WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 


«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАЫ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ УНИВЕРСИТЕТ КНДЕРІ-2014 КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д. ...»

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАЫ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА

УНИВЕРСИТЕТІ

УНИВЕРСИТЕТ КНДЕРІ-2014

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ.С.Д. АСФЕНДИЯРОВА

ДНИ УНИВЕРСИТЕТА-2014

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

UNIVERSITY DAYS-2014

«азастан-2050» стратегиясы: халыаралы дегейдегі университет» халыаралы ылыми-тжірибелік конференция

аясындаы «Заманауи дегейдегі фармацевтикалы ылым, тжірибе жне білімді интеграциялау» атты III халыаралы ылыми-тжірибелік конференциясы ( 2014 жыл 4 желтосан) III Международная научно-практическая конференция «Интеграция фармацевтической наук

и, образования и практики на современном этапе» в рамках международной научно-практической конференции «Стратегия «Казахстан-2050»:

к университету международного уровня»

(4 декабря 2014 года) The III International scientific-practical conference «Integration of pharmaceutical sciences, practices and education in modern time” of the Asfendiyarov KazNMU within the framework of сonference «Kazakhstan-2050» strategy:

Bulding a world-class university»

(December 4, 2014) www. kaznmu.kz

Траа:

Датхаев У.М., фармацевтика факультетіні деканы, фарм..д., профессор

Серіктес траасы:

Сакипова З.Б., «Фармацевт-технолог» модуліні жетекшісі, фарм..д., доцент Омарова Р.А., «Фармацевт-аналитик» модуліні жетекшісі, х..д., профессор Азембаев А.А., А «Фармацевтер ассоциациясы жне фармацевтикалы білім мен ылымды олдау» президенті, фарм..к.

Оргкомитет мшелері:

Устенова Г.О., Фармация ОД директоры, фарм..д., доцент Пичхадзе Г.М., фармакология кафедрасыны мегерушісі, м..д., профессор Шопабаева А.Р., «Фармацевт-менеджер» модуліні жетекшісі, фарм..к., доцент Саякова Г.М., «Фармацевт-фармакогност» модуліні жетекшісі, фарм..к., доцент Бактыбаева М.Р., медицина ылымыны магистрі, «Фармацевт-менеджер» модуліні оытушысы

Жауапты хатшы:

Бошкаева А.К., фарм..д., доцент рметті ___________________________________________________!

С.Ж. Асфендияров атындаы аза лтты медицина университетіні жымы (азМУ) денсаулы сатау жне фармацияны білікті мамандарын даярлау саласында серіктес боланыыз шін Сізге алыс білдіреді жне 2014 жылды 4 желтосан аралыында Алматы аласында тетін «Заманауи дегейдегі фармацевтикалы ылым, тжірибе жне білімді интеграциялау» III атты халыаралы ылыми-тжірибелік конференцияа атысуа рметпен шаырады.

ткізу орны: С.Ж. Асфендияров атындаы аза лтты Медицина университеті (Алматы., Богенбай батыр 151., «Concordia» театры) атысушыларды тіркеу: 8.00-9.00 Жмысты басталуы: 9.00 Уважаемый (ая) _______________________________________________!

Коллектив Казахского Национального Медицинского Университета (КазНМУ) имени С.Д. Асфендиярова выражает Вам свою признательность за сотрудничество в сфере подготовки квалифицированных специалистов здравоохранения и фармации и имеет честь пригласить на IIIмеждународную научно-практическую конференцию «Интеграция фармацевтической науки, образования и практики на современном этапе», которая проводится 4 декабря 2014 г. в г. Алматы Место проведения: Казахский Национальный Медицинский университет (г.

Алматы, ул. Богенбай батыра 151, театр «Concordia») Регистрация участников: 8.00-9.00 Начало работы: 9.00

Dear ______________________________________________________!

The staff of Asfendiyarov Kazakh National Medical University expresses you gratitude for co-operation in the sphere of training of qualified specialists of health care and pharmacy and has honor to invite you to the III international scientific-practical conference «Integration of pharmaceutical sciences, practices and education in modern time» which will be held in December 4, 2014, Almaty city.

Venue: Asfendiyarov Kazakh National Medical university (Almaty, Bogenbay batyr st. 151, theatre «Concordia») Registration of participants: 8.00-9.00 Begining: 9.00 Санжар Асфендияровты 125-жылдыына арналады

–  –  –

азастан республикасыны білім жйесіне жаа рпаты стандарттарын енгізу аясында инновациялы дерісті ылыми-дістемелік алыптасуымен осы арадаы тжерибені жотыыны йлесімсіздіктер белгіленді. Конференцияны бастапы масаты - крсетілген йлесімсіздіктерді шешім жолдарын анытау.

Шараларды шегінде 4 желтосанда 1 конференция, 1 дгелек стел жне 3 мтінді секциялы отырыстар жоспарланады. Шараларды аясында лемні белсенді университеттерімен Р-ды методикалы жйесін алыптастыруыны зекті сратарын талылау жоспарланады.

Дниежзілік тжірибелермен алыптасуы, білім жне ылым салаларындаы атынастарын дамуы жне КазМУ фармацевтикалы факультетіні тлектерін дайындау сратары зара ынтыматастыты деректемелері болып табылады.

азастан республикасыны президенті Н.. Назарбаевты «азастан жолы-2050: бір халы, бір ел, бір тадыр» жолдауына сйкес, озаты айындамаларды талпыну жне ынтыматастыты шегінде жаа баыттар белгіленген.

2014 жылы за мерзімді жоспарларды уады жне фармацевтикалы факультетті білім жне ылым саясатын дамуы е маызды болып табылады. Дербес жадайда, бізді факультетімізбен жаа атынасты ліппесін келесі оу мекемелері бастады: Украина (лтты фармацевтикалы университеті, Харьков.) Ресей (Санкт-Петербургті мемлекеттік химико-фармацевтикалы академиясы), збекістан (Ташкентті фармацевтикалы институты), Чехия (Ветеринар-фармацевтикалы университеті, Брно.), Украина (ГЗ, Луганны мемлекеттік медициналы университеті), Ресей (Пермдік мемлекеттік фармацевтикалы академия), (Гданьск медициналы университеті) жне баса ВУЗ-дармен. Меморандум бкіл лемдік денсаулы сатау декларациясында крсетілгендей соны шеберінде жмыс жасау ала ойылан.

А «Фармацевтер ассоциациясы жне оны олдау» оамымен жне С.Ж. Асфендияров атындаы аза лтты Медицина университетіні фармацевтика факультетіні деканаты сіздермен осы университет абырасында кездесуімізді одан рі дамытып жне бізді мемлекетімізді білім жне ылым саясатында одан рі ркендетіп бірлесіп жмыс жасаймыз деп сенеміз.

–  –  –

БАДАРЛАМА КНІ 9:00-18:00 УНИВЕРСИТЕТТІ-2014 шінші кн, 4 желтоксан 2014 ж.

«Заманауи дегейдегі фармацевтикалы ылым, тжірибе жне білімді интеграциялау» III атты халыаралы ылыми-тжірибелік конференция 8:00-9:00 9:00-9:30 9:30-13:00

–  –  –

Кіріспе сз:

Аканов А.А., С.Ж. Асфендияров атындаы аза лтты Медицина университетіні ректоры, м..д., профессор Ушбаев К.У., ЖШС «Фармация» Компаниясыны президенті, фарм..д., профессор

ПЛЕНАРЛЫ ОТЫРЫС

Модераторлар:

Датхаев У.М. – Асфендияров атындаы аза лтты Медицина университеті, Алматы, азастан Республикасы Попов С.Б. – лтты Фармацевтика университеті, Харьків., Украина Сакипова З.Б. – Асфендияров атындаы аза лтты Медицина университеті, Алматы., азастан Республикасы Кілтті спикерлер

–  –  –

Председатель:

Датхаев У.М., декан фармацевтического факультета, д.фарм.н., профессор

Зам. председателя:

Сакипова З.Б., руководитель модуля «Фармацевт-технолог», д.фарм.н., доцент Омарова Р.А., руководитель модуля «Фармацевт-аналитик», д.х.н., профессор Азембаев А.А., президент ОО «Ассоциация фармацевтов и поддержки фармацевтического образования и науки», к.фарм.н.

Члены оргкомитета:

Устенова Г.О., директор УД фармации, д.фарм.н., доцент Пичхадзе Г.М., зав. кафедрой фармакологии, д.м.н., профессор Шопабаева А.Р., руководитель модуля «Фармацевт-менеджер», к.фарм.н., доцент Саякова Г.М., руководитель модуля «Фармацевт-фармакогност», к.фарм.н., доцент Бактыбаева М.Р., магистр м.н., преподавательмодуля «Фармацевт-менеджер»

Ответственный секретарь:

Бошкаева А.К., д.фарм.н., доцент 125-летию Санжара Асфендиярова посвящается

–  –  –

В условиях внедрения в систему образования Республики Казахстан стандарта нового поколения обозначилось противоречие между необходимостью научно-методического сопровождения этого инновационного процесса и отсутствием опыта в этой деятельности. Стремление найти пути решения указанного противоречия и определило проблему предлагаемой программы конференции.

В рамках намеченных мероприятий 4 декабря будут проведены 1 конференция, 1 круглый стол и 3 тематических секционных заседаний, во время которых планируется обсудить области сотрудничества с представителями ТОП университетов мира по вопросамактуальности переструктуризации и перенацеливания методической системы РК, продиктованной внедрением нового образовательного стандарта с четко определенными для всех результатами, с учетом ресурсного (нормативно-правового, информационного, научного) обеспечения.

Пререквизитами взаимного сотрудничества являются обмен лучшими мировыми практиками, развитие отношений в области образования и науки и обсуждение вопросов подготовки выпускников фармацевтического факультета КазНМУ. В соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан Н.А.

Назарбаева народу Казахстана в 2014 г. «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» отмечается стремление быть на передовых позициях и обозначение новых направлений в рамках сотрудничества.

Нынешный год 2014 г преследует долгосрочные планы и будет одним из важных в развитии политики образования и науки фармацевтического факультета с другими образовательными учреждениями. В частности, азбуку новых отношений с нашим факультетом начали учебные заведения Украины (Национальный фармацевтический университет, г. Харьков), России (Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия), Узбекистана (Ташкентский Фармацевтический институт), Чехии (Ветеринарно-фармацевтический университет, г. Брно), Украины (ГЗ, Луганский государственный медицинский университет), России (Пермская государственная фармацевтическая академия), (Медицинский университет Гданьска) и др. ВУЗами. По заключенным меморандумам с нами стороны сотрудничают в рамках деятельности, проводимой ВОЗ и другими международными организациями.

ОО «Ассоциация фармацевтов и поддержки» и Деканат фармацевтического факультета КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова надеется на важную встречу с Вами в стенах нашего Университета и дальнейшее сотрудничество в деле претворения в жизнь национальной политики нашего государства.

Оргкомитет конференции фармацевтического факультета ПРОГРАММА ДНЕЙ 9:00-18:00 УНИВЕРСИТЕТА-2014 День третий, 4 декабря 2014 г.

III Международная научно-практическая конференция «Интеграция фармацевтической науки, образования и практики на современном этапе»

8:00-9:00 9:00-9:30 9:30-13:00

–  –  –

Торжественный прием 18:00-21:00 ПРОГРАММА III Международной научно-практической конференции «Интеграция фармацевтической науки, образования и практики на современном этапе»

Вступительное приветствие:

Аканов А.А., ректор Казахского Национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова, д.м.н., профессор Ушбаев К.У., президент ТОО Компании «Фармация», д.фарм.н., профессор

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Модераторы:

Датхаев У.М. – Казахский Национальный медицинский университет им.

С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан Попов С.Б. – Национальный Фармацевтический университет, г.Харьков, Украина Сакипова З.Б. – Казахский Национальный медицинский университет им.

С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан Ключевые спикеры

–  –  –

Deputy chairman:

Sakipova Z.B., module lead “Druggist-technologist”, d.pharm.s., associate professor Omarova R. A., module lead “Druggist-analyst”, d.ch.s., professor Azembayev A.A., president of OO “Association druggists and support of the pharmaceutical science and education”, c.pharm.s.

Members of the organizing committee:

Ustenova G.O., director of Department of pharmacy, d.pharm.s., associate professor Pichkhadze G.M., chair of department pharmacology, d.m.s., professor Shopabayeva A.R., module lead “Druggist manager”, c.pharm.s., associate professor Sayakova G.M., module lead of “Druggist -farmakognost”, c.pharm.s., associate professor Baktybayeva M.R., master of m.s., teacher of the “Druggist manager” module

Responsible secretary:

Boshkayeva A.K., d.pharm.s.,associate professor To Sanzhar Asfendiyarov’s 125 anniversary it is devoted

–  –  –

In the conditions of introduction in an education system of the Republic of Kazakhstan of the standard of new generation the contradiction between need of scientific and methodical maintenance of this innovative process and lack of experience in this activity was designated. The aspiration to find solutions of the specified contradiction also defined a problem of the offered program of conference.

Within the planned actions 1 conference, 1 round table and 3 thematic section meetings during which it is planned to discuss areas of cooperation with representatives the TOP of universities of the world concerning relevance of restructurization and redirection of methodical system of RK dictated by introduction of the new educational standard with the results which are accurately defined for all taking into account resource (standard and legal, information, scientific) providing will be held on December 4.

Requisites of mutual cooperation are the exchange of the best world practices, development of the relations in the fields of education and sciences and discussion of questions of training of graduates of pharmaceutical faculty of KazNMU. According to the Message of the President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev to

the people of Kazakhstan in 2014. “The Kazakhstan way – 2050:

The uniform purpose, uniform interests, the uniform future” is noted aspiration to be on the advanced positions and designation of the new directions within cooperation.

This year 2014 pursues long-term plans and will be one of important in development of policy of science and education of pharmaceutical faculty with other educational institutions. In particular, the alphabet of the new relations with our faculty there began educational institutions of Ukraine (National pharmaceutical university, Kharkov), Russia (The St. Petersburg state chemical and pharmaceutical academy), Uzbekistan (The Tashkent Pharmaceutical institute), the Czech Republic (Veterinary and pharmaceutical university, Brno), Ukraine (GZ, Lugansk state medical university), Russia (The Perm state pharmaceutical academy), (Medical university of Gdansk), etc. higher education institutions. According to the concluded memorandums of the party cooperate with us within the activity which is carried out by WHO and other international organizations.

OO “Association druggists and support of the pharmaceutical science and education” and Dean’s office of pharmaceutical faculty of KazNMU of S.D. Asfendiyarov hopes for an important meeting with you in our University and further cooperation in implementation of national policy of our state.

Organizing committee of conference of pharmaceutical faculty PROGRAM OF 9:00-18:00

UNIVERSITY OF

DAYS-2014 Day the third, on December 4, 2014.

Сonference «Integration of pharmaceutical sciences, practices and education in modern time»

8:00-9:00 9:00-9:30 9:30-13:00

–  –  –

Introductory greeting:

Akanov A.A., the rector of the Asfendiyarov Kazakh National Medical University, d.m.s., professor Ushbayev K.U., president of Company “Pharmacy”, d.pharm.s., professor

PLENARY SESSION

Moderators:

Datkhayev U.M. - Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Republic of Kazakhstan Popov S.B. – National Pharmaceutical university, Kharkov, Ukraine Sakipova Z.B. – Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Republic of Kazakhstan

–  –  –

ROUND TABLE «PHARMACY AND PHARMACOLOGY:

INTERNATIONAL ASPECTS OF EDUCATION, SCIENCE

AND PRACTICE»

Moderators:

Gunko N.A. Assotsiation of distributors of pharmaceutical production (Kazakhstan) Ustenova G.O. Asfendiyarov Kazakh National Medical University (Kazakhstan)

Похожие работы:

«Химия растительного сырья. 2000. № 3. C. 85–94. УДК 547.913:543.544.45 СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА СИБИРСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ ARTEMISIA PONTICA L. ПЕРСПЕКТИВНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ а а б в М.А. Ханина, Е.А. Серых, А.Ю. Королюк, Л.А. Бельченко, г в,г,* Л.М. Покровский, А.В. Ткачев а Сибирский медицинский университет, Московский тракт, 2, Томск, 634050 (Ро...»

«Норман Уокер Лечение соками От редакции Впервые эта книга доктора Уокера увидела свет в 1936 году. Она сразу же завоевала популярность, причем во многих странах мира. Сегодня ее можно смело отнести к классике нетрадиционной медицины, а самого Нормана Уокер...»

«Часть II Последовательности КМАТ 04 N-граммы. Моделирование локального контекста Компьютерные методы анализа текста Кирилл Александрович Маслинский НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 14.02.2014 / 04 КМАТ 04 Outline Контекст Предсказание слова Модель контекста: N-граммы Языковая модель Вероятность языковых событий Це...»

«Утвержден Общим собранием членов Ивановской областной общественной организации медицинских сестер и средних медицинских работников Протокол № 1 от 20.01.2000 г. Новая редакция Устава утверждена Общим собранием членов Ивановской областной общественной организации медицинских сестер и средних медицинских работнико...»

«Химия растительного сырья. 2000. № 3. C. 65–76. УДК 547.913:543.544.45 СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА ПОЛЫНИ ТАРХУН (ARTEMISIA DRACUNCULUS L.) СИБИРСКОЙ ФЛОРЫ а б б в в,г И.Б. Руцких, М.А....»

«Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов Министерство здравоохранения Российской Федерации УТВЕРЖДАЮ: Главный внештатный Президент Национальной медицинской специалист Ассоциации оториноларингологов оториноларинголог Заслуженный врач России, Минздрава России член-корр. РАН д.м.н., профессор Н.А.Дайхе...»

«пневматика \ \ страйкбол Сергей Паршин, фото Наталии Градусовой Airsoft. АК-серия На сегодняшний момент в страйкболе автомат предыдущих статьях жур В Калашникова по популярности занимает...» 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.