный текст, полностью используя все богатство родного языка, свободно выбирая самое нужное, самое подходящее, самое верное.

Таким образом, несмотря на некоторые попытки переводить художественные произведения на таджикский язык непосредственно с арабского, английского, французского, немецкого и других языков (исключением являются русский, узбекский турецкий и азаербайджанский языки - Г.Ш.) до сих пор почти все переводы осуществляются через русский вариант перевода. Остается надеяться, что в условиях настоящего суверинитета, обретенного народами Средней Азии, и налаживания прямых дипломатических отношений эта проблема, наконец, найдет свое решение. Теперь же, до той поры пока будут подготовлены профессиональные переводчики, одним из путей достижения предельной близости с оригиналом, видится в представление хороших филологических «многоэтажных» подстрочных переводов, с различных языков, для переводчиков художественной литературы.

Такое предложение поступило от Академии писателей Центральной Азии и как можно судить на основе материалов журнала «Литературная Азия», и двух первых книг сборника «Все мы, Азия, твои дети» (Бишкек

– 2000, Душанбе – 2003) этот опыт принес ожидаемые результаты. Но что можно сделать, когда и сегодня перевод большинства произведений становится возможным благодаря русским переводам, которые в основном осуществляются посредством подстрочника. Тех же, кто самостоятельно изучив историю и философию того или иного народа переводят напрямую, составляют большую редкость.

В своем фундаментальном исследовании «Таджикско-казахские литературные связи во второй половине XIX века» таджикский ученый Абдусаттор Нуралиев, с сожалением, отмечает, что « почти все образцы таджикской поэзии на казахский язык» переведены через русский вариант переложения. В результате, при том, что некоторые национальные особенности все же сохраняются, однако эти такие переводы зачастую грешат недопустимыми «вольностями» (37.201.).

Далее, продолжая развивать этот тезис, Абдусаттор Нуралиев подчеркивает: «Мы не можем мириться с тем фактом, что большинство переводов осуществляются не напрямую с подлинника, а посредством русского перевода, то есть с тем, что этот акт является переводом перевода. На самом деле, перевод прямо с оригинала, с большей вероятностью, может способствовать сохранению содержания и смысловых оттенков оригинала (37.203.).

Все сказанное в полной мере относится и к переводу рассказов и новелл турецких писателей, ибо девяносто процентов этих переводов на таджикский язык сделаны посредством русских переложений.

Прав академик М.Шукуров, когда анализируя состояние переводческого дела в Таджикистане, пишет: «Как нам представляется, в современных условиях не может быть и речи об отказе от услуги подсрочного перевода, наоборот, необходимо расширять сферы его применения, особенно в поэтическом переводе, еслы мы хотим поднять культуру перевода, если мы хотим по мере возможности приблизить высокую поэтичность перевода к мировоззрению и мастерству автора подлинника, то неоюходимо принять за основу работы подстрочный перевод и, чтобы такой подстрочник выполнялся с особой тщательностью, был снабжен всякими необходимыми комментариями и пояснениями (66).

Для перевода с иностранного языка мало знать, хотя бы и отлично, этот язык, а надо ещё уметь проникать в глубокое, живое, разнообразное значение каждого слова и в таинственную власть соединения тех или других слов. Перевод должен не просто служить вместо оригинала, а полностью заменять его.

Необходимо отметить, что в истории культуры прежних советских республик трудно назвать литературу, которая бы сыграла такую же ведущую роль в их развитии, как русская литература. Она была подобна могучему локомотиву, увлекающему за собой все народы в океан мировой культуры и цивилизации. Благодаря русским переводам литература многих союзных республик выходила на мировую арену.

Примечательно, что русские переводчики почти все литературы переводили с оригинала, хорошо знали традиции, быт и нравы, обычаи того народа, образцы литературы которой переводили.

Бывали порой случаи, когда, к примеру образцы литературы Востока переводились на русский язык с английского, французского и немецкого языков. Но это было совершенно иным литературным явлением, которое, в основном, имело место в XVШ - XIX веках, когда в России еще не существовала школа востоковедения и знание французского, английского и немецкого языков, по указу Петра первого, было жизненной необходимостью. Интерес к Востоку стал нарастать лишь в начале XIX века.

Лучшие переводы иностранной литературных произведений на русский язык, как уже было неоднократно отмечено, осуществлены прямо с оригинала. Школа русского художественного перевода признана во всем мире, как величайшайшее явление и, мы, воспринимая концепции и методы этой школы, как эталон, преклоняемся перед её достижениями.

Касаясь перевода турецкой литературы на таджикский язык, считаем важным подчеркнуть, что пристальное внимание таджикских писателей-переводчиков к этой литературе не было случайным. Одним из важных факторов было то, что турецкие писатели сумели углубить представление о национальном характере и истории, которые, по их мнению, восходят не только и не столько к древней тюркской кочевой культуре, но к культурному синтезу османской эпохи, являющей собой сложный симбиоз элементов византийской, христианской и арабоперсидской мусульманской цивилизаций. Для многих турецких писателей утрата этого главного синтезирующего компонента, которая произошла вследствие навязывания идеологией кемализма (правда, кемализм сам лишь ускоренно развил тенденции заката империи) нового, псевдозападного образа жизни, по сути симулякра, привела к феномену утраты турецким обществом самоидентификации. Одни излишне европезированы, другие излишне консервативны (речь идет о тенденции слияния с чуждым османской культуре радикальным вариантом политического ислама), но и те и другие скрывают за внешними, заметим, чужими образами полное отсутствие индивидуальности и, шире, этнического своеобразия.

Назым Хикмет, Азиз Несин, Сабахатдин Али, Акчам Дурсун, Суод Дервиш, Рашот Нури Гюнтекин, Фахри Эрдиндж, Бакир Юлдуз, С.Ходжагияс, В.Сайгель, Х.Аббосзаде и др., обогатили турецкую литературу новым типом письма, новой манерой подачи материала, новыми стилистическими находками и приемами, модифицировали ее язык. От произведения к произведению происходило жанровое и стилистическое обновление рассказов, новелл и турецкого романа.

Творческое восприятие достижений турецкой литературы, перевод которой осуществлялся на таджикский язык, заметно сказался на развитии таджикской литературы, в частности современной прозы, в которой можно обнаружить элементы этого благотворного влияния.

Сосредоточив свое внимание выше на стремлении таджикских перводчиков сохранить элементы поэтики турецкой прозы, можно пройти к выводу, что герои турецких писателей оказали положительное влияние на умственное и духовное развитие интеллигентых людей Таджикистана и служили ориентиром.

Итак, в разговоре о таджикско-турецких межлитературных связях в ХХ веке необходимо усвоить, что главным вкладом турецкой литературы в таджикскую и мировую литературы явилась не абстрактная любовь к человеку, а некое чувство, вызывающее солидарность (к нему) и бунтарство (по отношению к его врагам)», и которое «уходит корнями в глубину народной культуры.

Читая переводы рассказов, новел и романов турецких писателей читатель испытывает эстетическую жажду, стремился к произведениям, в которых показывались характеры и раскрывались психология героев.

Поэтому гуманистические тенденции турецкой литературы оказались востребованными в первую очередь.

На сегодняшний день турецкую художественную литературу можно назвать одной из самых развитых и самобытных на Ближнем и Среднем Востоке. Турецкая литература - своего рода феномен в ближневосточном регионе, ее особенности в значительной степени обусловлены географической близостью страны к Европе и генетической принадлежностью к исламской культурной традиции.

Историческое существование турецкой литературы непродолжительно по сравнению с персидско-таджикской и ругими национальными литературами:

собственно турецкая художественная словесность, сложившаяся на территории Малой Азии, ведет счет своего времена лишь с XШ в. В средневековый период ее затмевали достижения персоязычной и арабоязычной литератур, у которых она многое восприняла. Несмотря на то, что турецкая литература развивалась под влиянием арабской литературы и, особенно, персидской литературы в течение большого периода, уже к концу Османской империи на турецкую литературу повлияли западные литературные традиции. На подходе к новому времени начинает развиваться качественно новая литературная система с совершенно иными, чем прежде, философско-эстетическими основами, формируется новое художественное сознание.

Современная турецкая литература выражает столкновения и переплетения разных культур, стремления турецких авторов к современности и близости к Западу, и одновременно выражает потребность поддерживать традиционные религиозные и исторические ценности. В настоящее время переводы художественных произведений с турецкого языка на таджикский выполняются в недостаточных объемах, и богатейшая турецкая - культура, отраженная в этих текста остается загадкой для таджикского читателя. Однако интерес читателей Таджикистана к художественной литературе зарубежных стран усиливается, и, разумеется, существует потребность в переводе произведений современной турецкой художественной литературы на таджикский язык.

Примечательно, что взаимный обмен литературным материалом в журналах и взаимные переводы способствовали дружбе между писателями. Подобные дружеские отношения приводят к упрочению взаимосвязей таджикской и турецкой литератур, к совершенствованию творческого сотрудничества между писателями, поэтами.

Очевидно, что сила литературы, ее актуальность зависят от того, насколько художник слова почувствовал жизнь во всей ее глубине и сложности, в какой мере он сумел впитать увиденное и услышанное, насколько глубоко он проник в тайны внутренного мира человека, в сущность его характера, поступков, какими художественными средствами все это выражено. Хороший перевод также покоряет читателя, как и подлинник, и это произведение начинает жить своей второй жизнью инонациональной среде. Отсюда можно считать, что таджикская литература обогатилась этими переводами, которые донесли мысла и чувства турецких поэтом и писателей до сердец таджикских читателей.

Проблемы перевода художественного текста неизменно актуальны в современном переводоведении. В текстах художественной прозы или поэзии язык не только является средством передачи информации, но и служит средством художественного воплощения, носителемэстетической' ценности произведения; кроме того, художественный текст представляет собой уникальный источник сведений о чужой культуре.

Ценность сопоставительных переводческих исследований заключается в том, что они вносят существенный вклад в разработку частных теорий перевода в рамках конкретных пар языков.

Таким образом, анализируя произведения, переведенные на таджикский и турецкий языки, мы проследили процесс обмена лучшими достижениями художественной литературы двух дружественных народов, свидетельствующий о неоценимой роли художественного перевода в развитии таджикско-турецких литературных связей.

Художественный перевод как основная форма литературных связей оказывает определенное влияние на развитие таджикской и турецкой литератур, укрепление дружбы между нашими народами.

Думается, что в последующем, с укреплением непосредственных дипломатических отношений Таджикистана в различными государствами мира и обучения таджикских студентов в этих странах, долгосрочных пребываний их в языковой среде титульных наций, в том числе Турции будут споссобствовать глубокому изучению языков, что в свою очередь позволит осуществлять художественные переводы непосредственно с оригинала.

4.5. Рахим Хашим и турецкая переводная проза: диалог культур Начиная с 30-х годов прошлого века литературные связи между народами советских республик обретают определенный порядок и систему.

Первый съезд советских писателей (1934), особенно, доклад М.

Горького определил основные задачи писателей и как было отмечено:

“невзирая на различие языков и народов литературы всех наших республик должны выступать как одно целое.

Изучение литературных связей стало одним из важных объектов исследования учёных и литераторов. Особенно, в 50-60-е годы когда в политической обстановке установилось относительное спокойствие и свобода и жизнь народа пошла по новому руслу, появилась возможность более интенсивного развития литературных связей. Именно в эти годы появились несколько фундаментальных статей академика И. Н. Конрада и прояснив теоретические основы литературных связей, представили их исследование в широком масштабе (178.320).

Интерес Рахима Хашима к турецкой литературе и культуре, как и его особая любовь к литературе и культуре родных ему по языку азербайджанцев, проявился очень рано, ещё в 1924 году, в начале своей творческой деятельности, Рахим Хашим напечатал на страницах газеты “Зеравшан”, которая издавалась в Самарканде, где он начал свою деятельность под руководством устода Садриддина Айни, статью о борьбе и творчестве турецкого литератора и политика Мустафы Кемаля Ататюрка после переворота 24 сентября в 1923 году, под названием “О свободе”, поддержав новые революционные влияния.

В истории таджикско-турецких и таджикско-азербайджанских, литературных взаимосвязей Рахим Хашим является первым литератором, который обогатил сокровищницу таджикской культуры и литературы лучшими жемчужинами этих двух богатых и древних литератур, переведя их непосредственно с подлинника.

В эти годы и впоследствии Рахимом Хашимом на таджикский язык были переведены рассказ Теймура Махмуда (“Тётя Салам-пашша” Холаи Салом – пошшо»), Сабахатдина Али (“Бесконечный рассказ” икояти бенињоят»), Урхана Кемаля (“В грузовой машине”- «Дар мошинаи боркашї»), Фахри Эрдинджа Рустема (“Рассказ”), Аввада Эмиля Юсефа (“Хайра и её осёл” - «Хайра ва хари он») и им подобные.

60-е и 70-е годы прошлого века были самыми плодотворными в переводческой деятельности Рахим Хашима. В эти годы он очень активно переводил образцы наследия знаменитых турецких и азербайджанских писателей, среди которых можно обнаружить Назыма Хикмета, Фузули, Рашота Нури Гюнтекина, Сабахатдина Али, М.

Ибрагима, М. Ф. Ахундова, Фахри Эрдинджа и других.

В 1962 году были переведены и напечатаны рассказ А. Шаика “Письмо не дошло” (“Красный Восток”-“Шарки Сурх” № 8), в 1963 году рассказ Гюнтекина Нури Рашота (“Красный Восток”- “Шарки Сурх” № 12), рассказ Сидки Бахора “Луна тоже имеет изъяны”(“ Красный Восток”Шарки Сурх” №12 ), ещё один рассказ этого автора “Часы” (“Голос Востока” -“Шарки Сурх” №12).

В 1964 году Рахим Хашим, продолжив перевод образцов турецких писателей, представил своим читателям произведения Джамалзаде Саид Мухаммад Али “Шуробод”, “Наш квартал” Джавдата Кудрата Сулука, “Отношение” Кагчагаза Селима, “Они были похожи друг на друга” Сеида Фаика. Все эти произведения в его переводах были напечатаны в журнале “Красный Восток” (“Шарки Сурх”, №2 и №12).

Огромным вкладом в сокровищницу литературного перевода на таджикский с турецкой литературы в 60-е годы был перевод романа Рашота Гюнтекина “Краса цветника”(“Чаманоро”). Эта книга, была напечатана в 1965 году издательством “Ирфон”. Через три года были переведены непосредственно с турецкого Рахимом Хашимом и изданы серия рассказов других писателей таких, как Сидки Кунта Бакира (“Луна тоже имеет изъяны”), Джавдата Кудрата Сулука (“Наш квартал”), Азиза Несина (“Мой рассказ”).

Если два первых рассказа вошли в антологию “Порванная цепь”, то рассказ “Мой рассказ”в начале был опубликован в журнале “Красный Восток (№9) и, затем в “Ленинабадской правде” (23, 25, 26 октября).

Тема настоящего исследования и её задачи и цели, не позволяют нам всесторонне остановиться на рассмотрении роли Рахима Хашима в процессе перевода турецкой литературы на таджикский язык. Заслуга Рахима Хашима в переводе турецкой литературы требует отдельного монографического исследования. То, что удалось выявить и исследовать таджиксокму ученому Нурмухаммаду Одинаеву в его диссертационной работе “Место Рахима Хашима в истории таджикских литературных связей” во взаимосвязи с переводами и исследованиями Рахима Хашима касательно турецкой литературы, всего лишь капля в море.

Заключение второй главы о том, что «выполнение на высоком уровне, они (переводы и исследования азербайджанской и турецкой литературы- Г.Ш.) помогут в разрешении многих вопросов связей, а переводы служат фактором обогащения, духовного совершенствования» (АКД, 12) полностью вытекает из исследования переводческой деятельности этого талантливейшего литератора и переводчика.

По словам исследователя Ш.Рахмонова «Рахим Хашим всегда переводит с оригинала, что стало возможным благодаря его знанию русского, азербайджанского, турецкого, татарского, узбекского и других языков. Общеизвестно, что в переводе трудно сохранить все те тонкости и ньюансы, которые присутствуют в оригинале. Однако, истинно поэтически художественные переводы Рахима Хашима способствовали усилению языка, чувств и мыслей оригинала. К сожалению, как правильно подчеркнул профессиональный и талантливейший таджикский переводчик Хабиб Ахрори «до сих пор мастерство и опыт такого переводчика, как Рахим Хашим, обогатившего таджикскую литератур лучшими образцами мировой литературы не получило должной оценки в литературоведении. Внимательное исследование переводческого опыта Рахима Хашима может стать главным ориентиром для всех тех молодых людей, которые хотят в дальнейшем связать свою жизнь с этой благородной профессией» (47. 23.).

После этих слов Хабиба Ахрори прошло немало лет, однако и сегодня, за исключением диссертационной работы Н.Одинаева, лишь косвенно затронувшей качества и характеристики переводов Рахима Хашима, не завершено какого-либо серьезного целенаправленного исследования, посвященного природе, особенностей и концепции его переводческой деятельности.

Многочисленные статьи и доклады писателей и ученых Сатим Улугзаде, Ф.Мухаммадиева, Хабиба Ахрори, Дододжана Раджаби, Низома Косима, Мухаммаджана Шакури, А.Абдуманнонова, Хамрокула Шодикулова, Шохзамон Рахмонова и др., опубликованные в периодической печати и в отдельных научных сбориниках, в связи с юбилейными торжествами Рахима Хашима, всего лишь верхушка айсберга.

Творческий опыт Рахима Хашима, часть которой составляет непосредственный перевод турецкой литературы и в том числе Н.

Хикмета, Р. Н. Гюнтекина, А. Несина, достойно конкретного изучения и специального монографического исследования. На основе таджикских переводов “Влюблённое облако” Назыма Хикмета и “Краса цветника”(Чаманоро) Рашота Нури Гюнтегина, как и переведенных Рахимом Хашимом романа “Мать” и пьес М.Горького, “Король и нищий” М. Твена, “Слепой музыкант” В. Короленко, “Анна Каренина” Л. Толстого, “Эзоп” Г. Ригейро, “Молодая гвардия” А. Фадеева, “Мцыри”М. Ю. Лермонтова, его можно назвать героем времени, создателем уникального моста дружбы между народами и их культурами.

Автор на протяжении нескольких последних лет занимаясь сравнительным исследованием подлинного перевода новелл, пьес и сказок турецких писателей на таджикский язык, пришел к выводу, что лишь один Рахим Хашим осуществил свои переводы, в том числе “Влюблённое облако” Назыма Хикмета, “Краса цветника” Рашота Нури Гюнтекина, но и некоторые рассказы Азиза Несина, Кемаля Урхана, Тавфика Фикрата непосредственно с турецкого языка в свойственной ему предельной близости к стилю оригинала. Поэтому Рахим Хашим является одним из первых профессиональных переводчиков и одновременно исследователем теории и практики художественного перевода, его литературных и исторических связей, талантливейшим лексикографом и культурологом, знатоком классической персидско-таджикской, турецкой и азербайджанской литератур и современной таджикской литературы.

Мы выше уже подчеркивали, что переводчику недостаточно в совершенстве владеть языком перевода, он также должен обладать обширными знаниями в области чужой культуры, чтобы не утратить дух оригинала, должен понимать, мастерски передавать глубинные замыслы и идеи автора, отчеканивая каждое слово без ущерба смыслу подлинника.

Рахим Хашим как раз является такой творческой личностью, который наряду с знанием турецкого языка, также был мастером художественного слова, обладал уникальными знаниями таджикского литературного языка, был прекрасным стилистом и редактором. Все это, в совокупности способствовало тому, что его переводы с турецкого языка до сегодняшнего дня остаются эталоном качества.

Ислледователи творчества Рахима Хашима, коллеги и современники, знавшие его лично, и имевшие с ним беседы, в своих статьях и воспоминаниях подчеркивали, что он, в основном переводил турецкую литературу с языка оригинала. Действительно, на основе изученного материала, нам удалось убедиться в том, что переводы Рахима Хашима с 60-х по 90-е годы, таких произведений, как «Влюбленное облако»

Назыма Хикмета (1972), «Чаманоро» Нури Гюнтекина (1965), цикл сатирических новелли Орхана Кемаля, Тавфика Фикрата, Сабахаддина Али, Азиза Несина были выполнены непосредственно с турецкого, а в отдельных случаях с азербайджанского языка.

Однако сегодня в таджикском литературоведении бытует также другое мнение, что буто бы большинство его переводов турецкой литературы осуществлено с русского перевода, с чем мы, в корне, не согласны.

В свете нашей проблематики важно, что к основным агентам культуры, к авторам относятся также исследователи, хранители, исполнители и переводчики художественных произведений. Последнее представляется чрезвычайно актуальным, так как в современном мире именно перевод понимается, как необходимое контактообразующее культурное явление.

На примере переводческой деятельности Рахима Хашима можно утверждать, что это именно тот случай, когда перевод функционирует не как ремесло, а как высокое искусство, является примером восприятия художественных ценностей в процессе диалога культур и цивилизаций.

Переводы Рахима Хашима, который акцентировал свое внимание на подлинно художественных произведениях способствовали обогащению культуру воспринимающей стороны. Для адекватной передачи ценностей инонациональной культуры Рахим Хашим демонстрировал творческую самоотдачу, широкий кругозор, художественный вкус при выборе определенного произведения, хорошее знание и чувство обоих языков. Благодаря такому подходу многие его переложения стали самостоятельными произведениеми, воздействующими на сознание и эмоции читателя, меняющим его представление о мире и о себе; или трансплантировались в творчество других таджикских писателей, придав им новаторский характер. Анализ переводов Рахима Хашима, котрый был сделан нами в предыдущих главах, показал еще раз, что перевод может стать как средством развития творческой деятельности, средством обогащения культуры, так и одним из действенных инструментов коррекции целевых установок государства, целенаправленной смены приоритетов коллективного сознания, и даже в определенной мере национального менталитета.

Именно благодаря таким мастерам художественного перевода, как Рахим Хашим, который перевел многих турецких писателей на таджикский язык сегодняшнее поколение таджикских читателей может уверенно сказать: «Мы, в какой-то степени выросли и на турецкой классике». А исследователи с полным основанием могут приступить к изучению проблемы влияния и заимствований, т. е. диалога культур.

«Учительство» выдающихся турецких писателей для таджикской литературы несомненно. Будучи мастерами, которые отточили жанр рассказ и новеллы а, выявили и развили его возможности всесторонне отражать окружающий мир, они своим творчеством способствовали тому, что таджикская литература усовершенствовала этот свой жанр, подняла его лучшие образцы до мирового уровня.

На основании вышесказанного мы вправе утверждать, что Рахим Хашим является одним из первых профессиональных таджикских переводчиков и одновременно исследователем теории и практики художественного перевода, истории литератуных связей, выдающимся лексикорафом и культурологом, истинным знатоком персидскотаджикской классической литературы, турецкой, азербайджанской и современной таджикской литератур.

Заключение

1. В истории мировой литературы художественному переводу принадлежала и продолжает принадлежать важная роль.

Художественный перевод служит не только важнейшим фактором обогащения культурных сокровищ другого народа, но и важнейшим средством и формой обмена духовно-эстетическим опытом между народами, стимулом формирования и развития новых форм и жанров, новой поэтики в поэзии, прозе, драматургии, публицистике и даже в науке о литературе. Художественный перевод как неотъемлемая часть литературных связей будет служить и в дальнейшем основным фактором культурных взаимоотношений и расширения их границ, все большему сближению национальных культур, совершенствованию гармонического единства национального и интернационального в культурах.

2. Литературные и исторические связи таджиков и турок настолько древние, что мысль и наука не определили истоки исторической дружбы этих двух народов.

Сама жизнь, бытовые события, трудности, жестокость и страдания, угнетение и наказание сделали судьбы этих двух народов похожими. До сегодняшнего дня нет ни одного источника истории, который опроверг бы начало дружбы таджикского и турецкого народов и также их исторические и культурные связи со времён древнего мира, средних веков и современности. Эти два народа с давних времён имеют одинаковую религию и веру. Согласно сведениям турецких источников, огромен интерес турок к истории, литературе и культуре таджиков. Многочисленные события истории на протяжении столетий, взаимные материальные и духовные потребности сблизили два народа.

Этим историческим отношениям, сотрудничеству и связам способствовали множество факторов.

3. Турецкая литература на протяжении всего периода своего развития служила укреплению дружбы, налаживанию культурных и литературных контактов. Лучшим образцам этой литературы были свойственны идеи гуманизма и человеколюбия на пути примирения народов. Ни одна литература мира, возможно, не имеет такого ценного поучительного наследия, какое присуще литературе таджиков и турок.

История является свидетелем, что любовь и взаимная любезность, поддержка, сострадание и единодушие не дали этим двум народам погибнуть в пучине исторических трагедий и несчастий...

4. Литературные связи, с учётом исследования исторических особенностей, способны в своей системе размышления изучить ценности, которые охватили мысль человеческого общества. Исследование особенностей литературных связей, согласно опыту сравнительного литературоведения, может в какой-нибудь определённый период на основании определённых литературных фактов из творчества определённого писателя воспроизвести художественное соединение слова. Литературные веяния, которые наблюдались в истории литературных и культурных связей таджиков и турок, из числа таких явлений, как литературное влияние и значение, поэтическое подражание и приверженность, литературная школа и творческие отношения писателей и поэтов – всё это в системе литературно-эстетических размышлений этих двух народов создали атмосферу взаимопонимания.

5. Из исследований выясняется, что сам процесс развития литературных связей таджикского и турецкого народов на протяжении столетий превратился в одно литературное направление, и что независимо от литературных периодов и исторических подъёмов и спадов этот процесс находился на одном уровне. В литературе средних веков турок и таджиков существуют периоды, как в эпоху литературы Рудаки, Руми, Джами, Навои и других, когда лучшие традиции и обычаи одной литературы легко признаются другой древней литературой. Также поэзия эпохи Рудаки и Руми и её особенности создала в турецкой средневековой литературе те преобразования и направление, которые обеспечили впоследствии литературную и культурную общность двух народов. Исследования сравнительного литературоведения и взаимодействия литератур показали, что литературное преобразование берёт начало от соединения наследственных обычаев и одно становится причиной развития другого.

6. Общность литературных обычаев как понятие несёт бремя типологического исследования на примере турецких средневековых литературных стихотворных форм и жанров в сравнении с классической персидско-таджикской литературой, разъяснённого в возможности изображения и выражения. Исторический экскурс в турецкую средневековую литературу показывает, что она вобрала столько возможностей в средства изображения и выражения, что становится очевидной связь турецкой поэзии с классической персидско-таджикской литературой. Эта типологическая общность в литературе определяет один вид её внутренней законности. Жанровая природа, общность темы и стиль творчества в один определённый период (например, в ХХ веке) определили объединённый литературный дух, который утвердил творческий опыт поэтов. Это зачастую происходит в атмосфере, которая связана с именем и деятельностью писателя. Эта атмосфера и среда в средневековой литературе Турции, согласно мнению автора настоящего исследования, связана с именем и творчеством Джалолиддина Руми в ХIII веке.

7. С точки зрения сохранения большинства объединённых явлений, обозрения, восприятия и издания литературного наследия ХХ век считается временем активного образования и укрепления литературных связей. В процессе взаимовлияния литератур именно литература обеспечила состояние воспламенения духа в социальном и политическом движении и волнение в ходе пробуждения народов. Литературное влияние в этот период имело преимущества, благодаря широте географии изданий и форм литературных связей.

8. Турецкие писатели своими рассказами, новеллами, стихами, поэмами, драмами и пьесами призывают к раздумыванию о реальности окружающей действительности. Сатирические новеллы, стихи, рассказы и сказки для взрослых и детей свидетельствуют о высоком таланте красноречия их авторов. Они являются доказательством восхождения на одну ступень качества развития этого жанра в турецкой и вообще в мировой литературе. Рассказы, вне всякого сомнения, похожи на ценный документ, по которому можно изучать определённые исторические периоды Турции.

9. При выборе этих небольших жанров литературы, которые занимают ведущие позиции в турецкой литературе, большинство писателей обогатили их сатирическим прологом. Они не только талантливо и творчески использовали возможности этого общепринятого жанра литературы, но способствовали его обогащению своими новаторскими поисками и находками. Идя по пути изучения достижений мировой литературы, в развитии которой выдающуюся роль сыграли М.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, М. Твен, М. Зощенко, Б. Брехт, Ф. Кафка и также Сузани Самарканди, Убайд Зокони, Абдурахман Мушфики, вечно живой образ Ходжи Насреддина, турецкие писатели придали новый дух этим традициям.

10. Турецкие писатели, черпая свое творчество из истории турецкого народа, наполняли его реалистичными признаками: бедный крестьянин, малообеспеченный городской житель, мелкий служащий, которых они избирали героями своих рассказов, новелл, пьес, стихов и поэм, представали перед читателями как социальные типы.

11. В новеллах, рассказах, романах, стихах и пьесах турецкие писатели подвергают беспощадной критике богачей, мелких и крупных дельцов, высокопоставленных чиновников, служителей исполнительного государственного органа и полиции, которые служат и подхалимничают им, депутатов парламента. Как результат эстетического восприятия проблемы со стороны писателей, представление их перед читателями как социальных типов, тяжёлое положение которых выявляется в сравнении, ещё больше повышает их значимость.

12. Романы, очерки, новеллы, рассказы, стихи, поэмы и драмы турецких писателей имеют ещё большую ценность, благодаря своей актуальности и своей созвучности современным явлениям, таким как взяточничество, разврат, двуличие и мошенничество, и представляют собой ответ на события времени, такие как закон о печати, соглашение с США о гарантиях частной собственности, изменения в положении партий, принятие Турции в членство военного блока и другое – все это показывает, что эти проблемы являются важными для общества.

13. Наконец, мастерское построение сюжета с использованием различных приёмов и возможностей сюжетостроения, методов и течений, которые создают острые столкновения, серию необычных и непредвиденных состояний и положений, неожиданных поворотов положений, свидетельствуют о таланте и мастерстве турецких писателей и их широком кругозоре.

14. Как показало исследование, из большого количества рассказов, новелл, фельетонов и памфлетов на таджикский язык на протяжении более полувека переведено и издано всего несколько рассказов, новелл и книг стихов. Острая открытая критика, ярко выраженная в романах, рассказах, драмах и новеллах турецких писателей, соответствует изображению изъянов и недостатков прошлого и современного общества Таджикистана. Поэтому перевод их наследия должен быть продолжен и развит.

15. Таджикские переводы рассказов современных турецких авторов необходимо воспринимать как важный период развития таджикского художественного перевода и одного из путей укрепления научных, литературных и культурных связей с другими культурами. Они вместе с переводами классиков турецкой литературы подготовили, в целом, благоприятную основу для знакомства с этим народом и восприятия его эстетического и духовного богатства.

16. По мнению автора, сложившиеся в настоящее время непосредственные отношения между Республикой Таджикистан и Турецкой Республикой требуют того, чтобы впредь переводы осуществлялись непосредственно с оригинала, без помощи посреднического языка. Опираясь на существующий опыт взаимных переводов, создание и доведение до массового издания таджикскотурецких, турецко-таджикских, таджикско-азербайджанско-турецких, азербайджано-турецко-таджикских словарей, в том числе фразеологических, является непременным велением времени. Наряду с этим на основе существующего сегодня опыта подготовка профессиональных переводчиков с таджикского на турецкий и с турецкого на таджикский не составляет большой сложности.

17. Исследование истории таджикского художественного перевода с турецкой литературы, со всеми частностями проблемы (поэтика, реалии, национальная особенность и другое), считается актуальной проблемой таджикского литературоведения. Несомненно, поддерживание культурных связей в направлении диалога цивилизаций, который называют великим признаком XXI века, берёт начало не только от перевода таджикско-персидских романов, повестей, пьес, легенд, новелл, поэм и стихов и является насущной необходимостью, в связи с чем появляется потребность в повторном непосредственном переводе произведений турецких авторов на современном уровне. На наш взгляд, эта инициатива обогатит менталитет нашего народа.

18. При переводе турецких романов, новелл, пьес и рассказов избрано два пути: непосредственный перевод, который был предпринят благодаря мастеру художественного перевода с турецкого языка Рахиму Хашиму, и опосредованный перевод, к которому относятся почти все переводы на таджикский язык, выполненные подлинными мастерами художественного слова и молодыми литераторами, такими как Урун Кухзод, А. Рахимов, А. Насимов, Х. Назаров, А. Амирджанов, К. Али, У. Халиќов, Х. Давлатов, Ф. Азизов, А. Мусаев, Ф. Чориев, Р. Матлюба, А. Хамдам, М. Файзалиев, М. Бабабеков, К. Мусафиров, Х. Султанова, М. Анис, А. Закир, А. Маджидов, У. Пулод, М. Фируз, Ш. Ханиф, Р. Назри, Э. Субханов, М. Вахидов, С. Бабаев, А. Васитзадэ, М. Сайфиддинов, С. Султан. Рассказ Азиза Несина, революционные песни и роман Назыма Хикмета «Влюбленное облако», роман Гюнтекина Решата Нури «Краса цветника» («Чаманоро»), произведения Сабахатдина Али и десятка других турецких писателей, которыми Рахим Хашим обогатил сокровищницу таджикской литературы, достойны изучения и глубоких исследований.

19. Наше исследование подтверждает, что в отечественном литературоведении существуют традиции сравнительного изучения литератур, а в настоящее время все активнее развиваются международные культурные и литературные связи, шире становится доступ к мировому информационному пространству, больше представляется возможностей для освоения зарубежного опыта. В этой связи резко возрастают требования к литературной компаративистике.

Все эти факторы дают основание полагать, что сравнительное литературоведение возродится и будет интенсивно развиваться в ближайшем будущем, чему поможет и опыт перевода произведений турецких писателей. С уверенностью можно сказать, что творения турецких писателей представляют ценность не только для турецкой литературы, но и являются поучительными для общечеловеческой цивилизации.

Библиография I. Литература на таджикском и персидском языках

1. Абдуманнонов А. Илмат ба амал чу ёр гардад… Ба муносибати 75 солагии зодрўзи тарљумон, адабиётшинос Рањим Њошим – //Газетаи муаллимон, 4.10. 1983.

ом. (Чиил адис, чопи литограф, 1893). с.22.

2. Абдурамони

3. Айн Садриддин. Куллиёт. Дар ХУ чилд ва ХХ китоб, чилди Х1, китоби 2, Д., 1964, с.347-348.

4. Айн Садриддин. Дар атрофи забони форс ва то ик “Рабари дониш” 1928, № 4-5.

5. Айн Садриддин. Таърихи инилоби фикр дар Бухоро, Куллиёт.

.14 - Душанбе, Матбуот, 2005. 270с.

6. Алии Дашт. Та аллии се г яндаи бузург дар офиз. Чопи пан ум. Терон, 1349. с.204-208.

7. “Асарои адабиётшинос ва адаб ” Душанбе: Дониш-2008с.6, 312 са.

8. Асрорї А. Њаљв дар адабиёти тољик. В сб.: Њаёт ва адабиёт. – Сталинобод: Нашр. дав. тољик, 1959.

9. Ањрорї Њ. Донишманди мумтоз. //Доир ба фаъолияти эљодии нависанда Рањим Њошим. //Маданияти Тољикистон, 2.12.1983.

10. Амонов Р. Корномаи адиб. //Бахшида ба 60-солагии адиби забардаст, олим Рањим Њошим. //Садои Шарќ, 1968, № 11.

11. Валї Ўрхон. Њаёти мо бепул. Шеър. Тарљ. Ќ.Киром. - // Шарќи сурх, 1958, № 9.

12. Валиаддин якум. Коргарони империяи оттоман. Аз русї тарљ.

А.Ѓаффоров. -// Њаќиќати Ленинобод, 1962, 1 –феврал.

13. Ѓафуров Б. Тољикон, љ.2. - Душанбе.: Ирфон, 1988.

14. Гунтекин Рашод Нури «Дони парранда» // Комсомоли То икистон (05.02.1971).

15. Давронов А. Адабиёт ва замон. – Душанбе, 1996.

16. Давронов А. Мушкилоти пайвандњои адабї. //Маљмўаи маќолањо.

– Душанбе, 1999.

17. Давронов А. Шаклои робитаои адаб. – //Душанбе: Маориф, 2000.

18. Давронов А. Тарљумаи баде ва таффакури миллї. Дар кит.:

Масъалањои филологияи тољик. // Маљмўаи маќолањо. Барориши 111 – Душанбе, 2002.

19. Давронов А. Адабиёт ва воќеият. – Душанбе, 2003.

20. Давронов А. Пайванди замонњо ва ќисмати адабиёт. Душанбе «Маориф» 1994. 80 с.

21. Зайниддинов М. "Адабиёти аон" (Барои синфои 10-11).

Душанбе: ПИК "Офсет", 2001, 352.с.

22. Зайниддинов М. "Машъалафруз". Ба 80-солагии зодр зи проф.В.М.Асрор.Душанбе: Маориф, 1995, 56с.

23. Захираи дастхатои АФ Озарбой он, инв. 3 218, Г-п 213.

24. Зиёев Х. Ситорае, ки аз Вахш дамид.(Матн) Љалолиддини Румї// Омўзгор-8.06.2007.

25. Комил А. Сухане чанд аз рўзгори Мавлоно Љалолиддини Балхии Румї (Матн) Тамаддун -2003 № 3-с.4,7: № 4-с.4: № 5-с.5.

26. «Мавлои Рум – мутафаккири Шарќ» (Матн) Конфронси илмї дар сафорати Туркия дар Тољикистон ва Љамъияти дўстї ва равобити фарњангї бо кишварњои хориљї //Паёми Душанбе. 30.04.2007.

27. Машъале, ки љањониёнро рањнамої менамояд. (Матн): Конфронси илмї-амалї дар Маркази тиљоратии Туркия бо унвони «Мавлоно Љалолиддини Балхї-мутафаккири бузурги Шарќ»//Љумњуриятмай.

28. Масъалањои таърих ва назарияи равобити адабии халќњои Осиёи Марказї. //Маводи конференцияи байналхалќии илмию назарї аз 13-14.10. 2000. ш.Душанбе. Мураттиб ва муњаррири масъул Њ.Шодиќулов. – Душанбе, 2000.

29. Мавлавї (Матн) Ёде аз Мавлоно ва осори ў //тањияи Расулиён Љумњурият-5.07.2007.

30. Муњаммадиев Ф. Марди фозил, устоди мењрубон, мунаќќид ва адабиётшинос, тарљумон Рањим Њошим. //Маданияти Тољикистон, 1982, 27 июл.

ањон «Шоњнома» мехонад. //Садои Шарќ, 1990,

31. Мухтор Шокир.

№ 1.

32. Мусулмонќулов Р. Назарияи адабиёт. – Душанбе: Адиб, 1990.

33. Минбари халќ- //31.03.2007.

34. Несин А. Фонус. Маљмўи њикояњо. – Душанбе: Нашрдавтољик, 1962.

35. Несин А. Шоњи футбол. Роман. Тарљума аз рўсї. – Душанбе:

Адиб., 1990.

36. Несин А. Мактубњо аз он дунё. Њикояњо. Тарљумаи Ўрун Кўњзод.

Душанбе: Ирфон, 1978.

37. Нуралиев А. Адабиёти халќои Осиёи Марказї (китоби 1) Васоити таълим барои мактабњои олї. – Душанбе, 1996.

38. Одинаев Н.С. Робитаи адаб : та рибаи амалии э од ва паж иши илм. Душанбе. “Ирфон”, 2004, 192с.

39. Паёми бародарї. Маљмўаи маќолањо. – Душанбе: Дониш, 1972.

40. Рањмонї Р. Зиёрати маќбараи Мавлоно (Матн): Дар Куния// Мароми пойтахт.-30.08.2007.

41. Рањматуллоева С. Адабиёти мамлакатњои хориљї бо забони тољикї. Фењристи баргардонњо. – Душанбе, 1988.

42. Рањим Њошим. Фењристи осор. Нишондоди библиографї. – Душанбе, 1988.

43. Рањим Њошим. Шоири мубориз. (Ба муносибати 250-солагии зодрўзи шоири Озарбойљон Воќиф). //Тољик. Сов, 29.11.1968.

44. Рањим Њошим. Њаљнависи оташсухан. (Шоири озарї С.Тоњирзода). //Тољик. Сов, 30.05.1962.

45. Рањим Њошим. Сухан аз устодон ва дўстон, Д. «Ирфон», 1971, са.

118-119.

46. Рањмонов Ш., Рањим Њошим. Очерки мухтасари њаёт ва эљодиёти ў. Дар кит: Рањим Њошим. Фењристи тарљумаињолї.- Душанбе:

Дониш, 1988.

47. Сабоњатдин Алї. "Васвасаи шайтон". Роман. Нашриёти давлатии Тољикистон Сталинобод-1958.

48. Сабоњатдин Алї. "Њасани хурдсол". //Нашриёти давлатии Тољикистон. Сталинобод 1955.

49. Самад Валї. Аз таърихи назми програсавии Озарбойљон.

//Комсомоли Тољ., 1.04.1965.

50. Самад Валї. Тўшаи њамдилї. Маљмўаи маќолањо. _Душанбе:

Адиб, 1989.

51. Самад Валї. Аз ќаъри Хазар то ављи Зуњал. Душанбе: Маориф, 1991.

52. Самад Валї. Аз ќаъри Хазар то ављи Зуњал. Маќолањо. – //Душанбе: Маориф, 1993.

53. Собир Тоњирзода. Ба муносибати 100-солагии рўзи таваллуди шоири озар. –// Сов. Тожикистони, 29.05.1962.

54. Собир Тоњирзода. Р.Њошим њаљвнависи оташсухан (шоири озарї) // Тољик.сов. 30.05.1962.

55. Сайид Муњаммади Њотамї. Гуфтугўи тамаддунњо ва фарњанги эронї. //Маљмўае аз суханронињои Сайид Муњаммади Њотамї. – Душанбе: Институти Рўдакї, 2002.

56. Тарљумањои турк «Маснавї Матн. Аз доктор Коро Исмоил //Сухани ишќ /Тењрон-1385/1965-66-№ 31-32. с.29-33.

57. Тарљума ва шарњи «Маснавии шариф» (Матн)-Истамбул/Туркия, Љилди содис.-с.2-240.

58. Табаров Н. Дар сўњбати Азиз Несин Аз дафтари нависанда.Тољ.советї, 22.01.1984.

59. Табаров С. Тадиот // С.Айн. куллиёт. Душанбе Ирфон 1977.

с.305.

60. Улуѓзода С. Адиби дилогоњ. Ба муносибати 75-солагии зодрўзи Рањим Њошим - // Маданияти Тољикистон. 1983, 4 октябр

61. Фарњанги форсии Амид. љ. 1-2.- Тењрон, 1385.

62. Фарњанги мутавассити Дењхудо, љ.2, 1385.

63. Фанни шеър (Арасту, Форобї, Ибни Сино, Ибни Рушд, Насриддини Тўсї). Душанбе, 1977.

64. Фирдавсї Абулќосим.Шоњнома, љ.1.- Душанбе: Ирфон, 1986.

65. Фузул М. Ашъори мунтахаби форс. Боку, 1958. с.45.

66. Шукуров М. Назаре ба саргањи бародарї // Дар китоби: Шукуров.

М. Пайванди замонњо ва халќњо. –Душанбе: Ирфон, 1982. – 219 с.

67. Шукуров М. Фитнаи инилоб. Душанбе 2008. 93с.

68. «Шарќи сурх» 1958 № 6.

69. Шукуров М. Сарнавишти форси то икии Фарор д дар садаи бист. //Душанбе Ирфон 2003.

70. Шарифова Г. А. Назаре ба тарљумаи тољикии осори Азиз Несин. // Садои мардум, 27.12.2000.

71. Шарифова Г.А. Услуби тарљумаи «Њикояти худам». //Илм ва њаёт 2001, № 7-12, с.12-13.

72. Шарифова Г.А. Равобити адабї ва наќши тарљумаи бадеї, Душанбе "Ирфон" 2012, 129 сањ.

73. Шарифова Г.А. Маралаои асосии тааввули равобити адабии то ику турк, Душанбе “Ирфон” 2015, 293са.

74. Шарифов Х. Ёддошти ношир. - // Дар кит. Сайид Муњаммади Њотамї Гуфтугўи тамаддунњо ва фарњанги эронї. – Душанбе – 2002.

75. Шањидї М. Њазрати Мавлоно. // Тољикистон советї, 26.06.1990.

76. Шасти дўстї: Маљмўаи шоирони љумњурињои бародар дар васфи Тољикистон. (Мурат: Алї Бобољон. Тарљ. аз русї - Душанбе.

Ирфон.1984. 288сањ.

77. Шодиќулов Њ. «Ду тарљумаи як асар. //Садои шарќ, 1968, № 4.

78. Шодиќулов Њ. Таронасарои ватан. Охирсухан ба мунтахаботи дуљилдаи Њ.Юсуфї «Сатрњои нотамом. љ.2. Душанбе: Адиб, 1987.

79. Шодиќулов Њ. Лоњутї ва робитањои адабї. // Дар кит. Абулќосим Лоњутї. Очерки њаёт ва эљодиёт. Душанбе: Адиб, 1987.

80. Шодиќулов Њ., Давронов А. Пайвандњои адабии халќи тољик.

Душанбе: Деваштич. 2003.

81. Шодиќулов Њ. Тадќиќоти пурарзиш. //Адабиёт ва санъат, 7.04.2005.

82. Шодиќулов Њ. Эњсоси поки якдилї ва њамхунї, рўзномаи «Тољикистони Советї» 15 сентябри 1972.

83. Шукуров М. Пайванди замонњо ва халќњо. Душанбе. Ирфон, 1982.

84. Шукуров М. Олим ва тарљумон. - //Маориф ва Маданият, 24.06.1967.

85. Наљмиддинов М. Намунаи ибрат //То. Советї, 12.11.1983.

86. Мовароуннањр, 2001, №1 (8).

87. «Љалолиддини Румї». Радий Фиш. Душанбе «Адиб» 2007. 272сањ.

88. икмат Нозим. //Ма м аи “Шеъро”Нашр.дав.то ик. 1954. 80 с.

89. Энсиклопедияи советии тољик, љилдњои 2,5,7. Душанбе: Ирфон, 1980, 1984, 1986.

П. Литература на русском языке

90. Алькаева, Л.О. Русская классика в Турции, Русская классика в странах Востока, Наука, М., (1982), стр.100-109.

91. Алькаева Л. О., Очерки по истории турецкие литературы, М., 1959; ее же, Сюжеты и герои в тур. романе, М., 1966.

92. Алькаева Л. О., Из истории турецкого романа. 20-50-е годы XX в., М., 1975.

93. Алькаева Л.О. Творчество Халида Зин Ушаклылыгиля. К вопросу о формировании турец. прозы конца XIX в. – М.: Изд-во АН СССР, 1956.

94. Алькаева Л.О. Эволюция образа главного героя турецкой литературы конца XIX начала ХХв. – М.: Изд-во вост.лит, 1960.

95. Алькаева Л.О. Турецкая новелла ХХ века. – Кн.: Наша улица. – М.: ИВЛ, 1962.

96. Алькаева Л.О. Сюжеты и герои в турецком романе (конец XIX – начало ХХв.). – М.: Наука, 1966.

97. Алькаева Л.О., Бабаев А.А. Турецкая литература. – М.: Наука, 1967.

98. Алькаева Л.О. О сатире Азиза Несина. – В Кн.: Теоретические проблемы восточных литератур. – М.: Наука, 1969.

99. Айзейнштейн Н.А. Из истории турецкого реализма. – М.: Наука, 1968.

100. Айзейнштейн Н.А. «О маленком человеке в турецкой литературе». – В Кн.: Теоретические проблемы восточных литератур. – М.: Наука, 1969.

101. Айзейнштейн Н.А. Саид Фаик и его новеллы. – М.: Гл.ред.

восточной литературы, 1971.

102. Айзейнштейн Н.А. Саид Фаик и его новеллы. – М.: Наука, 1971.

103. Айкут, А. Русистика в Турции, Болгарская русистика, № 1-2, (2006), стр.6-32.

104. Абиев А., Из истории театра и драматургии в Турции, в кн.:

Вопросы истории Ирана и Турции, Баку, 1966.

105. Александров Г.П. Слово о нашем друге. – В Кн.: Несин А.

Избранное. – М.: Наука, 1974.

106. Аскеров Ю.Ш. Литературно-критические взгляды Назыма Хикмета. АКД – Баку, 1974.

107. Абайдельдинов Е.М. Проблемы перевода произведений И.С.

Тургенева на казахский язык. АКД, Алматы-1991.

108. Алиев Ф.Ф. Очерки по лексике языка турок Казахстана. – Алматы: Наука, 1978.

109. Абдуллаев М. Сравнительно-типологическое исследование творчества Н.В. Гоголя и узбекских писателей. – Ташкент: Фан, 1986.

110. Абдуллаева Р. Шиллер и узбекская литература. АКД – Ташкент, 1986.

111. Абдураимова С.С. Проблемы воссоздания психологии героя и национального своеобразия писателя в художественном переводе (на материале перевода ранней исторической прозы А.

Кекильбаева). АКД – Алматы, 1991.

112. Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии Х1-ХПвв (историко-этнографический очерк).- В Кн.: Страны Востока вып. 10. М.: Наука, 1971.

113. Актуальные проблемы теории художественного перевода, в 2-х томах. - М.: Наука, 1967-1969.

114. Актуальные проблемы теории художественного перевода. - М.:

Сов. пис., 1976.

115. Аристотель. Поэтика. Риторика. – Снб: Азбука, 2000.

116. Бабаев А.А. Очерки современной турецкой литературы. – М.:

Вост.лит., 1959.

117. Бабаев А. А., Назым Хикмет, М., 1957; Горбаткина Г. А., Пьесылегенды Назыма Хикмета, М., 1967;

118. Бабаев А.А. Азиз Несин. Биографическая справка. В Кн: Азиз Несин. Письма с того света. – М.: ИВЛ, 1960.

119. Бабаев А.А. Назим Хикмет. Жизнь и творчество. – М.: Наука, 1975.

120. Бабаев А.А. Социальные мотивы в современной турецкой драматургии. – Баку: Элнм, 1982.

121. Бабаев А. А., Очерки совр. турецкие литературы, М., 1959.

122. Бадалов Б.К. Н.В.Гоголь и таджикская литература. – Душанбе:

//Маориф ва фарњанг, 2004.

123. Батин М.М. Эстетика словесного творчества. – 2-изд. – М.:Искусство, 1986.

124. Борев Ю. Комическое. – М.: Исскуство, 1970.

125. Боролина И.В. Из истории первых переводов //Турецкой художественной литературы в России. По материалам русской периодич.печати XVШв. //Вопросы турецкой филологии. Под.ред.

М.В.Насилова – М.: 1966.

126. Боролина И.В. Сонина И.Р. Некоторые проблемы турецкого просвещения. – Труды. // Межвузовской научной конференции по истории литератур зарубежного Востока. – М., 1970.

127. Боролина И.В. Турецкая литературы. – Всб.: Литературы Востока в средные века. – М.: 1970.

128. Боролина И.В. Литература Турции. – В кн.: Литературы Востока в новое время. – М., 1975.

129. Борев Ю. Эстетика. 4-е доп.изд – М.: Политиздат, 1988.

130. Белова, К.А. ‘Из истории переводов Пушкина в Турции’, Пушкин и мир Востока, Наука, М., 1999, стр.391- 398.

131. Белинский В.Г.,Собр.соч.том. У.1956. стр.563.

132. Бертельс Е.Э. Избранные труды. История персидско-таджикской литературы. М.:Изд-во восточной литературы, 1960.

133. Бехер И. В защиту поэзии. Изд-во иностр.лит. М., 1959.стр.84

134. Брагинский И.С. Проблемы востоковедения. – М.: “Наука”, 1974.

135. Бушмин А.С. Преемственность в развитии литературы. Изд-во “Наука”, Л., 1975. стр.39.

136. Веселовский А. Историческая поэтика – Л.: Высшая школа, 1989.

137. Верталец М.Н. Проблема духовности тюркских народов в исследованиях А.Е. Крымского. – Киев: Школяр, 1994.

138. Вопросы тюркской филологии. //Сб. ст., Под. Ред.проф.

В.М.Насилова М.: Москва, 1966.

139. Вопросы методологии литературоведения, стр.277.

140. Гачечиладзе Г.Р - Введение в теорию художественного перевода.

– Тбилиси: Изд-во Тбилисского госуниверситета, 1970.

141. Гордлевский В. А., Очерки по новой османской литературе.

Переходная пора османской литературы, в его кн.: Избр. соч., т. 2, М., 1961.

142. Гордлевский В. Очерки по новой османской литературе. - М., 1912.

143. Гордлевский В. А., Очерки по новой османской лит-ре.

Переходная пора османской лит-ры, в его кн.: Избр. соч., т. 2, М., 1961.

144. Глубокие корни (О культурных связах народов Таджикистана и Азербайджана). //Комм.Тадж. 22.09.1962.

145. Гарбузова В. С., Поэты ср.-век. Турции, Л., 1963.

146. Гарбузова В.С. Поэты Турции Х1Хв. – Л., 1970.

147. ГарбузоваВ. С., Поэты средневековой Турции, Л., 1963; её же, 59.

60. Поэты Турции XIX в., в. 2. Л., 1970; её же, Поэты Турции первой четверти XX века, Л., 1975.

148. Гюнтекин Решад Нури, Старый друг, повесть 1918г.

149. Грунина Э.А. О языке ранних турецких хроник. В.кн:

Средневековый Восток. История, культура. Источниковедение. – М., 1980.

150. Горячкина М.С. Сатира Сальтыкова – Шедрина. – М.:

Просвещение, 1976.

151. Добин Е.С. Герой. Сюжет. Деталь. – М-Л: Сов. писатель, 1962.

152. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения. – М.:

Прогресс, 1977.

153. Диван ( по-тюркски), 1838 г.; «Сыххат и Мараз», 1940; «Энисюлкалп», 1944.

154. «Диван» (по-персидски), 1962.

155. Дюришин Диониз. Теория сравнительного изучения литературы.

71. – М.: Прогресс, 1979.

156. «Диван» (по-арабски),1958.

157. Ершов Л.Ф. Из истории советской сатиры. – Л.: Наука, 1973.

158. Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. – Л.:Наука, 1979.

159. Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. Восток и запад. М.Наука.,1979.493с.

160. Жирмунский В.М. Литературные течения как явление международное. 1978

161. ж.”Дружба народов” //№ 5, 1972.

162. /Доклады Советской делегации на У конгрессе международной ассоциации по сравнительному литературоведению/, БелградЛенинград, 1967. стр.4.

163. Жанбуриев М.М. Воссоздание национального характера и исторического колорита в художественном переводе. //АКД.: Ташкент, 1991.

164. Желтяков А.Д. Петросян Ю.А. История просвещения в Турции (конец ХУШ-начало ХХ века). М., 1965.

165. Гордлевский В. Очерки по новой османской литературе. - М.,

1912. стр.16

166. Зафер, З. “А.П. Чехов в превод на турски език”, Диалози с Чехов:

100 години по-късно, Факел, София, (2004), 205- 211.

167. Икрами Д. Проблемы перевода русской литературы в Иране. – Душанбе: Дониш, 1988.

168. История всемирной литературы. – М.: Наука, 1988, т. 5.

169. История персидской и таджикской литературы под редакцией Яна Рипка. Изд-во “Прогресс”, М.,1970. Стр.130-132.

170. Канунова М. «Возмутители спокойствия» в восточно – европейской и центрально-азиатской литературе. //Памир, 2005, № 1-3.

171. Кононов А.Н. Очерк истории изучения турецкого языка. – Л, 1976.

172. Кононов А.Н. К истории формирования турецкого письменнолитературного языка. //Тюркологический сборник, 1976. – М., 1978.

173. Кашкин А.И. Вопросы перевода. В кн.: Перевод-средство взаимного сближения народов. Художественная публицистика. – М.: Прогресс, 1987.

174. Куделин В.Б. Поэзия Эмре. К вопросу о гуманизме в литературе средних веков. – М.: Наука, ГВЛ, 1980.

175. Кямилев Х. Анатолия глазами Сабахатдина Али. Заметки о прозе турецкого писателя. – Ташкент: Изд-во Ташкент, 1965.

176. Кямилев Х. Общественные мотивы в турецкой поэзии (конец Х1Х-середина ХХ века). – М: Наука, 1969.

177. Кямилев Х. У истоков современной турецкой литературы (турецкие писатели-просветители второй половины Х1Хв). – М:

Наука, 1967.

178. Крымский А. Е. История Турции и её литературы, т. 1-2, 1910-16;

179. Конрад Н.И. Запад и Восток. – М: Наука, 1972.

180. Короглы Х.Г. Турецкая народная повест. Эмрах и сельви.

Необыкновенные приключения Караоглана и другие народные повести. – М., 1979.

181. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. – М: Международные отношения, 1972.

182. Крымский А. История Турции и ее литературы (от расцвета до начала упадка) – М., 1910.

183. Крымский А. История Турции и ее литературы (от возникновения до начала расцвета) Т.1. – М., 1916.

184. Киреев Н. Сабахатдин Али. Библиогрр. указатель к 50-летию.

М.Изд-во Всесоюзн. книжной палаты 1957.

185. Ленч Л.С. От редактора. – В кн: Несин А. Если бы я был женщиной. – М.: ИВЛ, 1961.

186. Кямилев X., У истоков современной турецкой литературы, М., 1967; его же, Общественные мотивы в турецкой поэзии, М., 1969.

187. Любимов Н.М. Перевод – искусство. В кн. Прервод средство взаимного сближения народов. Художественная публицистика. – М.: Прогресс, 1987.

188. Лихачева В.Д., Лихачев Д.С., Художественное наследие древней Руси и современность, стр.113.

189. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Изд-во “Худож.литература”, Ленинград, 1971. стр.142.

190. Литература Востока в средние века, часть П, М., 1970. стр.318.

191. Маданова М.Х. Сравнительное литературоведение в Европе, Азии и Америке. – Алматы, 1998.

192. Маштакова Е.И. Из истории сатиры и юмора в турецкой литературе. (Х1У-ХУПвв). – М.: Наука, 1972.

193. Маштакова Е.И. О турецких сефаретнаме. (Из истории литературы ХУШв). Варшава, 1974.

194. Маштакова Е.И. К истории турецко-европейских литературных связей ХУШ в. //История и филология Турции. Тезисы докладов и сообщений.– М., 1976.

195. Маштакова Е.И. Новые явления в турецкой культуре ХУШ в. (к постановке вопроса). Проблемы истории Турции. – М., 1978.

196. Маштакова Е.И. Турецко-европейские культурные связи и некоторые аспекты изучения турецкой литературы ХУШв. – Берлин, 1981.

197. Маштакова Е.И. Турецкая литература конца ХУП – начала Х1Хв. К типологии переход периода – М.: Наука, 1984.

198. Несин А. Писатель, народ, власть. - //Иностранная литература.

1965, № 10.

199. Несин А. Моя биография. – В кн: Любовные письма. – М.: Наука, 1966.

200. Несин А. (Ответ на анкету «Иностранной литературы»).

//Иностранная литература. 1966, № 12.

201. Несин А. Избранное. // М.Наука 1974 280стр.

202. Несин А. Предисловие. В кн: Азиз Несин. Пьесы. Перевод с турецкого. – М.: Исскуство, 1985.

203. Назым Хикмет./ / Стихотворение. 1954, 80стр.

204. Несин А. Рассказы для вас. – М., 1976. 364 стр.

205. Несин А. Письма с того света. – М, 1960.

206. Несин А. «Король футбола» Худ. лит – М, 1985. 541стр.

207. Охундов М.Ф. Эсерлери, 1 т, Бакы,1958. стр.316.

208. Сабахаттин Али. “Асфальтовая дорога” Изд. “Правда”, Москва,

1950. 38 стр.

209. Чешско-русские и словако-русские литературные отношения (конец УУШ начало ХХв.) /Изд-во “Наука”, М.,1968. стр.17.

210. Фузули. Эсерлери, 2 т, Бакы, 1958. стр.291.

211. Шарифова Г.А. Таджикско-турецкие литературные взаимосвязи в ХХ веке, Душанбе, 2015, 280с.

212. Шахсуварян А.О. Абуали Ибн Сина в армянских источниках, Ереван, 1960. стр.17.

213. Яковлева Н.С. О писателе-сатирике Азизе Несине. – В. кн.:

Исследования по филологии стран Азии и Африки. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1966.

III. Литература на турецком языке

214. Koprulu M. F., Turk edebiyati tarihi, Ist., 1928. 134s.

215. Gibb Е. J. W,, A history of Ottoman poetry, v. 1-6, L., 1900-09. 231s.

216. Bombaci A., Storia della letteratura turca, (Mil., 1906).

217. Utkan M., Bugunku Turk yazarlar, Ankara, 1960.

218. Akinci G., Turk romaninda koye doru, Ankara, 1961.

219. Eren N., Turkey today and tomorrow (The new literature), L., 1963.

220. Kocaturk V. M., Turk edebiyati tarih, Ankara, 1964.

221. Tatarl I., Moliof R., Huseyin Rahmi?den Fakir Baykurta marksist acidan turk roman, Ist., 1969; Mutluay R., 50 Turk edebiyat, Ist., 1973.

222. Mustafa Celaleddin Pasa - devarsivi Grntle (Dkman, sunumlar, dev, tez, kitap zetleri, e-kitaplar, ss soru ve cevaplar, af-akretim dkmanlar…1963

223. V-N, Bu dnyadan Nzim geti, Ist., 1965.

224. Orhan Kemal, Nzim Hikmet"le buuk yil, Ist., 1965.

225. Slker K., Nzim Hikmet dosyasi, Ist., 1967.

226. YcebaН., Nzim Hikmet trk basininda, Ist., 1967.

227. Sertel, Mavi gzl dev., Ist., 196.

228. Aydemir A., Nzim, Ankara, 1970.

229. Akn,.F. ‘Glnar Hanm’, slam Ansiklopedisi, TDV, C. 14, 246Bibliyografya. Neriyat Blteni, 1928-1933, №2.

231. Bibliografya 1933, №15.

232. Birinci Trk Neriyat Kongresi, Ankara, 1939.

233. Gariper, C. ‘Rusa’dan Trke’ye Yaplan lk Edebi Tercmeler zerinde Bir Aratrma: Manzum Tercmeler’, lmi Aratrmalar, st., №7, (1999), str.105-134.

234. Gney, E. ‘Rus klasikleri’, Tercme, №28, 1946.

235. Habib,. Avrupa edebiyat ve biz, st., 1941.

236. Kabaal, A. ‘Trkiye’de Yayncln Tarihesi’, Varlk Еd. ve Sanat Dergisi, №1029, (1993), str.3-7.

237. Kolcu, A.. Tanzimat ve Servet-i Fnn Devirlerinde Bat Edebiyatndan Yaplan iir Tercmeleri zerinde Bir Aratrma (1859-1901), A.., Erzurum, 1995, str.57-59.

238. Olcay, T., ‘Cumhuriyet Dnemi ncesi Rus Edebiyatndan Trkeye Yaplan eviriler zerine’, Litera: Bat Edebiyatlar Dergisi, Say 18,.. Edebiyat Fakltesi Yaynlar, stanbul, (2005), 41-54.

239. Tuncor, F.R. MEB Yaynlar Bibliografyas (1923-1993), st., 1996, str.452-460.

240. Ycel, H.A. Birinci Neriyat Kongresi Alnda Sayn Bavekil ile Maarif Vekili Tarafndan Sylenen Nutuklar, Ankara, 1939.

241. Reat Nur Gntekin. Recm, Genlik ve Gzellik (1919) Roild Bey

1919. Eski Ahbab Tanr Misafiri 1927. Snm Yldzlar 1928. Leyl ile Mecnun 1928. Olaan ler 1930.

242. alkuu 1922.

243. Gizli El 1924. Damga 1924.

244. Dudaktan Kalbe 1923.

245. Akam Gnei 1926.

246. Bir Kadn Dman 1927.

247. Yeil Gece 1928.

248. Acmak 1928.

249. Yaprak Dkm 1939.

250. Deirmen 1944. Kzlck Dallar 1944.

251. Miskinler Tekkesi 1946.

252. Harabelerin iei 1953.

253. Kavak Yelleri 1961.

254. Son Snak 1961.

255. Kan Davas 1962.

256. Ate Gecesi 1953.

257. Haner 1920.

258. Eski Rya 1922.

259. midin Gnei 1924.

260. Gazeteci Dman, emsiye Hrsz, htiyar Serseri 1925.

261. Ta Paras 1926.

262. Bir Ky Hocas 1928.

263. stikll 1933.

264. Hlleci 1933.

265. Yaprak Dkm 1971.

266. Eski ark 1971.

267. Balkesir Muhasebecisi 1971.

268. Tanrda Ziyafeti 1971.

269. Poyraz Т., Aipbek М. Reat Nuri Gntekin, hayat ve eserlerin tarn listesi. - Ankara, 1957.

270. Yceba H. Btn cepheleriyle Reat Nuri. - Ankara, 1957.

271. Uyguner М. Reat Nuri Gntekin. - Ist., 1967. Kabakl A. Trk edebijat, cilt 3.- Ist., 1969.

272. Akn,.F. ‘Glnar Hanm’, slam Ansiklopedisi, TDV, C. 14, str.246-249.

273. Bibliyografya. Neriyat Blteni, 1928-1933, №2.

274. Bibliografya 1933, №15.

275. Birinci Trk Neriyat Kongresi, Ankara, 1939.

276. Gariper, C. ‘Rusa’dan Trke’ye Yaplan lk Edebi Tercmeler

277. zerinde Bir Aratrma: Manzum Tercmeler’, lmi Aratrmalar, st., №7, (1999), str.105-134.

278. Gney, E. «Rus klasikleri», Tercme, №28, 1946.

279. Habib,. Avrupa edebiyat ve biz, st., 1941.

280. Kabaal, A. ‘Trkiye’de Yayncln Tarihesi’, Varlk Еd. ve Sanat Dergisi, №1029, (1993), str.3-7.

281. Kolcu, A.. Tanzimat ve Servet-i Fnn Devirlerinde Bat Edebiyatndan Yaplan iir Tercmeleri zerinde Bir Aratrma (1859-1901), A.., Erzurum, 1995, str.57-59.

282. Olcay, T., ‘Cumhuriyet Dnemi ncesi Rus Edebiyatndan Trkeye Yaplan eviriler zerine’, Litera: Bat Edebiyatlar Dergisi, Say 18,.. 71. Edebiyat Fakltesi Yaynlar, stanbul, (2005), str.41-54.

283. Tuncor, F.R. MEB Yaynlar Bibliografyas (1923-1993), st., 1996, str. 452-460.

284. Ycel, H.A. Birinci Neriyat Kongresi Alnda Sayn Bavekil ile Maarif Vekili Tarafndan Sylenen Nutuklar, Ankara, 1939.

285. Bibliyografya. Neriyat Blteni, 1928-1933, №2.

286. Bibliografya 1933, №15.

287. Birinci Trk Neriyat Kongresi, Ankara, 1939.

288. Gariper, C. ‘Rusa’dan Trke’ye Yaplan lk Edebi Tercmeler

289. zerinde Bir Aratrma: Manzum Tercmeler’, lmi Aratrmalar, st., №7, (1999), str.105-134.

290. Gney, E. ‘Rus klasikleri’, Tercme, №28, 1946.

291. Habib,. Avrupa edebiyat ve biz, st., 1941.

292. Kabaal, A. ‘Trkiye’de Yayncln Tarihesi’, Varlk Еd. ve Sanat Dergisi, №1029, (1993), str.3-7.

293. Kolcu, A.. Tanzimat ve Servet-i Fnn Devirlerinde Bat Edebiyatndan Yaplan iir Tercmeleri zerinde Bir Aratrma (1859-1901), A.., Erzurum, 1995, str.57-59.

294. Olcay, T., «Cumhuriyet Dnemi ncesi Rus Edebiyatndan Trkeye Yaplan eviriler zerine», Litera: Bat Edebiyatlar Dergisi, Say 18,.. Edebiyat Fakltesi Yaynlar, stanbul, (2005), str. 41-54.

295. Ycel, H.A. Birinci Neriyat Kongresi Alnda Sayn Bavekil ile

85. Maarif Vekili Tarafndan Sylenen Nutuklar, Ankara, 1939.

296. Akn,.F. ‘Glnar Hanm’, slam Ansiklopedisi, TDV, C. 14, str.246-249.

297. Bibliyografya. Neriyat Blteni, 1928-1933, №2.

298. Bibliografya 1933, №15.

299. Birinci Trk Neriyat Kongresi, Ankara, 1939.

300. Gariper, C. ‘Rusa’dan Trke’ye Yaplan lk Edebi Tercmeler zerinde Bir Aratrma: Manzum Tercmeler’, lmi Aratrmalar, st., №7, (1999), str.105-134.

301. Gney, E. ‘Rus klasikleri’, Tercme, №28, 1946.

302. Habib,. Avrupa edebiyat ve biz, st., 1941.

303. Kabaal, A. ‘Trkiye’de Yayncln Tarihesi’, Varlk Еd. ve Sanat Dergisi, №1029, (1993),str. 3-7.

304. Kolcu, A.. Tanzimat ve Servet-i Fnn Devirlerinde Bat Edebiyatndan Yaplan iir Tercmeleri zerinde Bir Aratrma (1859-1901), A.., Erzurum, 1995, str.57-59.

305. Olcay, T., ‘Cumhuriyet Dnemi ncesi Rus Edebiyatndan Trkeye Yaplan eviriler zerine’, Litera: Bat Edebiyatlar Dergisi, Say 18,.. 96. Edebiyat Fakltesi Yaynlar, stanbul, (2005), str.41-54.

306. Tuncor, F.R. MEB Yaynlar Bibliografyas (1923-1993), st., 1996, str.452-460.

307. Ycel, H.A. Birinci Neriyat Kongresi Alnda Sayn Bavekil ile Maarif Vekili Tarafndan Sylenen Nutuklar, Ankara, 1939.

308. Gibb E. J. W., A history of Ottoman poetry, v. 1—6, L., 1900—09.

309. Sevuk Ismail H., Turk teceddut edebiyati tarihi, ust., 1925.

310. Yucel H. A., Turk edebiyatina toplu bir baku, ust., 1933.

311. Yazar M. B., Edebiyatlaromuz ve Turk edebiyati, ust., 1938.

312. Yazar N., Edebiyatmuzun bugunki meseleleri, ust., 1937.

313. Cevdet P., Tanгimat edebiyatinda fransuz tesiri, ust., 1946.

314. Banarli N. S., Resimli turk edebiyati tarihi, ust., 1949.

315. Gunensay H. T., Tanzimattan zamanumuza kadar Turk edebiyati tarihi, ust., 1949.

316. Tanpunar A. H., Ondokuzuncu asur Turk edebiyati tarihi, ust., 1949.

317. Dino G., Tanzimattan sonra edebiyatta gerekuilie doru, Ankara, 1954.

318. Bombaci A., Storia della litteratura turca, (Mil., 1956).

319. Tahir A., Cumhuriyetten sonra hikuye ve roman, ust., 1959-65.

320. Baydar M., Edebiyatlarumuz ne diyorlar, ust., 1960.

321. Utkan M., Bugunku Turk yazarlari, Ankara, 1960.

322. Akuncu G., Turk romaninda kuye doru, Ankara, 1961.

323. Karpat K., uaidai Turk edebiyati’nda sosyal konular, ust., (1962);

324. Eren N., Turkey today and tomorrow (The new literature), L., 1963;

str.116. Bjurkman W., Die altosmanisohe Literatur, Philologiae Turcicae Fundamenta, t. 2, (Wiesbaden), 1964.

325. Kocaturk V. M., Turk edebiyati tarihi, Ankara, 1964.

326. Kabakli A., Turk edebiyati, ust., 1965.

327. Cevdet K., Turk edebiyatinda hikaye ve roman, ust., 1965-67.

328. Tatarli I., Mollof R., Huseyin Rahmi’den Fakir Baykurta marksist alidan turk romani, ust., 1969.

329. Turkiye’de sureli yayunlar, Ankara, 1969.

330. Boratav P. N., Turk halk edebiyati, ust., 1970; Mutluay R., XIX yuzyul turk edebiyati, ust., 1970/

331. Uelik N., Romanla hesaplarken (turk romani uzerine inceleme), Ankara, 1971.

332. Kazmaz S., Kuy tiyatrosu, Ankara, 1950.

333. Sevengil R. A., Turk tiyatrosu tarihi, str. 14, ust., 1959-62.

334. Aki N., XIX yuzyul turk tiyatrosu tarihi, Ankara, 1963; uaudai turk tiyatrosuna toplu bir baku, Ankara, 1968;

335. Nutku O., Oyun yazari, ust., 1966; Darulbedayi’nin elli yili, Ankara, 1969.

336. Kudret C. Karaguz, str. 1-3, Ankara, 1968.

337. And M., Geleneksel turk tiyatrosu, Ankara, 1969; Meiutiyet duneminde Turk tiyatrosu (1908-1923), Ankara, 1971.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«Егорова Элеонора Валерьевна УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: ОБРАЗ РОССИИ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ Исследование выполнено в русле политической медиалингвистики и посвящено языковым средствам формирования политических ст...»

«Нальгиева Хадишат Исраиловна СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА УМНОГО / ГЛУПОГО В ИДИОМАТИКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ИНГУШСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) Статья посвящена выявлению специфики концептуализации умного и глупого человека в ингушской и русской идиоматике. На основе соотнесения концептуальных и языковых ст...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ ИССЛЕД...»

«МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ (БФ ФГБОУ ВО "ВГУ") УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой филологи...»

«Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru 1 Электронная версия книги: Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || yanko_slava@yahoo.com || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656 || Библиотека: http://yanko.lib.ru/gu...»

«СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ Бутенина Е. М. Самоидентификации с героями русской классики в университетскофилологической трилогии Филипа Рота Згурская О. Г. Из опыта сравнительного анализа "Пира во время чумы" А. С. Пушкина и "The city of the Plague" ("Г...»

«М АТ Е Р И А Л Ы ВОПРОСЫ ОНОМАСТИКИ 2004. № 1 И. В. Ро ди о н о в а ДЕРИВАТЫ БИБЛЕЙСКИХ АНТРОПОНИМОВ В НАРОДНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ТРАДИЦИИ (Словарные материалы)1 Данная публикация представляет собой часть материалов к словарю вторичных отантропонимических номинаций, а именно лексические и фразеологические производные от...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия "Филология. Социальные коммуникации". Том 24 (63). 2011 г. №2. Часть 1. С.393-397. УДК 82-21(410.1):81’42 ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТА РЕБЕНОК И ФОРМИРОВАН...»

«Гнюсова Ирина Федоровна Л.Н. ТОЛСТОЙ И У.М. ТЕККЕРЕЙ: ПРОБЛЕМА ЖАНРОВЫХ ПОИСКОВ Специальность 10.01.01 – русская литература Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Томск – 2008 Работа выполнена на кафедре русской и зарубежной литературы ГОУ ВПО "Томский государственный университет" доктор филологических...»

«Махмудова Наргиза Алимовна СВОЕОБРАЗИЕ ЖАНРА РОМАНА ВОСПИТАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА В данной статье рассматриваются особенности романа воспитания в творчестве писателя-реалиста Ч. Диккенса, ярчайшего представителя английской литературы 19-го века...»

«ВЕСНІК МДПУ імя І. П. ШАМЯКІНА =========================================================================== УДК 811.111:811(043.3) Е. В. Сажина, Л. С. Прокопенко ИНТЕРТЕКСТОВЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ДИАЛОГИЗАЦИИ ПОЛЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ПЕЧАТНЫХ СМИ (...»

«ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 27 ш шш Каламбуры в "Бесах" Ф.М. Достоевского О Е.А. ДУБЕНИК Данная статья посвящена исследованию каламбура в романе Ф.М. Достоевского "Бесы". Представлены свидетельства самого писателя о "любви к каламбурам" и мысли Д.С. Лихачева о роли "языковых неточностей" в творчестве писате...»

«МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ (БФ ФГБОУ ВО "ВГУ") УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой филологических дисциплин и методики их преподавания _ И.А. Морозова 03.02.2016 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛ...»

«АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА" М О С К В А—1 9 7 0 СОДЕРЖАНИЕ Ф. П. Ф и л и н (Москва). Древнерусские диалектные зоны и прои...»

«СОДЕРЖАНИЕ Введение.............................................. 7 Теоретические проблемы анализа лексики прибалтийско-финского происхождения......... 16 Лексическое заимствование................»

«ББК 83.3(0)3 Я79 Рецензенты: кафедра классической филологии Тбилисского государст­ венного университета (зав. кафедрой проф. А. В. Урушадзе) ; д-р филол. наук М. Я. Гаспаров (Институт мировой ли­ тературы АН СССР им. А. М. Горького)...»

«УДК 37.091.3:811.111’243’342.3 Ловгач Г. В., Гуд В. Г. АУДИРОВАНИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В статье рассматривается проблема обучения аудированию как одной из главных целей обучения иностранному языку в языковом вузе. А...»

«НОМАИ дониш гох ^ Г. Ибрагимова ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ОНИМОВ В ТЕКСТАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Ключевые слова: ономастика, литерат урная ономастика, собст венны е имена, оном аст ическое прост ранст во, периферийные онимы Современная общелингвистическая концепция таджикского языкознания должна быть у...»

«Симашко, Т. В. Сопоставительный анализ слов с генетически родственными корнями в составе денотативного класса [Текст] / Т. В. Симашко // Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира : сборник научных трудов / Поморский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Северодвинский филиал ; [сост., отв. ред. Т. В...»

«Труды международной конференции "Диалог 2006" ПЕРЕПИСКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ E-MAIL CORRESPONDENCE AS AN OBJECT OF LINGUISTIC ANALYSIS Анна А. Зализняк (anna-zalizniak@mtu-net.ru) Институт языкознания РАН, Москва Ирина Микаэлян (ixm12@psu.edu) Университет Штата Пенсильвания (The Pennsylvania St...»

«Тарасова Виталина Васильевна ВЕРБАЛЬНАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТОВ РУКОВОДИТЕЛЬ И EXECUTOR В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА Статья посвящена комплексному анализу концептов РУКОВОДИТЕЛЬ и EXECUTOR в русской и англий-ской концептуальных систем...»

«А.А. Никольский О ПРОИСХОЖДЕНИИ ФАМИЛИИ СРЕЗНЕВСКИЙ Имеется несколько версий происхождения фамилии знаменитого русского филолога И.И. Срезневского (1812—1880). Ю.А. Федосюк указывает: "Срезнев, Срезневский. Срезень — шалун или бойкий, резкий на слово человек. Фамилию Срезневски...»

«Н.А. Селезнева Прагматическая семантика модальной рамки Одна из актуальных проблем прагматики речевого общения связана с проблемой восприятия речи, эмоциональной реакцией, выражением...»

«УДК 81’42:34 ББК 81.0 Л 87 Лучинская Е.Н. доктор филологических наук, профессор кафедры общего и славяно-русского языкознания Кубанского государственного университета, e-mail: bekketsam@yandex...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СМК РГУТиС УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА" Лист 1 из 12 ...»

«1 Оргкомитет конференции 1. Ручина Людмила Ивановна, декан филологического факультета ННГУ – председатель.2. Шарыпина Татьяна Александровна, зав. кафедрой зарубежной литературы ННГУ, доктор филологических наук, профессор – сопр...»

«Ю. Ю. Черноскутов КОНТЕКСТ И ЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ПРЕСУППОЗИЦИИ* Введение О контексте. Понятие контекста начало свое победное шествие в философии и прикладных разделах логики вскоре после Второй мировой войны. Новое ответвление лингвистической философии реабилитировало естественный язык, заявив, в час...»

«щих канцелярий и многочисленных заводских контор, мастеровых, солдат. Дети иностранцев (6 человек) обучались в особом классе латинской шко­ лы, где преподавал немец JI. Сехтинг, не владевший русским языком. Данные ведомостей п...»

«Г л а в а 19 SWITCH-технология. Функциональное программирование без программистов Результаты, изложенные в настоящей работе, могут использоваться при различных подходах к программной реализации алгоритмов логичес­ кого упра...» 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.