WWW.DOC.KNIGI-X.RU
    -
 

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

1989-2010 . ...

-- [ 4 ] --

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-32446/ ( : 21.07.2012).

1.37. . / . . //

Relga: - , 2001. 22. URL:

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=524&level1=main&level2=articles ( : 12.07.2012).

1.38. : . // : . , .

2008. 07 URL:

http://www.liberal.ru/articles/cat/1442 ( : 24.09.2011).

1.39. . ., . . : / . ., . . .

: - , 1993. URL: http://www.hi:

edu.ru/e-books/RedPodgotPeriodIzd/index.htm ( 12.07.2012).

1.40. . : . / .

// Radio Praha. , 2009. 31 . URL:

http://www.radio.cz/ru/rubrika/progulki/chexi-i-slovaki-neprostoj-brak-itixij-razvod ( : 24.09.2011).

2.

2.1. O autorskom prve a prvach svisiacich s autorskm prvom (autorsk zkon): Zkon zo 4. decembra 2003.. 618/2003. // Zbierka zkonov Slovenskej Republiky. 2003. iastka 252. S. 5954-5974.

nkterch pechodnch opatench v oblasti tisku a ostatnch hromadnch 2.2.informanch prostedk: Zkon ze dne 13. z 1968.. 127/1968. // Sbrka zkon eskoslovensk socialistick republiky. 1968 cstka 36. S.

346-347.

2.3. O ochrane osobnch dajov: Zkon z 3. jla 2002. // Zbierka zkonov Slovenskej Republiky.. 428/2002. 2002 iastka 167. S. 4403-4419.

2.4. O ochrane skromia pred neoprvnenm pouitm informano-technickch prostriedkov a o zmene a doplnen niektorch zkonov (zkon o ochrane pred odpovanm): Zkon z 24. aprla 2003.. 166/2003.// Zbierka zkonov Slovenskej Republiky. 2003. iastka 78. S. 925-928.

2.5. O ochrane utajovanch skutonost a o zmene a doplnen niektorch zkonov: Zkon z 11. marca 2004.. 215/2004. // Zbierka zkonov Slovenskej Republiky. 2004 iastka 93. S. 2206-2236.

periodickm tisku a ostatnch hromadnch informanch prostedcch:

2.6.

Zkon ze dne 25. jna 1966.. 81/1966. // Sbrka zkon eskoslovensk socialistick republiky. 1966 cstka 36. S. 434-437.

2.7. O periodickm tisku a o ostatnch hromadnch informanch prostedcch:

Zkon ze dne 26. ervna 1968.. 84/1968, kterm se mn zkon. 81/1966 Sb. // Sbrka zkon eskoslovensk socialistick republiky. 1968. cstka 26. S. 238.

2.8. O periodickm tisku a o ostatnch hromadnch informanch prostedcch:

Zkon ze dne 28. bezna 1990. 86/1990, kterm se mn a dopluje zkon. 81/1966 Sb. // Sbrka zkon eskoslovensk socialistick republiky. 1990 cstka 19. S. 375-376.

2.9. O periodickej tlai a agentrnom spravodajstve a o zmene a doplnen niektorch zkonov (tlaov zkon): Zkon z 9 aprla 2008.. 167/2008. // Zbierka zkonov Slovenskej Republiky. 2008. iastka 69. S. 1322O povinnch vtlakoch periodickch publikci a neperiodickch publikci: Zkon z 24. marca 1993.. 93/1993. // Zbierka zkonov Slovenskej Republiky. 1993 iastka 27. S. 510-513.

2.11. O povinnch vtlakoch periodickch publikci, neperiodickch publikci a rozmnoenn audiovizulnych diel: Zkon z 3. jla 1997.. 212/1997. // Zbierka zkonov Slovenskej Republiky. 1997 iastka 94. S. 1930O reklame a o zmene a doplnen niektorch zkonov: Zkon z 5 aprla 2001.

. 147/2001. // Zbierka zkonov Slovenskej Republiky. 2001 iastka 62.

S. 1622-1626.

2.13. O slobodnom prstupe k informcim a o zmene a doplnen niektorch zkonov (zkon o slobode informci): Zkon zo 17. mja 2000..

211/2000. // Zbierka zkonov Slovenskej Republiky. 2000 iastka 92. S. 2790-2796.

2.14. O sprve dan a poplatkov a o zmench v sstave zemnch finannch orgnov: Zkon z 30. septembra 1992.. 511/1992. // Zbierka zkonov eskej a Slovenskej Federatvnej Republiky. 1992. iastka 102. S.

3009-3039.

2.15. stava Slovenskej republiky: z 1. septembra 1992.. 460/1992. // Zbierka zkonov Slovenskej republiky. 1992. iastka 92. S. 2658-2675.

2.16. stavn zkon z 9. janura 1991, ktorm sa uvdza Listina zkladnch prv a slobd ako stavn zkon Federlneho zhromadenia eskej a Slovenskej Federatvnej Republiky.. 23/1991. // Zbierka zkonov Slovenskej republiky. 1991. iastka 6. S. 114-120.

2.17. Breka S. Od tamtamov po internet: pregad dejn medilnej kommunikcie / S.Breka [a kol]. Bratislava: Bratislavsk vysok kola prva, 2009. 320 s.

2.18. asopis GEO bude u ns vydva Ringier Axel Springer Media. // Sme:

dennk. 2010. 15. Jl.

2.19. mejrkov S., Hoffmannova J. Jazyk, media, politika / S. mejrkov, J Hoffmannova. Praha: Academia, 2003. 258 s.

2.20. upkov Z. Nrodnostn tla na Slovensku v rokoch 1989-1996 I / Z.

upkov. // Otzky urnalistiky: asopis pre teriu, vskum a prax prostriedkov masovej komunikcie. Bratislava, 1997. . 1. S. 47-56.

2.21. upkov Z. Nrodnostn tla na Slovensku v rokoch 1989-1996 II / Z.

upkov. // Otzky urnalistiky: asopis pre teriu, vskum a prax prostriedkov masovej komunikcie. Bratislava, 1997. . 2. S. 115-122.

2.22. Darmo J. Geopolitick a historick sradnice transformango procesu

krajn Strednej a Vchodnej Eurpy / J. Darmo. // tzky urnalistiky:

asopis pre teriu, vskum a prax prostriedkov masovej komunikcie. Bratislava, 1998. . 1. S. 2-6.

2.23. Darmo J. Zahranin kapitl v mdich Slovenskej Republiky / J. Darmo. // tzky urnalistiky: asopis pre teriu, vskum a prax prostriedkov masovej komunikcie. Bratislava, 1988. . 2. S. 118-124.

2.24. Dinka P. Slovensk masmdi: metdy manipulcie / P. Dinka. Bratislava:

PPA, 2008. 294 s.

2.25. Doktor V. Nae najziskovejie mdi vlastnia Ameriania / V. Doktor. // Hospodrske noviny. 2007. 26. November.

2.26. Doktor V. Ringier pripravuje programov dvojtdennk TV max / V.

Doktor. // Stratgie: profesionlny asopis. Bratislava, 2006. 6 S.

48.

2.27. Dubnick J. K problematike verejnej a politickej innosti Ludovta tra v rokoch 1840-1849 / J. Dubnick. // Ludovt tr: ivot a dielo 1815-1856. Bratislava, 1956. S. 41-65.

2.28. urakov K., Stahovcov S. Tlaov zkon a verejn zujem / K.

urakov, S. Stahovcov. // Hospodrske noviny. 2008. 26. Jn.

2.29. Dujko J. Slovensk vchod (1919) a formovanie slovenskho nrodnho povedomia na Vchodnom Slovensku / J. Dujko // Filozofick fakulta Preovskej univerzity v Preove: 3. tudentsk vedeck konferencia. Zbornk prspevkov. Preov, 2008. S. 198-209.

2.30. E: Tlaov zkon je aj naou hanbou. // Pravda: dennk. 2008. 04. jn.

2.31. Fazekas J., Hunk P. Maari na Slovensku (1984 2004). Shrnn sprva.

Od zmeny reimu po vstup do Eurpskej nie / J. Fazekas, P. Hunk. amorn: Frum intitt vskum menn, 2008. 493 s.

2.32. Follrichov M. Inojazyn komunistick tla na Slovensku / M. Follrichov.

// Informan bulletin. Koice, 1980. . 1. S. 26-30.

2.33. Follrichov M. Nrodnostn a krajansk politika a urnalistika / M.

Follrichov. // Otzky urnalistiky: asopis pre teriu, vskum a prax prostriedkov masovej komunikcie. Bratislava, 2006. . 3-4. S. 196Follrichov M. Rusnska a ukrajinsk otzka a urnalistika v

eskoslovensku (1989-1991) / M. Follrichov. // Otzky urnalistiky:

asopis pre teriu, vskum a prax prostriedkov masovej komunikcie. Bratislava, 2007. . 3-4. S. 28-34.

2.35. Follrichov M. Ukrajinsk urnalistika v eskoslovensku / M. Follrichov. // Vvoj a postavenie ukrajinskej nrodnosti na Slovensku v obdob vstavby socializmu. Koice, 1989. S. 213-252.

2.36. Follrichov M. Vznik eskoslovenskej republiky a nrodnostn urnalistika na Slovensku / M. Follrichov. // Otzky urnalistiky: asopis pre teriu, vskum a prax prostriedkov masovej komunikcie. Bratislava, 1989. .

1. S. 10-16.

2.37. Haslinger P. Maarsk motvy pri vzniku a rozpade eskoslovenskho nrodnho prbehu / P. Haslinger. // Forum historiae. Bratislava, 2007. .

1. S. 1-15.

2.38. Holina V. Zmeny medilnej situcie na Slovensku po roku 1989 / V. Holina.

// tzky urnalistiky: asopis pre teriu, vskum a prax prostriedkov masovej komunikcie. Bratislava, 1998. . 1. S. 93-102.

2.39. Holina V. Zmeny medilnej situcie na Slovensku po roku 1989 / V. Holina.

// tzky urnalistiky: asopis pre teriu, vskum a prax prostriedkov masovej komunikcie. Bratislava, 1998. . 2. S. 183-188.

2.40. Hospodrsky dennk definitvne skrachoval. // Sme: dennk. 2004. 02.

Februr.

2.41. Hradisk E., Breka S. Vybral Zb. Psycholgia mdi / E. Hradisk, S.

Breka. Bratislava: Bratislavsk vysok kola prva, 2009. 416 s.

2.42. Hruovsk Fr. Obrzkov slovensk dejiny / Fr. Hruovsk. Bratislava:

Matica slovensk, 1942. 185 s.

2.43. Jirk J. Mdia a spolenost: strun vod do studia mdi a medialni kommunikace / J. Jirk. Vyd. I. Praha: Portl, 2003. 208 s.

2.44. Kapiinsk I. Slovk o ech / I. Kapiinsk. // Lidov noviny. 2004.

19. august.

2.45. Kerecman P. Sloboda prejavu novinra a ochrana pred jej zneuitm / P.

Kerecman. Bratislava: Slovensk syndikt novinrov, 2009. 152 s.

2.46. Kmeo J. Romsk mdia. / J. Kmeo. // Hospodrske noviny. 2010. 25.

Februr.

2.47. Krajcer men tlaov zkon. // Plus 1 de: dennk. 2010. 19. Oktber.

2.48. Kraus J. Jazyk v promnch komunikanch mdi / J. Kraus. Praha:

Univerzita Karlova v Praze, 2008. 172 s.

2.49. Jacz. Mal encyklopdia urnalistiky /. Jacz. Bratislava: Obzor, 1982.

570 s.

2.50. Masovokomunikan media na Slovensku: vlasncke pomery a ich vplyv na medilnu, politick a spoloensk orientciu mdi. 3 Media / Spacoval: J.

Fle. Bratislava: Friedrich-Ebert-Stiftung, 1998. 27 s.

2.51. McLuhan H. M. lovk, media a elektronick kultura: reprezentativn vbor z celoivotnho dla proroka a mga elektrickho vku a elektronick revoluce. = Orig.: Essential McLuhan. / H. M. McLuhan; [z angl. peklad: I.

Pibylov, M. Krejza]. Dotisk 1. vyd. Brno: Jota, 2008. 415 s.

2.52. McQuail D. vod do teorie masov komunikace = Mass Communication Theory: An Introduction. / D. McQuail; [z angl. peklad: J. Jirk, M. Kabt]

Praha: Portl, 1999. 448 s.

2.53. Medilna roenka Slovensko: 1990-2000: odkladov sumarizcia vvoja v oblasti mdi na Slovensku v rokoch 1990 a 2000 / editori Z. Mistrkov, A. Zmeek. Bratislava: Medilny intitt, 2001. 186 s.

2.54. Zklady medilni vchovy / M. Miienka [a kol]. Vyd. I. Praha: Portl, 2007. 296 s.

2.55. Mur P. Slovensk masmedilne prvo / P. Mur. Bratislava: Epos, 2010.

560 s.

2.56. Plikov A. Rusnska kultra a kolstvo / A. Plikov. Preov: Preovsk univerzita v Preove, 2008. 264 s.

2.57. Pospil P. Efektivn Public Relations a media relations / P. Pospil. Praha: Computer Press, 2002. 154 s.

2.58. Pruov V. Tlaov zkon m prv rozsudky / V. Pruov // Sme: dennk. 2009. 21. December.

2.59. Rychlk J. Rozpad eskoslovenska / J. Rychlk. Bratislava: AEP, 2002. 458 s.

2.60. Analza obsahu medilnch sdlen / Schulz W. [a kol]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008. 172 s.

2.61. Stanie obyvateov, domov a bytov. Zkladn daje. Nrodnostn zloenie obyvatestva. Bratislava: tatistick rad Slovenskej republiky, 2001. 163 s.

2.62. Serafnov D., Vatrl J. Transformcia periodickej tlae na Slovensku po roku 1989 / D. Serafnov, J. Vatrl. // Studia Academica Slovaca 38. Bratislava, 2009. S. 307-317.

2.63. Slovci obubuj bulvr, tanos seriznych novn kles. // Pravda: dennk.

2009. 22. Janur.

2.64. efk L., Sand J. Masov media a ekonomika: economick terie a urnalistika / L. efk, J. Sand. 1 vyd. Bratislava: Ekonm, 2006. 180 s.

2.65. Sisa S. The spirit of Hungary: a panorama of Hungarian history and culture / S. Sisa. Morristown, N.J.: Vista Books, 1990. 374 p.

2.66. mid M., Trunekova L. Novin a jego zdroje v digitln e / M. mid, L.

Trunekova. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2004. 152 s.

2.67. utaj. Nrod a nrodnosti na Slovensku: stav vskumu po roku 1989 a jeho perspektvy /. utaj. Preov: Universum, 2004. 326 s.

2.68. Tlaov zkon op napadla OBSE. // Pravda: dennk. 2008. 11. aprl.

2.69. Tlaov zkon preiel bez opozinch zmien. Csky nevylil podporu Lisabonu. // Pravda: dennk. 2008. 09. aprl.

2.70. Tretia sprva o implementcii Rmcovho dohovoru na ochranu nrodnostnch menn v Slovenskej republike. Bratislava, 2009. 64 s.

2.71. Tuer A. Ako sa robia noviny / A. Tuer. Bratislava: Eurokodex, 2010. 288 s.

2.72. Tuer A. Praktikum medilnej tvorby / A. Tuer. Bratislava: Bratislavsk vysok kola prva, 2010. 368 s.

2.73. Tuer A. Regionlne a loklne tlaov media v Zpadoslovenskom regine / A. Tuer. // Otzky urnalistiky: asopis pre teriu, vskum a prax prostriedkov masovej komunikcie. Bratislava, 1999. 3. S. 229-235.

2.74. Tuer A. Systm a typolgia periodickej tlae / A. Tuer. // Otzky urnalistiky: asopis pre teriu, vskum a prax prostriedkov masovej komunikcie. Bratislava, 1997. 4. S. 265-274.

2.75. Tuer A. The european character of the Slovak regionaland local press (part two) / A. Tuer. // Human Affairs: international journal for humanities and social sciences. Bratislava, 1998. 2. P. 182-191.

2.76. Tdennk Mosty po tvrtom roku existencie. // Sme: dennk. 1996. 09.

maj.

   

2.88. Czwitkovics T. Ecopress kpil slovensk Sanomu / T. Czwitkovics. //

Medilne.sk. 2010. 27. jl. URL: http://medialne.etrend.sk/tlac:

spravy/ecopress-kupil-slovensku-sanomu.html ( 24.09.2011).

2.89. Czwitkovics T. Slovensk MF Media sa premenovala na Versa media.

Subuje si od toho odolvanie globlnym tlakom / T. Czwitkovics. // Medilne.sk. 2010. 03. december. URL: http://medialne.etrend.sk/tlacspravy/slovenska-mf-media-sa-premenovala-na-versa-media-slubuje-si-odtoho-odolavanie-globalnym-tlakom.html ( : 22.06.2012).

2.90. Czwitkovics T. Radiov: Tlaov zkon zmenme. STV je ako po druhej

svetovej vojn / T. Czwitkovics. // Medilne.sk. 2010. 23. jn. URL:

http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/radicova-tlacovy-zakon-zmenimestv-je-ako-po-druhej-svetovej-vojne.html ( : 24.09.2011).

2.91. Czwitkovics T., Koiek L. Printov novinri s posadnut vlastnm znikom / T. Czwitkovics, L. Koiek. // Medilne.sk. 2011. 28.

december. URL: http://medialne.etrend.sk/tlac-clanky/michal-klimaprintovi-novinari-su-posadnuti-vlastnym-zanikom.html ( :

04.08.2012).

2.92. esmad Slovakia: oficilne strnky. URL:

http://www.cesmad.sk/index.php ( : 22.06.2012).

2.93. ikovsk K. Kpou La na trh regionlnej tlae vstpil nemeck koncern

Verlagsgruppe Passau. / K. ikovsk // Etrend 1999. 17. februr. URL:

http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-Febru%C3%A1r/kupou-lucana-trh-regionalnej-tlace-vstupil-nemecky-koncern-verlagsgruppepassau.html ( : 24.09.2011).

2.94. Daily Mail and General Trust plc.: oficilne strnky. URL:

http://www.dmgtreports.com/2006/introduction/surprisingnews/slovakia/ ( : 10.02.2010).

2.95. Deklarcia Slovenskho nroda (30.10.1918). URL:

http://www.magistrahistoria.yw.sk/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=58:martinska-deklaracia&catid=39:po-roku-1918&Itemid=71 ( : 24.09.2011).

2.96. Demko M. Hospodrske noviny u maj novho majite / M. Demko. // Medilne.sk. 2008. 02. februr. URL: http://medialne.etrend.sk/tlacspravy/hospodarske-noviny-uz-maju-noveho-majitela.html ( : 24.09.2011).

2.97. Dennk Plus jeden de op uverejnil bulvrne l // Komrno. kn.mesto.sk. 2008. 20. november. URL:

http://mesto.sk/prispevky_velke/komarno/dennikplusjedende1227180600.ph tml ( : 3.08.2012)/

2.98. Dennk Slovensk Republika zanikol // Etrend 2000. 06. december. URL: http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-December/dennikslovenska-republika-zanikol.html ( : 24.09.2011).

2.99. Dobr krovky: oficilne strnky. URL:

http://www.nairam.sk/dk/casopis.php ( 22.07.2012).

2.100.Dom a bvanie: oficilne strnky. URL:

http://www.domabyvanie.eu/page/ ( : 22.06.2012).

2.101.Dvojka u divkov bodovala. // Medilne.sk. 2010. 04. jn. URL:

http://medialne.etrend.sk/televizia-tlacove-spravy/dvojka-u-divakovbodovala.html ( : 18.07.2012).

2.102.Ecopress: oficilne strnky. URL: http://ecopress.hnonline.sk//?p=kB4000 ( : 8.08.2012).

2.103.Ecopress kpil vydavatea Sanoma Magazines Slovakia. // Sita. 2010.

27. jl. URL: http://openiazoch.zoznam.sk/ ( : 5 2012).

2.104. Fico vysdil od dennka Plus jeden de milin korn. // Dnes.sk. 2009. 24. november. URL:

http://aktualne.atlas.sk/vyhladavanie/?phrase=Fico+vys%C3%BAdil+od+de nn%C3%ADka+Plus+jeden+de%C5%88+mili%C3%B3n+kor%C3%BAn ( : 5 2012).

2.105.Finann raloci si kpili dennk Pravda. // Dnes.sk. 2010. 1. marec.

URL:

http://aktualne.atlas.sk/vyhladavanie/?phrase=Finan%C4%8Dn%C3%AD+ %C5%BEraloci+si+k%C3%BApili+denn%C3%ADk+Pravda ( : 5 2012).

2.106.Glendov S. Reakcia na lnok v Plus jeden de pod titulkom Milovnk

slv / S. Glendov. // Medilne.sk. 2007. 25. aprl. URL:

http://medialne.etrend.sk/tlac-tlacove-spravy/urad-vlady-reakcia-na-clanok:

v-plus-jeden-den-pod-titulkom-milovnik-slavy.html ( 24.09.2011).

2.107.Grantov systm MK SR na rok 2010. URL:

https://registerkultury.gov.sk/granty2010/zobraz_ziadosti.php?filter=6.2 ( : 5.08.2012).

2.108.Jaga Media, s. r. o.: oficilne strnky. URL: http://www.jaga.sk/sk/ ( : 22.06.2012).

2.109.Kernov M. Spolonos 7 Plus chyst mesank pre pskarov / M. Kernov.

// Medilne.sk. 2011. 17. oktber. URL: http://medialne.etrend.sk/tlacspravy/spolocnost-7-plus-chyst a-mesacnik-pre-psickarov.html ( : 20.07.2012).

2.110.Koiek L. Bauer adaptuje pre Slovensko druh asopis z eska Napsno

ivotem. / L. Koiek. // Medilne.sk. 2008. 01. jl. URL:

http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/bauer-adaptuje-pre-slovensko-druhycasopis-z-ceska--napsano-zivotem.html ( : 22.07.2012).

2.111.Koiek L. Bauer vrazne znil periodicitu romnovch asopisov Napsan ivotom a as na lsku / L. Koiek. // Medilne.sk. 2009. 03.

jl. URL: http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/bauer-vyrazne-znizilperiodicitu-romanovych-casopisov-napisane-zivotom-a-cas-na-lasku.html ( : 22.07.2012).

2.112.Koiek L. Bratislavsk Echo sa neuchytilo a vrtilo sa k nzvu Sme

Bratislava / L. Koiek. // Medilne.sk. 2007. 13. september. URL:

http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/bratislavske-echo-sa-neuchytilo-avratilo-sa-k-nazvu-sme-bratislava.html ( : 01.08.2012).

2.113.Koiek L. Ecopress zruil mesank Investor / L. Koiek. // Medilne.sk. 2012. 25. maj. URL: http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/ecopresszrusil-mesacnik-investor.html ( : 22.07.2012).

2.114.Koiek L. Eurotelevzia v januri zv formt a prid ptns novch

stanc / L. Koiek. // Medilne.sk. 2010. 16. december. URL:

http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/eurotelevizia-v-januari-zvacsiformat-a-prida-patnast-novych-stanic.html ( : 24.09.2011).

2.115. Koiek L. MF Media je s vlaajou expanziou spokojn. Novinky nevyluuje ani tento rok / L. Koiek // Medilne.sk. 2010. 27. januar. URL: http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/mf-media-je-s-vlanajsouexpanziou-spokojne-novinky-nevylucuje-ani-tento-rok-2.html ( : 22.06.2012).

2.116.Koiek L. Noviny pln oprv a odpoved? Obavy z tlaovho zkona sa nenaplnili, tvrd tdia / L. Koiek. // Medilne.sk. 2009. 11. maj.

URL: http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/noviny-plne-oprav-a-odpovediobavy-z-tlacoveho-zakona-sa-nenaplnili-tvrdi-studia.html ( :

24.09.2011).

2.117.Koiek L. Petit Press kpil najtradinej krovkrsky asopis Liiak. Dnes vyiel ako prloha Sme / L. Koiek. // Medilne.sk. 2010. 15. december.

URL: http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/petit-press-kupil-najtradicnejsikrizovkarsky-casopis-lisiak-dnes-vysiel-ako-priloha-sme.html ( : 24.09.2011) ( : 24.09.2011).

2.118.Koiek L. Po dlhch desaroiach zanikol asopis Dorka. Nahradila ho

Praktick Slovenka / L. Koiek. // Medilne.sk. 2009. 02. aprl. URL:

http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/po-dlhych-desatrociach-zanikol:

casopis-dorka-nahradila-ho-prakticka-slovenka.html ( 22.07.2012).

2.119.Koiek L. Ringier m na december nachystan nov mesank Madam Eva.

Pre bonitn eny nad 35 rokov / L. Koiek. // Medilne.sk. 2009. 27.

oktber. URL: http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/ringier-v-decembrispusti-novy-mesacnik-madam-eva-pre-bonitne-zeny-nad-35-rokov.html ( : 23.07.2012).

2.120.Koiek L. Ringier Axel Springer zmen dievensk In na lacnejiu Eva Girl / L. Koiek. // Medilne.sk. 2011. 22. august. URL:

http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/ringier-axel-springer-zmenidievcensky-in-na-lacnejsiu-eva-girl.html ( : 23. 07.2012).

2.121.Koiek L. Slovensk motoristky maj asopis / L. Koiek. // Medilne.sk.

2008. 29. maj. URL: http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/slovenskemotoristky-maju-casopis.html ( : 22.07.2012).

2.122.Koiek L. Ringier Axel Springer zruil mesank Eva Girl / L. Koiek. // Medilne.sk. 2012. 15. februr. URL: http://medialne.etrend.sk/tlacspravy/ringier-axel-springer-zrusil-mesacnik-eva-girl.html ( : 23. 07.2012).

2.123.Koiek L. Versa Media zruila ekonomick mesank Eurobiznis / L.

Koiek. // Medilne.sk. 2012. 18. maj. URL:

http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/versa-media-zrusila-ekonomickymesacnik-eurobiznis.html ( : 22.07.2012).

2.124.Koiek L. Vydavatestvo TV Tip nekon ani po zniku vetkch titulov /

L. Koiek. // Medilne.sk. 2010. 30. jn. URL:

http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/vydavatelstvo-tv-tip-nekonci-ani-pozaniku-vsetkych-titulov.html ( : 24.09.2011).

2.125.Koiek L. Vyla Madam Eva. Patril jej aj teasing rozumieme si / L.

Koiek. // Medilne.sk. 2009. 11. december. URL:

http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/vysla-madam-eva-patril-jej-aj-teasingrozumieme-si.html ( : 23.07.2012).

2.126.Koiek L., Augustn R. Domino frum kon, nahrad ho obnoven Domino efekt viac podobn asopisu / L. Koiek, R. Augustn. // Medilne.sk. 2007. 14. februr. URL: http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/tyzdennikslovo-konci-presuva-sa-na-internet.html ( : 24.09.2011).

2.127.Krasko I. al pd na tlaovom trhu: Ringier ru mesank Rebecca / I.

Krasko. // Medilne.sk. 2009. 22. oktber. URL:

http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/dalsi-pad-na-tlacovom-trhu-ringierrusi-mesacnik-rebecca.html ( : 23.07.2012).

2.128.Krasko I., Koiek L. Na Slovensku pribudne krovkrsky asopis. V rmci novej edcie Bauer Medie Viem to / I. Krasko, L. Koiek. // Medilne.sk. 2010. 28. maj. URL: http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/na-slovenskupribudne-krizovkarsky-casopis-v-ramci-novej-edicie-bauer-medie-viemto.html ( : 24.09.2011).

2.129.Kvety a zhrada: oficilne strnky. URL: http://www.kvetyazahrada.sk/ ( : 18.07.2012).

2.130.Liptk. Na dlhej historickej ceste: Prehad slovenskej histrie /. Liptk.

// Literrne informan centrum. 2001. URL:

http://www.litcentrum.sk/31576 ( : 24.09.2011).

2.131.Lucia Kollrov zaalovala vydavatea dennka Plus Jeden De. //

oubiznis.sk. 2008. 3. december. URL:

http://www.soubiznis.sk/kratke-spravy/lucia-kollarova-zazalovala:

vydavatela-dennika-plus-jeden-den/9319.html ( 24.09.2011).

2.132.Mlad fronta predva asopisy a weby. // Medilne.sk. 2011. 31. august.

URL: http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/mlada-fronta-predavacasopisy-a-weby.html ( : 22.06.2012).

2.133.MF Media: oficilne strnky. URL:

http://data.mds.cz/obchodni_podminky/11966/Mediakit2010nahlad.pdf ( : 22.06.2012).

2.134.Namiesto Korza dennk Korzr. // Medilne.sk. 1998. 04. februr.

URL: http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo:

Febru%C3%A1r/namiesto-korza-dennik-korzar.html ( 24.09.2011).

2.135.Nae poovnctvo: oficilne strnky. URL:

http://www.nasepolovnictvo.sk/images/cenniky/cennikinznp.pdf ( : 18.07.2012).

2.136.Nov prloha o zdrav v dennku Nov as. // Infoline.sk. URL:

http://www.infoline.sk/press/nova-priloha-o-zdravi-v-denniku-novy-cas.html ( : 17.07.2012).

2.137.Nov fredaktor asopisu Auto, motor a port. // Medilne.sk. 2009. 20.

janur. URL: http://medialne.etrend.sk/tlac-tlacove-spravy/motor-presseslovakia-novy-sefredaktor-casopisu-auto-motor-a-sport.html ( : 22.07.2012).

2.138.Northcliffe Media: oficilne strnky. URL:

http://www.northcliffeinternational.co.uk/about-us/overview ( : 24.09.2011).

2.139.Branislav O. The Slovak Press Law: History and Its Impact on Free Media / O. Branislav. Budapest: Central European University, 2009. 27 .

URL: http://www.branoondrasik.sk/research-reply.pdf ( :

27.09.2011).

2.140.Petit Press: oficilne strnky. URL: http://www.petitpress.sk ( : 17.02.2011).

2.141.Polkov E. asopisy pre eny a ich vplyv na nkupn sprvanie sa itateliek / E. Polkov. // lovek a spolonos: internetov asopis pre pvodn, teoretick a vskumn tdie z oblasti spoloenskch vied. 2008.

2. URL: http://www.saske.sk/cas/archiv/2-2008/index.html ( 21.07.2012).

2.142.Pravda predbehla v tanosti dennk SME. // Stratgieonline. 2010. 25.

janur. URL: http://www.strategie.sk/sk/sedy/spravy/media/pravdapredbehla-v-citanosti-dennik-sme.html ( 3.08.2012).

2.143.Profi Press s.r.o.: oficilne strnky. URL: http://www.rno.sk/ ( : 19.05.2012).

2.144.Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.: oficilne strnky. URL:

http://www.ringieraxelspringer.sk/# ( : 10.12.2010).

2.145.Rodina a zdravie: oficilne strnky. URL:

http://www.printovemedia.sk/index.php?page=rodina_a_zdravie ( : 17.07.2012).

2.146.Roncke noviny kpilo esk vydavatestvo Profi Press. // Medilne.sk. 2010. 12. jl. URL: http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/rolnicke:

noviny-kupilo-ceske-vydavatelstvo-profi-press.html ( 24.09.2011).

2.147.Ryby, rybky, rybiky: oficilne strnky. URL: http://www.rrr.sk/ ( : 18.07.2012).

2.148.Ryby, rybky, rybiky tich hit Dvojky (video). // Medilne.sk. 2010.

30. jl. URL: http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/ryby-rybkyrybicky-tichy-hit-dvojky-video.html ( : 18.07.2012).

2.149.Sak M. Vznik prvej esko-Slovenskej republiky - fakty 1 / M. Sak. // Nrodn odkaz: slovensk a kresansk internetov asopis. 2010. 13.

november. URL:

http://narodnyodkaz.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4 9:vznik-prvej-cesko-slovenskej-republiky-faktycatid=36:dejiny&Itemid=73 ( : 24.09.2011).

2.150.Season report: oficilne strnky. URL: http://season-report.esohosting.sk/ ( : 24.05.2011).

2.151.7 plus: oficilne strnky. URL: http://www.7plus.sk ( :

17.02.2011).

2.152.Slovakias media landscape overview. // Wien international. at. 2009. 3 February. URL: http://www.wieninternational.at/en/node/12392 ( : 24.09.2009).

2.153.Slovakias media landscape print medi. // Wien international. at. 2009.

4 February. URL: http://www.wieninternational.at/en/node/12393 ( : 24.09.2009).

2.154.Stavebnctvo a bvanie: oficilne strnky. URL:

http://www.stavebnictvoabyvanie.sk/index.php/asopis-sab-menu3-89 ( : 22.06.2012).

2.155.ramkov L. Vyjadrenie k lnku uverejnenom v dennku Plus jeden de / L. ramkov. // rad verejnho zdravotnictva SR. 2009. 23. oktber.

URL:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=710:

vyjadrenie-k-lanku-uverejnenom-v-denniku-plus-jeden-de&catid=56:tlaovespravy&Itemid=62 ( : 3.08.2012).

2.156.The Slovak Spectator sme tu pre naich itateov u 15 rokov. // Medilne.sk. 2010. 02. marec. URL: http://medialne.etrend.sk/tlactlacove-spravy/the-slovak-spectator-sme-tu-pre-nasich-citatelov-uz-15rokov.html ( : 22.06.2012).

2.157.Tlaov zkon plat u rok, obavy sa nenaplnili. // Dnes.sk. 2009. 01.

jn. URL: http://www.monitorujem.sk/z-domova/176942/tlacovy-zakonplati-uz-rok-obavy-sa-nenaplnili ( : 22.06.2012)

2.158.Transport: oficilne strnky. URL: http://www.transport.sk/casopistransport/ ( : 12.07.2012).

2.159.Trend holding: oficilne strnky. URL: http://www.etrend.sk/etrend-4.html ( : 5.08.2012).

2.160.Tdennk Markza vyjde 24. jna 2010 poslednkrt. // Medilne.sk. 2010. 21. maj. URL: http://medialne.etrend.sk/tlac-tlacovespravy/tyzdennik-markiza-vyjde-24-juna-2010-poslednykrat.html ( : 24.09.2011).

2.161.Tdennk Slovo kon, presva sa na internet. // Medilne.sk. 2010. 28.

jl. URL: http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/tyzdennik-slovo-koncipresuva-sa-na-internet.html ( : 24.09.2011).

2.162.Versa Media: oficilne strnky. URL: http://www.versamedia.sk/ ( : 14.07.2012).

2.163.Vydavate dennka port je v strate. // Medilne.sk. 2007. 28. jn. URL: http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/vydavatel-dennika-sport-je-vstrate.html http://medialne.etrend.sk/tlac-spravy/vydavatel-dennika-sport-jev-strate.html ( : 24.09.2011).

2.164.Vsledky auditu ABC SR. URL: http://abcsr.sk/index.php?menu=vysledky ( : 10.02.2010).Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
:

"". : - " ", 2014. . 14. . 321-340. , , , , ,...

.. . 1990 2000- .: , , , , . E-mail: denisova.v@mail.ru Dasheeva Vera Vitalievna, PhD (Phil...

8142 81.0 79 .. , - , e-mail: bol_ann@mail.ru () : ...

-...

149 811 81.04 .. ( , , ) : , , , , , , ...

"" . . , "" , , . corpus Philostratorum. , ...

. . XVII , "...

- 10.02.04 ...

- , ...
 
<<     |    
2017 www.doc.knigi-x.ru - -

, .
, , , , 1-2 .