WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

«ВІСНИК ODESA ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО NATIONAL UNIVERSITY УНІВЕРСИТЕТУ HERALD Том 20 Випуск 1(24) 2015 Volume 20 Issue 1(24) 2015 СЕРІЯ SERIES ...»

-- [ Страница 2 ] --
Фізикоеорафічний навчальнонауковий Криничанський стаціонар був за снований у 1980 році на базі Криничанської середньої коли і в 2015 році буде відмічати своє 35річчя. На початок 80ти років в с. Кринички значно змени лась кількість учнів і ї перевели в колу с. Шляове. риміщення Криничан ської середньої коли фактично не використовувалось. Таким чином Одесь кий державний університет отримав унікальну можливість проводити практику і наукові дослідження в своєрідни південнолісостепови ландафта терито рії Одеської області. риміщення коли і прилела територія (двір кільний сад та стадіон) були передані Балтським райвиконкомом на баланс Одеськоо держуніверситету імені І. І. Мечникова які зодом були приватизовані універ ситетом. Криничанський фізикоеорафічний стаціонар був оранізований як навчальний науководослідний комплекс при еолооеорафічному факульте ті Одеськоо національноо університету основне призначення якоо – прове дення наукової роботи навчальни і виробничи практик студентівеорафів еолооеорафічноо факультету. Стаціонар оранізований для вивчення ста ну ландафтів і режиму надмірно зволожени боарни земель (мочарів) а також їньої меліорації [3].

ерим керівником фізикоеорафічної комплексної навчальної практики студентів Іо курсу декілька років був доцент кафедри ґрунтознавства та ео рафії ґрунтів Біланчин Я. М. Він перий разом зі співробітниками кафедри і студентами провів дослідження ґрунтів та ґрунтовоо покриву території Кри ничанської сільської ради яка на той час була колективно власніст колос пу «Карла Маркса».

В перий рік існування стаціонару оранізаціє роботи на ньому займався доцент кафедри фізичної еорафії Соколов Ю. М. (зараз доктор еорафічни наук професор Одеської державної академії будівництва і арітектури); потім – Смирнов О. І. (еоло за фаом колиній оловний ідроеоло ричорноморської експедиції). Смирнов О. І. майже 20 років був ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 навчальним майстром стаціонару і доклав баато зусиль для йоо розбудови.

Завдяки йому була закладена свердловина і встановлена водонапірна бата це дало можливість забезпечити стаціонар питно водо та для побутови потреб що було дуже важливо для виконання прорами практики біля сотні студентів; закладена серія свердловин для встановлення еолоічної будови території на опорному профілі. Успіно продовжили йоо начинання – Цур кан О. І. (навчальний майстер стаціонару 20022006 рр.) Гижко О. О. (на вчальний майстер стаціонару 20062010 рр.) та Маденко Р.С який виконує обов’язки навчальноо майстра останні 4 роки. отрібно відмітити що успі на діяльність стаціонару не була б можливо без працівників стаціонару: за воспів Артемчука Л. І. Семенка І.. Лопатка С..; куарів Браславської М.. Лопатк Н.. Сердеи Т. О. та сторожів Браславськоо В. А. Моили В. І. Семенка Л. О. Сердеи В. В. які завжди були напоотові допомоти студентам і викладачам під час проодження практики і проведення наукови досліджень.

ері навчальна і наукова прорами були розроблені під керівництвом про фесора Швебса Генріа Івановича який на той час був завідувачем кафедри фі зичної еорафії і керував заально фізикоеорафічно практико Іо кур су еорафів на початку 80 років. отім керівником практики до 1990 року був Сизов В. О. – викладач кафедри фізичної еорафії. В цей же час зі студен тами на практиці працвали проф. Єлісеєва Є. В. (тоді доцент кафедри фізич ної еорафії) доцент Шатоіна Л. М. доцент Зелененко (Мулик) О. Г. (на той час – викладач кафедри фізичної еорафії); доцент Жанталай. І. (кафедра ґрунтознавства та еорафії ґрунтів) який найбілье часу працє на стаціо нарі: вже понад 30 років (з 1984 року) керує навчально практико з її ґрун тознавчої частини. У 80ті роки стаціонар використовувався і для проведення топорафічної практики яко керували викладачі кафедри ґрунтознавства та еорафії ґрунтів – доцент Суворовська О. Л. доцент Сульдін В. О. ст. викла дач Лялін А. М.

Останні 25 років (з 1990 року) керівництво практико здійснє доцент и липенко Г.. За цей час фактично незмінно була команда викладачів які доклали чимало зусиль для вивчення природи ландафтів території стаціона ру – доцент Жанталай. І. доцент лотницький С. В. ст. викладач Борщ О. В.

доцент Муа Б. Б. доцент Цуркан О. І.; у 90ті роки працвав доцент Гоолєв А. І.; останні 3 роки – доцент Стоян О. О. доцент яткова А. В. Краєзнавчо економікоеорафічно практико (студентів кафедри еорафії України) ке рує доцент Молодецький А. Е.

отрібно відмітити активну діяльність студентів у пері роки розбудови стаціонару – виконучи навчальну прораму практики вони також працвали на будівництві їдальні дуів обладнували приміщення стаціонару допомаа ли на поля колективноо осподарства села Кринички.

Розвиток еорафічноо стаціонару здійснється під впливом комплексу чинників. Обмежуть можливості експлуатації об’єкту фінансові проблеми ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 застаріла матеріальнотенічна база та іні фактори осподарчоо арактеру.

роте унікальне розтаування стаціонару в межа самобутньоо села і част ково антропоенізованої природи неподалік від визначни пам’яток природи (ентомолоічний заказник «Коритнівський» пам’ятки природи місцевоо зна чення – «Віковий дуб» та діброва Лабуна); арітектурни споруд історични ареолоічни об’єктів – (у баатьо села реіону стаціонару знайдено зали ки поселень трипільської культури (IIIV тис. до н.е.): с. Гольма с. Коритне с. Кринички с. іщана с. Шляове с. Чернече с. Уожани; поселення II тис.

до н. е. сабатинівське (с. Уожани с. Чернече); поселення черняхівське (IIIIV ст. н.е.): с. Крижовлин с. Кринички с. іщана с. ужайкове с. Уожани; могильники ґрунтові: черняівський час (IIIIV ст. н.е.) с. Кринички; с. ужайко ве; садиба поміщика (маєток панів Лбомирськи ) і парк кінця І – початку століття (в межа лісовоо масиву Ракулово урочище мільове площе 45 а біля села Червона зірка); палеоеорафічна знаідка: скелет мастодонта (біля с. Коритне) – сприяє використанн стаціонару як студентами та співро бітниками університету так і студентами та викладачами іни навчальни закладів працівниками установ і оранізацій.

Неповторність території стаціонару обумовлена в перу черу йоо місце положенням на відроа одільської височини і особливостями ландафтної структури даноо реіону (рис.1). Тут «зібрані» еолоічні еоморфолоічні ботанічні об’єкти які разом утворть неповторні ландафти.

В основі морфолоічної структури і функціонування ландафтів основну роль відірать неоенові піски та лини балтської світи які перекриті кон тинентальними червонобурими линами і лесовидними сулинками. Останні відірать велику роль у формуванні вододільни поверонь і привододільни силів. Відносна рилість осадови порід що формуть сучасний рельєф зна чне перевищення вододілів над місцевими базисами ерозії (80130 м) і значна оризонтальна розчленованість території (0608 км/км2) річковими долинами Кодими з притоко Батіжок Савранки з притоко Смолянка і балками сфор мували сильно розчленовані височинні вилястоорбисті лесові лісостепові ландафти з долинами річок і балками які врізані в неоенові піщанолинисті відклади балтської світи.

Своєрідна еолоічна будова зумовила формування трьо рівнів ґрунтови вод що виклинться на привододільни сила в верній і нижній трети на силів долин річок та балок. Особливості структури еолоічної і ідро еолоічної будови території обумовили строкатий набір зональни модальни ґрунтів – чорноземів типови рерадовани вилуувани; та окреми ареалів чорноземів опідзолени. Значна розчленованість території яружнобалково сітко призвела до відслонення неоенови пісків та лин у виляді клино видни відкладів на привододільни сила та сила балок на яки сфор мувались ґрунти що у номенклатурному списку класифіковано як чорноземи на нелесови порода: зокрема чорноземи на піщани відклада та червоно бури лина балтської світи. Активне розорвання території привело до и ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1

Рис.1 Територія стаціонару Кринички

рокоо розвитку ерозійни процесів ґрунтовоо покриву. Виоди ґрунтови вод на сила створть ланци ареалів своєрідни перезволожени природни комплексів що отримали назву «мочари». Сили долин річок та балок розчле новані ярами промоїнами лощинами; в місця виоду ґрунтови вод форму ться зсуви та опливини зсувні тераси циркоподібні ніі і т. ін. Глибокі сво єрідні балки декілько типів (V і Uподібні) ще зберели сво самобутність і природну красу з величезним розмаїттям різнотравнотипчаковоковилови степів (злаків бобови різнотрав’я) та ироколистяни бузиновоясенево дубови кленовоясеноводубови та бересклетовочереневодубови лісів.

Така структура ландафтів зумовила надзвичайне ландафтне і біотичне різноманіття: вони створили неповторні пейзажі які приваблть не тільки своє своєрідно будово але й наповнть почуттям радості та вилван ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 ня від тоо що куди не ляне – можна побачити мальовничі діброви (Ла буна Ноаєво Бондурово Шумилово лоске Ракулово та ін.) що ще за лиились оча ї площа скоротилась в десятки разів в порівнянні з початком століття.

Ці неповторні ландафти обумовили і визначили основні напрямки вивчен ня і дослідження природни комплексів території стаціонару (з пери років йоо заснування). До прорами наукови робіт стаціонару водили спостере ження за волоіст ґрунтів на модельній силовій ділянці в трьо клчови точка (щодекадно) та дослідження меліоративни властивостей ґрунтів мето дами тучноо дощування і заливни кілець. Всі дослідження велись на ланд афтній основі [3]. В 80ті і на початку 90 років реулярно оранізовувались експедиції по вивченн ароідролоічни властивостей автоморфни і моча ристи ґрунтів за допомоо зазначени методів (досліди проводились викла дачами та співробітниками кафедри фізичної еорафії Бєловим В. М. Урусо вим А. Т. Іоиним М. І. Борщем О. В. Назаренком В. Л. рокопенко С. С.).

За отриманими результатами була встановлена динаміка ідролоічни власти востей ґрунтів в залежності від різни еоморфолоічни і кліматични умов.

Ґрунтознавцями факультету проводились комплексні дослідження ґрунтів та ї властивості (доценти Біланчин Я. М. Жанталай. І. Гоолєв А. І.; ст.

викладач Буяновський А. О.). Детально вивчена ї морфолоічна будова струк тура ґрунтовоо покриву і укладена карта ґрунтів.

Грунтовоеорафічні дослідження території землекористування на той час колоспу «Карла Маркса» були започатковані ще у 5060 рока минулоо сто ліття спеціалістами Одеської філії інституту «Укрземпроект» УААН. ізніе було проведено декілька кориувань матеріалів великомастабни ґрунтови досліджень даної території. Такі дослідження за радянськи часів проводились періодично через 1012 років з мето встановлення можливи змін структури ґрунтовоо покриву пов’язани як із природними явищами (наприклад зміно ідротермічни умов території) так і з антропоенним чинником (осподарська діяльність аротенічні заоди розвиток ерозійни процесів тощо). Отримані матеріали були осново створення ґрунтової карти території стаціонару «Кри нички». Цікавим є те що планові періодичні ґрунтові обстеження дозволили фіксувати структуру ґрунтовоо покриву на момент проведення досліджень.

Систематичні ж спостереження за зміно умов ґрунтоутворення дозволили виявити динаміку змін морфолоії і властивостей ґрунтів. Саме такі спосте реження дали можливість встановити цікаву закономірність еволції ґрунтів стаціонару яка пов’язана з циклічними змінами ї ідротермічноо режиму.

Це в перу черу стосується зміни класифікаційноо статусу домінучи тут чорноземів типови і рерадовани: у волоіі і відносно олодні періоди чор ноземи можуть бути діаностовані як типові а під час суіи і тепліи пері одів – як рерадовані. Це пояснється особливостями формування карбонатно о профіл чорноземів: на відміну від умусовоо профіл який у ци ґрунта ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 має проресивноакумулятивний арактер розподілу оранічної речовини кар бонатний складається із дво зон – міраційної і карбонатноакумулятивної.

Остання містить карбонати у формі прожилок та псевдоміцелі і є біль ста більно мене піддається впливу циклічни змін ідротермічноо режиму території і зосереджена на либині 90120 см. Міраційна зона верня межа якої маркується либино скипання від 10% розчину соляної кислоти може істотно змінвати своє положення залежно від волоості та тепловоо режиму ґрунту. Зазвичай у чорнозема типови лінія скипання проодить на либині 7080 см і карбонати в межа міраційної зони перебувать переважно у роз сіяній формі. У рерадовани чорнозема міцелярні форми карбонатів залежно від ступен рерадації з висідними потоками волои у суіі періоди можуть підніматись до либини 4050 см що і є об’єктивно ознако рерадації.

За тривалий період ґрунтови досліджень в межа стаціонару були вивчені профілі чорноземів на нелесови порода і виявлені ї різновиди на відстані всьоо 20 м. Глибина ґрунтовоо профіл чорноземів на піска складала близь ко 200 см на лина – 100 см в той час як модальні рунти тут мать либину в середньому 150 см.

Для вивчення кліматични і поодни умов території на стаціонарі орані зований метеопост. Обладнано стандартний метеоролоічний майданчик вста новлено ґрунтовий ідравлічний випарвач. Метеомайданчик облатований псирометрично будко та будко для самописців плвіорафом опадо міром Третьякова і ґрунтовим випаровувачем ГІ2000. Щоденно співробіт никами стаціонару проводяться спостереження за температуро волоіст повітря опадами випаровуванням з поверні ґрунту. В 80ті роки періодично оранізовувались зимові експедиції і проводились спостереження за потуж ніст сніовоо покриву і просторовим арактером йоо заляання (Антоно ва С. О. Борщ О. В. Виованець Г. В. ак О. С.).

Детально вивчено еолоічну будову модельної силової ділянки пробу рені свердловини для вимірвання рівня ґрунтови вод укладено еолоічну карту для модельної силової ділянки через Криничанську балку. Для вивчен ня ідроеолоічни умов формування мочарів ричорноморсько еолоо розвідувально експедиціє за доовором з Одеським держуніверситетом у 1983 році були пробурені декілька розвідувальни та спостережни сверд ловин через Криничанську балку на перерізі в районі стаціонару. аралельно був пробурений друий переріз свердловин який закладений через мочар на лівому силі Криничанської балки і привододільному силі. Всьоо було про бурено 9 розвідувальни свердловин обсяом 406 поонни метрів і 11 спо стережни свердловин – 239 метрів. Розвідувальні свердловини (після закін чення опису керна порід які пройли та відбору зразків) були ліквідовані а свердловини спостереження були обладнані спеціальними фільтрами на колон ка труб з мето проведення спостереження за рівнем ґрунтови вод. Дослі дженнями встановлено що територія стаціонару має складну ідроеолоічну ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 будову. Це пояснється великим різноманіттям і різко зміно літолоічно о складу та фільтраційними властивостями порід які формуть територі особливо верні оризонтів де розповсджені балтські піщанолинисті від клади неоену та сулинки четвертинноо віку. Часте черування водовміщу чи і відносно водопроникни порід невидержаність ї в розрізі привели до формування ряду малообводнени водоносни оризонтів часто з утрудненим ідравлічним зв’язком а інколи і повніст ізольовані один від одноо. Водо носні оризонти в неоенови відклада розповсджені всди і зустрічаться на либина від 25 до 120 м в пліоценови відклада та від 30 до 250м і біль е – в міоценови. Ї мінералізація коливається від 05 до 50 /л та білье.

Як показало буріння розвідувальни свердловин в межа території стаціо нару ґрунтові води зустрічаться на либина до 20 і білье метрів. Найчастіе ґрунтові води формуться в лесовидни сулинка четвертинноо віку і зрід ка – в дрібнозернисти піска балтськи відкладів. Глибі водоносні оризонти формуться в дрібнозернисти піска піщаника та вапняка (різної щільнос ті) неоену. На ділянка поблизу існучи мочарів ґрунтові води зустрічаться на либина мене 1 метра з віддаленням від мочарів либина заляання ґрун тови вод дуже видко зростає до 57 і білье метрів. Живлення ґрунтови вод в основному відбувається за раунок інфільтрації атмосферни опадів. Заальна мінералізація ґрунтови вод становить 13 /дм3 і зрідка перевищує 5 /дм3. Така складна ідроеолоічна будова території обумовила формування своєрідноо строкатоо малнка природнотериторіальни комплексів.

Також проводились ідроеолоічні спостереження за рівнем і температу ро ґрунтови вод на системі свердловин які були пробурені з мето вивчен ня еолоічної будови району (Борщ О. В. Смирнов О. І.). Як показали спо стереження в 198586 рока температура ґрунтови вод коливається в межа 10120 С а поблизу мочара як правило змінється від 350 С в зимовий період до 12150 С – в літній. Також був встановлений імічний склад вод в ареала мочарів який має натрієвоманієвий ідрокарбонатносульфатний склад.

Крім тоо проводилось визначення польової волоості ґрунтів на клчовій ділянці по профіл який проодить через мочари. Ці дані дали можливість спостеріати динаміку ґрунтової волои в автоморфни і перезволожени ґрунта. Відбір проводився на либину 1 м один раз на декаду (Борщ О. В.

Семенк Л. О.).

З мето визначення рослинни уруповань на мочара і суміжни тери торія в районі стаціонару реулярно проводились еоботанічні дослідження.

Описані і визначені фітоценози які арактерні для різни видів мочарів ви явлені рослинні індикатори перезволоження (илипенко Г.. Товстуа Н. І.).

Для вивчення динаміки мочарів за порами року: декілька разів на рік проводи лись аеродослідження північни районів території Одеської області (илипен ко Г.. Борщ О. В. Варламова Н. Я.) за допомоо яки встановлені деиф рувальні ознаки різни видів мочарів; проведена ї класифікація і типізація з ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 урауванням структури ландафтів і дани природни комплексів. Вивчення ландафтної структури мочарів дозволило виділити 4 типи мочарів які арак терні для ландафтів відроів одільської височини південноо лісостепу (и липенко Г..) [1 2]. На стаціонарі проводяться спостереження за сезонними змінами стану природнотериторіальни комплексів – мочарів та динаміко ї структури і функціонування під впливом осподарської діяльності лдини.

За планом комплексни досліджень передбачені і проводились напівстаці онарні роботи які основані на традиційни ландафтни дослідження що проводяться на профіля і маррута. Описані типові клчові ділянки які арактерні для різни видів природни комплексів (илипенко Г..). ро водяться спостереження за динамічним станом певни комплексів і ї видів.

Стаціонар є основно клчово ділянко ландафтноо трансекту через те риторі Одеської області. На основі клчової ділянки стаціонару впере в Україні укладена великомастабна ароландафтна карта і виділені одиниці ароландафту [1].

Неповторними не тільки для території стаціонару але і усьоо реіону Оде щини є палеоеорафічні знаідки 20102011 років які частково відкриті і опи сані доцентом Муо Б. Б. це частини скелету мастодонта який жив у неоені 20 млн. років тому. Мастодонт заверив своє життя на лівому силі Коритнян ської балки на південний сід від села Коритне.

За останні роки наукові спостереження систематично не проводяться що пов’язано як з фінансовими причинами так і відсутніст приладів для прове дення спостережень та лабораторноаналітични досліджень. роте стаціонар активно використовується як наукова лабораторія для досліджень аспірантів (илипенко Г.. Ібраім Ісмаїл – Сирія арська О. В. Степова О. Ю. ят кова А. В.). За останні десять років силами аспірантів вивчався просторовий розподіл волоості ґрунтів в межа силу дана арактеристика протиерозійної стійкості ґрунтів з урауванням просторовоо аспекту з використанням порта тивноо торвейну (яткова А.В.).

Результати наукови досліджень проведени на території стаціонару про тяом останні десятиліть викладачами науковцями співробітниками і студен тами Одеськоо національноо університету імені І. І. Мечникова відображені в наукови звіта і доповідя надруковані у баатьо періодични видання збірника. За результатами досліджень на Криничанському стаціонарі заи щено 6 кандидатськи дисертацій (Лисецький Ф. М. Іоин М. І. илипен ко Г.. Ібраім Ісмаїл Швебс О. Г. яткова А. В.).

На стаціонарі щорічно з часу йоо заснування проводиться навчальна прак тика для студентів Іо курсу денної форми навчання та виробничи практик під час написання дипломни робіт. Комплексна фізикоеорафічна практика ооплє вивчення всі компонентів природи: вивчення еолоічної будови те риторії реіону здобуття навиків опису еолоічни розрізів; вивчення еомор фолоічної будови території форм рельєфу та ї елементів здобуття навиків ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 опису еоморфолоічни форм та ї показників; вивчення структури ґрунтів та ґрунтовоо покриву території реіону здобуття навиків морфолоічноо опису ґрунтови розрізів; здобуття навиків метеоролоічни спостережень вивчення динаміки метеоролоічни арактеристик і просторової диференціації топо кліматів; отримання навиків з проведення ідрометрични робіт опрацвання зібраноо матеріалу складання ідролоічни арактеристик струмків; набуття досвіду збирання визначення та ербаризації рослини опису та карторафу вання фітоценозів арактеристики рослинноо покриву складання еоботаніч ни карт; здобуття навиків орієнтування на місцевості; ознайомлення з типо вими і азональними природними територіальними комплексами лісостеповоо ландафту з закономірностями рівнинної вертикальної ландафтної диферен ціації; оволодіння методико ландафтноо карторафування; ознайомлення з оранізаціє природоооронної діяльності в межа осподарств з різно фор мо власності ляом польови експедиційни досліджень; здобуття навиків в оранізації і проведенні польови еорафічни досліджень; набуття навиків оранізації та проведення піоідни маррутни досліджень. Щорічно про водяться одноденні поїздкиекскурсії до Уманськоо дендропарку що дає мож ливість студентами порівняти структуру різни видів ландафтів та біотичне різноманіття і кар’єру Завалівськоо рафітовоо комбінату – ознайомитись з антропоенними промисловими ландафтами ї функціонуванням та впли вом на оточуче середовище.

Влітку 2014 року на стаціонарі почали проодити навчальну практику сту денти ІІ курсу еолоічноо відділення що значно розирє можливості ви користання ландафтів території стаціонару та вивчення ї структури.

Основна мета дослідної роботи студентів – це формування творчої особис тості яка володіє елементарними навиками самостійної науководослідної ро боти. Дати уявлення про методи дослідження та навчити підбирати метод для проведення своєї НДР; навчити вести дослідження; сформувати навчальні на вики для поуку та обробки інформації; сформувати вміння аналізувати дані та робити висновки. Ріенн ци завдань якнайкраще відповідає стаціонар який дав можливість десяткам студентів безпосередньо в природі проводити серії досліджень порівняти ї з літературними джерелами і отримати резуль тати які були представлені в курсови бакалаврськи дипломни та маістер ськи робота; студентськи наукови робота які були висвітлені на студент ськи наукови конференція Одеськоо університету та іни вуза країни і ближньоо зарубіжжя.

Так вивчення та наукові дослідження особливостей динаміки структури та функціонування ландафтів та ароландафтів в залежності від різни форм власності та осподарської діяльності дає можливість студентам безпосеред ньо в природі встановити особливості змін і порівняти з відображенням ї на відповідни карта. Вивчення еоморфолоічни показників окреми елемен тів рельєфу та форм рослинни уруповань порівняння отримани дани з відображенням ї на топокарта 60 70 років століття та сучасни кос ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 мічни знімка дозволяє студентам встановити якісні і кількісні зміни в при роді та антропоенному використанні.

Вивчення динаміки змін морфолоії і властивостей ґрунтів дає можливість студентам наочно оцінити вплив на напрям ґрунтоутворення провідноо біо кліматоенноо чинника. Такими ж важливими з точки зору виконання про рами навчальної фізикоеорафічної практики є особливості літоенноо чинника в межа Криничанськоо стаціонару. Вивчення профілів чорноземів на нелесови порода наочно демонструє студентам вплив материнської по роди зокрема її ранулометричноо складу на морфоенетичні особливості профіл ґрунту.

Закладення ґрунтови напіврозрізів і прикопок на силови ділянка дає можливість студентам виявити вплив рельєфу на інтенсивність розвитку ерозійни процесів залежно від форми та стрімкості силів. овно профільні ґрунтові розрізи в межа днищ балок які можуть сяати либини 24 і білье метрів демонструть формування акумулятивни форм рельєфу і разом з ерозіє на сила свідчать про розвиток денудаційни процесів. Кіль кість намити ґрунтови оризонтів з різно структуро і ранулометричним складом в таки розріза може бути до 10 метрів і білье. Наявність в ни алвіальни і делвіальни проарків з різними розмірами перевідкладени частинок свідчить про різну інтенсивність в минулому силови і руслови водни потоків. Для студентівеорафів це може бути перопотовом для вивчення азів палеоеорафії. Виявлені в намити ґрунта днищ балок на ли бині білье 100 см артефакти у виляді уламків черепків ончарни виробів разом з подібними вклченнями на либині 5060 см в еродовани силови ґрунта можуть бути цікавими для студентівареолоів та ї наставників.

Наукові дослідження та вивчення динаміки біоценозів в залежності від вод ності років; сукцесійни ботанічни рядів перелоів; динаміки мочарів на про тязі веснянолітньоосінньоо періоду та в залежності від водності років до зволяє студентам наочно побачити які зміни відбуваться в дани система встановити ї закономірності.

На стаціонарі зберіаться раритетні експонати скелета мастодонта які ви користовуться при вивченні відповідни палеоеорафічни тем зі студента ми крім тоо вони можуть стати перими експонатами майбутньоо музе стаціонару та об’єктами вивчення науковцями.

Сьоодні еорафічний факультет здійснє комплекс оранізаційни оспо дарчи дій. роте без суттєвоо вкладання фінансови ресурсів на найближ чу перспективу не обійтися. Слід зазначити що ефективність використання стаціонарну прямо пропорційна вкладеним у ньоо котам проте абсолтно реальним вважається той факт що за умови виведення в плані матеріально тенічноо забезпечення бази на відповідний рівень можна досяти само окупності. В Україні є вищі навчальні заклади які піли таким ляом і на сьоодніній день елементарні осподарські потреби виріуть за раунок самофінансування.

ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 Навчальний стаціонар має унікальне місцеположення і може надати мож ливість фаівцям різни спеціальностей оранізовувати сері досліджень.

Георафи і еолои повинні створити комп’терний банк дани показників окреми компонентів і на ї основі створити сері компонентни карт і як результат комплексну ландафтну карту території та сері прикладни карт.

Разом з біолоами розробити сері карт ландафтноо та біотичноо різно маніття.

Необідно відновити комплексні системні дослідження в межа території стаціонару яка може бути клчово ділянко не лие еолооеорафічноо а й біолоічноо філолоічноо історичноо факультетів.

Відновити і проводити моніторинові дослідження за різними природними явищами і процесами не тільки в веснянолітній період а й на протязі року. Це дасть можливість повно використовувати стаціонар який працє не на повну потужність. Для всебічної і системної оранізації стаціонару йоо необідно відремонтувати і обладнати новими приладами та устаткуванням розробити комплексну прораму наукови досліджень.

В перу черу стаціонар необідно обладнати комп’терами що дасть можливість підняти на новий рівень оранізаці та проведення практики і на укови досліджень студентів викладачів та співробітників.

Навчальні еоінформаційні системи (ГІС) під якими розуміємо спеціалі зовані проблемно орієнтовані еоінформаційні системи призначені для вирі ення завдань навчальноо процесу займать важливе місце в реалізації за вдання еоінформатизації процесу підотовки еорафів в умова відсутності в країні доступни цифрови банків просторови дани [4]. У біль повному виді реалізація ідеї про роль навчальни ГІС в еоінформатизації процесу під отовки еорафів може бути здійснена на основі розробки еоінформаційної системи для території навчальноо стаціонару – бази польови практик студен тів. Ця територія добре знайома студентам в значно більій мірі ніж будьяка іна забезпечена карторафічно і атрибутивно інформаціє у тому числі на основі топорафічни ґрунтови ландафтни і іни зйомок що про водяться студентами під час навчальни практик. Відповідно до концепції ГІС навчальноо фізикоеорафічноо стаціонару розроблено на кафедрі фізич ній еорафії ОНУ імені І.І.

Мечникова [4] створення такої ГІС дозволить ви ріити наступні завдання:

– створити цифрову базу просторови і атрибутивни дани для типової або арактерної території досить велики розмірів (близько 100 км2);

– виконати методичну розробку лабораторноо і практичноо заняття з ви користанням еоінформаційни тенолоій з ирокоо спектру навчаль ни дисциплін;

– виконати розробку набору прикладни ГІС – методичної основи підо товки студентів із спеціалізації «Геоінформаційні системи і тенолоії»;

– на біль високому навчальнометодичному і науковому рівні проводити польові практики студентів;

ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1

– актуалізувати дані отримані в процесі проведення практик для викорис тання в навчальному процесі;

– забезпечити планування і проведення наукови досліджень на базі на вчальноо стаціонару вклчачи і фундаментальні дослідження спря мовані на полиблене вивчення структури і функціонування природни і природноосподарськи територіальни систем.

Останнє завдання виодить за рамки навчальноо процесу але являється безумовно важливим що дозволить залучити студентів до виконання науково дослідни тем які виконуться на кафедрі.

Рис. 2. Цифрова модель рельєфу території навчального географічного стаціонару «Кринички» [4].

итання результативноо та оптимальноо функціонування еорафічноо стаціонару і вдалоо проведення польови практик є не лие вимоо навчаль ноо процесу спричинено необідніст виконання навчальни планів але очевидно осново іміджу еолооеорафічноо факультету. Тому завдання максимально ефективноо використання стаціонару в мальовничому куточку північноо реіону Одещини є надзвичайно важливим.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Пилипенко Г. П. Ландафтне обґрунтування природокористування ричорноморської низовини (на 1.

прикладі боарни земель та ирл велики рік Одеської і Миколаївської областей) : автореф. дис. … канд. еор. наук : 11.00.01 / Г.. илипенко. – К. 1993. – 19 с.

Швебс Г. И. Георафические исследования подтопленны неороаемы земель (мочаров) и и окуль 2.

туривание / Г. И. Швебс Г.. Ковеза А. В. Борщ // Георафические исследования для развития аро промыленноо комплекса. – К. 1984. – С. 3841.

Швебс Г. І. Балтський фізикоеорафічний стаціонар/ Г. І. Швеебс // Георафічна енциклопедія України :

3.

в 3 т. Т. 1 : А–Ж. – К. : «Українська Радянська Енциклопедія» ім. М.. Бажана 1989. – С. 6869.

–  –  –

Светличный А. А. Учебная еоинформационная система полевоо физикоеорафическоо стационара:

4.

концепция и пути реализации / А. А. Светличный С. В. лотницкий И.И. Жанталай [и др.] // Вісн. Одес.

нац. унту. Сер.: Геораф. та еол. науки – 2009. – Т. 14. – Вип. 16. – С. 153162.

REFERENСЕS

1. Pylypenko G. P. (1993) Landshaftne obgruntuvannya pryrodokorystuvannya Prychornomors`koyi nyzovyny (na prykladi bogarnykh zemel` ta gyrl velykykh rik Odes`koyi i Mykolayivs`koyi oblastej) [Landscape study of nature Black Sea Lowland (on an eample of rainfed lands and mouths of major rivers Odessa and Mykolaiv regions] Extended abstract of candidate’s thesis Kyyiv 19 p.

2. Shvebs H. I. Koveza G. P. Borshch A. V. (1984) “Geografycheskye yssledovanyia podtoplennykh neoroshaemykh zemel (mocharov) y ykh okulturyvanye” [“Geographical research flooded dry lands (mo ykh kh ” Geographical flooded ry ands mo o char) and their cultivation”] Geographical research for the development of agro-industrial complex, Kyyiv pp. 3841.

3. Shvebs H. I. (1989) “Balts`kyj fizykogeografichnyj stacionar” [“Baltsky PhysicoGeographical Center”] / Geografіchna entsiklopedіya Ukraїni, T. 1: A-Zh [Geographical Encyclopediya of Ukraine, Vol. 1, A-Zh] Kyyiv: “Ukrainian Soviet Encyclopedia” named after M. P. Bazhan pp.6869.

4. Svetlitchnyi A. A. Plotnitsky S. V. Zhantalay I. I. Gerashchenko A. A. Varlamova O. V. Kryvshenko A. P. Burdeinfya V. O. (2009) Uchebnaia geoinformatsionnaia sistema polevogo fizikogeograficheskogo statsionara: kontseptsiia i puti realizatsii [Educational geographic information system of the Field Physical and Geographical Center: conception and ways of realization] Visnyk Odes’kogo Natsionalnogo Universytetu.

Geographic and Geological Sciences [series], Vol. 14 Issue 16 рр. 153163.

–  –  –

Г.П. Пилипенко1 канд.еор.наук доцент С.В. Плотницкий2, доцент П.И.Жанталай3 канд. еор. наук доцент О.И.Цуркан4 канд. еор. наук заведущая лаборатории кафедра физической еорафии и природопользования кафедра почвоведения и еорафи почв проблемная научноисследовательская лаборатория еорафи почв и ораны почвен ноо покрова черноземной зоны Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова ул. Дворянская 2 Одесса 65082 Украина pylypenkogalyna@mail.ru s_plotnytskyy@mail.ru oksana_tsurkan@mail.ru

КРИНИЧАНСКОМУ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ НАУЧНОУЧЕБНОМУ СТАЦИОНАРУ – 35 ЛЕТ

Резюме В работе рассмотрено формирование и оранизация Криничанскоо физико еорафическоо учебноо научноисследовательскоо стационара; выделены и пред ставлены основные направления комплексны физикоеорафически исследований и особенности и развития Ключевые слова: Криничанский физикоеорафический научноучебный стацио нар история развития научные исследования учебная практика.

–  –  –

.G.P. Pylypenko1 PhD in Geography associate Professor S.V. Plotnytskyy2, associate Professor P.I. Zhantalay3 PhD in Geography associate Professor O.I. Tsurkan4, PhD in Geography head of the laboratory Department of Physical Geography and Nature Department of Soil Science and Soil Geography Problem research laboratory of the soils geography and protection of soil cover of the chernozem zone Department of Physical Geography and Nature Odessa I. I. Mechnikov National University Dvorianskaya St. 2 Odessa 65082 Ukraine pylypenkogalyna@mail.ru s_plotnytskyy@mail.ru oksana_tsurkan@mail.ru

KRINICHANSKY EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC RESEARCH

CENTER IS 35 YEARS Abstract Purpose. The aim of this study is to analyze the comple physiographic research conduct ed on the territory of Krinichansky physicalgeographical educational and scientific research center of Faculty of Geology and Geography ONU.

Methodology. The actual writing material for this article was scientific papers staff of the Department of Physical Geography and Nature Management Odessa National University – reports articles and abstracts. In the process of work have used traditional methods such as comparative geographical historicalgeographic and method of analysis.

Results. Krinichansky physical geographical education and research center was founded in year 1980 on the basis of Krinichansky High School and it will mark its 35th anniversary in 2015. Krinichansky Physical and Geographical Education and Scientific Research Center was organized as an educational research comple of Geology and Geography Faculty of Odessa National University the main purpose of this center is scientific work study and practical training of students of Geography and Geology Faculty. The center has been organized for the study of landscapes and their mode of overly wet rainfed lands (mochari) and their reclamation. The aim of this study is to analyze the comple physiographic re search conducted on the territory Krinichansky Education. The object of study – the natural landscape of the southern steppe complees spurs Podolsk Upland and processes that take place in it within the territory Krinichansky Education. The subject – the history and char acteristics of the component and integrated field studies within the territory of the Education.

Standard meteorological ground has been established soil hydraulic vaporizer has been set up the wells were drilled to measure the level of ground waters. The work scope includes monitoring of soil moisture based on the model slope area in three key points (every ten days) and studying properties of soil reclamation techniques of artificial irrigation and flood rings.

All research work is conducted on the basis of the landscapes. The geological structure of the model slope areas has been studied geological soil and landscape map of the area has been completed. Research center is the main key area of the landscape transects. The seasonal changes of the natural territorial complees and the influence of human activities on mochari mode are being observed. This research is an important as a training base for students of geography.

Keywords: Krinichansky physicalgeographical educational and research center history of development scientific research educational practice.

ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 УДК 911.574.5 А. В. Холопцев1, доктор еор. наук профессор М. П. Никифорова2 канд. еор. наук кафедра судовождения и еорафии водны путей кафедра уманитарны и естественнонаучны дисциплин Севастопольская морская академия ул. Рыбаков 7а Севастополь 99055 Крым kholoptsev@mail.ru maha.ukraine@gmail.com

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ «ГЛОБАЛЬНОГО ЗАТЕМНЕНИЯ»

ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ И ОБЛАЧНОСТЬ

Выявлены сементы земной атмосферы в которы влияние на средн оптиче ску плотность облачности таки природны факторов как изменения среднеодо вы значений общео содержания озона солнечной активности а также суммарной продолжительности периодов преобладания в Северном полуарии Земли структур атмосферной циркуляции относящися к руппам меридиональной северной и мери диональной жной является значимым.

Ключевые слова: лобальное затемнение оптическая плотность облачности сол нечная активность общее содержание озона атмосферная циркуляция.

ВВЕДЕНИЕ Уменьение среднео значения коэффициента прозрачности земной атмосферы в видимом диапазоне которое G.Stanhill и S.Cohen [23] назвали ее «лобальным затемнением» существенно влияет на потоки суммарной солнеч ной радиации воздействущей на ландафтные комплексы мнои реионов наей планеты. Это явление реально сказывается на развитии земной расти тельности а также частично компенсирует потепление климата в различны реиона Земли [19]. оэтому выявление особенностей влияния на данный процесс различны природны факторов является актуальной проблемой об щей физической еорафии.

В работе [23] установлено что во второй половине в. средний поток суммарной солнечной радиации поступащей на поверность наей планеты устойчиво снижался в среднем на 2% за десятилетие. В то же время значе ния солнечной постоянной оставались практически неизменными. Из этоо следует что за указанный период альбедо земной атмосферы увеличилось а коэффициент ее прозрачности в видимом диапазоне уменьился. В I в.

этот процесс ощутимо замедлился тем не менее ео причины продолжат вызывать существенный интерес в связи с практической важность.

Соласно выводам Международной руппы экспертов по проблемам изме нений климата лавная причина рассматриваемоо явления – это увеличение средней оптической плотности облачности которая присутствует в земной ат мосфере. Ео следствием является замедление темпов лобальноо потепления © А. В. олопцев М.. Никифорова 2015 71 ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 климата поскольку увеличение альбедо атмосферы либо снижение ее про зрачности всео на 1% способно компенсировать последствия удвоения содер жания в ней диоксида улерода [19].

G. Stanhill и S. Cohen полаали что основной причиной «лобальноо за..

темнения» земной атмосферы являтся теноенные факторы. В конце в. эти факторы приводили к увеличени содержания в ней различноо рода частиц аэрозоля участвущи в образовании облачности [23]. Вместе с тем известно что значимое влияние на средн оптическу плотность облачнос ти способны ирать также природные факторы которые влият на средние значения температуры и абсолтной влажности воздуа те слоев атмосферы которые ее содержат [2 18]. К числу подобны факторов относятся такие как изменения солнечной активности общео содержания озона (ОСО) а также повторяемости структур общей циркуляции атмосферы относящися к руп пам меридиональная жная и меридиональная северная.

Это позволяет склониться к мысли что происодивее «затемнение»

некоторы сементов земной атмосферы моло быть вызвано действием подобны факторов. оэтому целью данной статьи является оценка и про верка физикоеорафической ипотезы «лобальноо затемнения» как важное свойство еорафической оболочки в период современны изменений клима та Земли. Это явление может объяснить мноие изменения климата радиа ционноо баланса и водообмена доловременны изменений уровня океана формирования нулевой поверности и формы Земли. Учитывая изложенное для достижения указанной цели в данной работе следовало реить следу щие задачи: а) выявить расположения сементов земной атмосферы в которы межодовые изменения среднемесячны общи содержаний озона и вариации солнечной активности между собой значимы и положительно коррелированны;

б) сопоставить проанализировать и оценить значимость влияния на изменения средней оптической плотности облачности в выявленны семента и вне и природны факторов первоо и второо типа.

В этой связи была выполнена проверка адекватности выдвинутой ипотезы соласно которой в разны семента земной атмосферы сказывается значи мое влияние на средн оптическу плотность расположенной в отдельны семента верней облачности. ричем в итое определяется интенсивность «затемнения» среднеодовы значений общео содержания озона индексов со лнечной активности а также повторяемости структур атмосферной циркуля ции которые принято относить к руппам: а) меридиональной северной и б) меридиональной жной.

Мониторин состояния облачности над мноими реионами наей планеты осуществляется уже мноие десятилетия в том числе спутниковые наблде ния за изменениями распределения во всей земной атмосфере ее оптической плотности ведутся с января 1994. Тем не менее адекватность выдвинутой ипотезы ранее не проверялась. оэтому выявление сементов земной ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 атмосферы в которы те или иные природные факторы значимо влият на происодящие в ни изменения оптической плотности облачности представ ляет значительный теоретический и практический интерес.

Учитывая это объектом исследования в данной работе являлась роль различны природны факторов в изменения распределения в земной атмос фере средней оптической плотности облачности. Предметом исследования в ней является расположение сементов земной атмосферы в которы измене ния средней оптической плотности облачности под влиянием рассматриваемы природны факторов являтся значимыми. Как можно видеть поставлен ная цель и лавнейие задачи данной статьи направлены на получение очень важны материалов для понимания мноолетни изменений различны компо нентов природны комплексов.

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве фактическоо материала об изменения общео содержания озо на (ОСО) в земной атмосфере использованы данные которые получены от системы лобальноо спутниковоо мониторина распределения в ней потоков ультрафиолетовой (УФ) радиации и озона представленные в [5]. Эти данные соответствут периоду начиная с 1 января 1979. по 31 декабря 2010. Они а рактеризутся пространственным разреением составлящим 1°1° и отно сительной пореность измерения ОСО – ±5%.

Данные о средней оптической плотности облаков присутствущи в те или иные сутки в каждом сементе земной атмосферы имещем размеры 25°25° заимствованы из [4]. Они получены блаодаря функционировани прораммы NASA/GEWE Surface Radiation Budget (SRB) и соответствут пе /GEWE GEWE риоду начиная с января 1994. Относительная пореность указанны данны составляет 15%.

Как фактический материал о состоянии солнечной активности в тот же пе риод использованы временные ряды среднемесячны значений чисел Вольфа представленные в [6]. В качестве материала об изменения повторяемости в северном полуарии структур атмосферной циркуляции относящися к руп пе МЮ использованы данные [3].

ри разработке методики исследования учитывалось что на оптическу плотность облачности в некоторы семента земной атмосферы влияние природны факторов первоо типа может быть наиболее значимым если они действут однонаправленно и синфазно. оэтому вначале подобные сементы были выявлены. Для этоо использован метод корреляционноо анализа. Расс матриваемая связь оценивалась как значимая если достоверность подобноо статистическоо вывода оцененная по критери Стьдента составляла не менее 95%. ри отображении изолиний ораничиващи участки земной по верности с межодовыми изменениями обои факторов в том или ином меся це являлись взаимосвязанными и синфазными применен метод триануляции ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 Делонэ. С ео помощь на контурны карта мира отображены изолинии зна чений коэффициента корреляции рассматриваемы процессов с параметрами 035 (95% поро). Также для более полноо отражения особенностей «релье фа» рассматриваемой поверности на ни наносились изолинии 045 (99% по ро) и 060.

ри реении второй задачи для сементов атмосферы размерами 25°25° которые расположены в предела выявленны областей (также вне и) для каждоо месяца оценены вероятности тоо что в ни корреляция межодовы изменений вариаций ОСО и солнечной активности а также оптической плот ности облачности является значимой и положительной. Аналоичные оцен ки произведены для корреляций рассматриваемоо процесса с изменениями повторяемости атмосферной циркуляции типа меридиональная жная и ме ридиональная северная. Число отдельны сементов атмосферы которые учитывались при получении подобны оценок составляли соответственно 100 и 100. Координаты центров сементов которые расположены в предела выявленной области выбраны по методу МонтеКарло. Таким же способом определены координаты центров сементов которые расположены вне этой области.

В качестве оценок вероятности использованы значения частоты события т.е. отноения количества тестируемы сементов в которы рассматриваемые связи признаны значимыми к общему и количеству равному 100.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Соласно современным представлениям о причина изменения сред ней оптической плотности облачности [2 13 16 22] к числу наиболее существенны моут относиться вариации абсолтной влажности воздуа и потоков тепловоо излучения поступащи в воздуные слои которые ее со держат. Существенное влияние на изменения данной арактеристики облаков нижнео и среднео яруса а также вертикальноо развития оказыват вариа ции температур подстилащей поверности и нижни слоев тропосферы. На состояние облачности вернео яруса значимое влияние способны оказывать также изменения поля температуры стратосферы в которой тепло в основном образуется при полощении озоном ультрафиолетовой радиации [15]. Так как основная часть озона наодящеося в земной атмосфере располаается в стратосфере изменения содержания этоо вещества в некотором ее сементе практически следут за вариациями соответствущео значения общео со держания озона (далее ОСО). оток ультрафиолетовой радиации поступа щий в лбой семент стратосферы и в значительной мере полощаемый в нем определяется состоянием солнечной активности [20].

Еще одним меанизмом изменения арактеристик облачности под влияни ем вариаций солнечной активности по мнени [21] является форбуэффект.

Он понимается как зависимость от солнечной активности интенсивности по ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 токов космически лучей которые водя в атмосферу ионизирут молекулы образущи ее азов и тем самым участвут в процесса конденсации водя ноо пара.

К. Я. Кондратьевым и Г. А. Никольским [11] установлено что в оде один надцатилетнео солнечноо ритма изменения коэффициента прозрачности земной атмосферы достиат ±6%. о указанным причинам вариации обще о содержания озона и солнечной активности в некоторы семента земной атмосферы моут относиться к числу значимы факторов ее «лобальноо за темнения». Очевидно что упомянутые факторы способны сильней всео вли ять на рассматриваемый процесс в те семента земной атмосферы де и межодовые изменения происодят синронно и синфазно. ричем и кор реляция должна быть значимой и положительной. Будем и в дальнейем называть «факторами первого типа».

Существенной причиной изменения оптической плотности облачности в нижни слоя тропосферы является термическая трансформация воздуны масс. Ее особенности зависят от влаосодержания и направления движения воздуны масс. Вследствие этоо на изменения среднеодовы значений оптической плотности облачности над различными реионами наей планеты способны ощутимо влиять вариации повторяемостей структур общей циркуля ции атмосферы которые относятся к различным руппам.

Основой современны представлений о типизации структур атмосферной циркуляции являтся работы Г. Я. Ванейма [7] А. А. Гирса [8] и Б. Л. Дзер диевскоо [9]. Наиболее интенсивная термическая трансформация воздуны масс возникает в периоды преобладания структур атмосферной циркуляции которые Б. Л. Дзердиевский предложил относить к такой руппе как меридио нальная жная (далее МЮ) [9 10].

В руппу меридиональной жной водят структуры атмосферной циркуля ции при которы над северным полсом наей планеты расположена область пониженноо давления происодит три – четыре выода жны циклонов но блокирущие процессы отсутствут. В периоды преобладания таки видов ат мосферной циркуляции теплые и влажные воздуные массы из низки ирот активно проникат в высокие. И термическая трансформация приводит к и олаждени и как следствие – к существенному усилени содержащейся в ни облачности нижнео и среднео яруса а также вертикальноо развития энерообмена и массообмена. Структуры атмосферной циркуляции относящи еся к рассматриваемой руппе преобладали в северном полуарии в период после 1957. Во мнои реиона данноо полуария названные атмосферные структуры привели к существенному повыени средни температур зимнео сезона [14]. В итое повысился температурный фон за которым последовали соответствущие изменения атмосферны осадков ледовоо режима стока рек водности малы озер и как следствие состояние природны комплексов на поверности континентов.

ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 Снижение повторяемости рассматриваемы структур атмосферной цир куляции в северном полуарии наблдащееся в I в. явилось одним из факторов действие которы практически прекратило потепление ео климата соласно работе [12]. В целом необычно но такое существенное снижение по вторяемости сопровождается продолжащимся увеличением средни концен траций в атмосфере «парниковы» азов.

Так как при меридиональны смещения воздуны масс существенно из меняется оптическая плотность лбы содержащися в ни облаков то из менения повторяемости периодов преобладания структур атмосферной цир куляции относящися к меридиональной жной руппе моут относиться к числу значимы природны факторов «лобальноо затемнения» атмосферы.

Будем и в дальнейем называть «факторами второго типа». Реионы на ей планеты над которыми вариации средней оптической плотности облач ности наиболее существенно зависят от повторяемости структур атмосферной циркуляции относящися к меридиональной жной руппе расположены в ее умеренны и суббореальны климатически пояса. оскольку стратосферный озон образуется под воздействием ультрафиолетовой радиации то при увели чении солнечной активности интенсивность ео образования увеличивается.

Ведь общее содержание озона при этом возрастает далеко не вседа и не вез де. Основная причина – значения данной арактеристики определятся ин тенсивность не только образования озона но и ео разруения. В семента атмосферы де преобладает образование озона изменения ео общео содер жания а также потока тепла поступащео из стратосферы в тропосферу сле дут за изменениями солнечной активности. В те же ее семента де более интенсивным является разруение озона корреляция изменений ео общео содержания а также потока «ультрафиолета» может не являться значимой от сутствовать и даже – быть отрицательной [17].

Как известно поток солнечной радиации ультрафиолетовоо диапазона ко торая участвует в образовании в подобном сементе стратосферы озона зави сит от времени ода. Существенно зависят от времени также поступащие в нео потоки веществ которые участвут в разруении озона [1]. Вследствие этоо представляется вероятным что расположения сементов атмосферы в которы значимое влияние на процесс ее «лобальноо затемнения» оказыват природные факторы тоо или иноо типа моут различаться.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В соответствии с изложенной методикой выявлены расположения семен тов атмосферы в которы корреляция межодовы изменений общео содер жания озона и чисел Вольфа положительна и значима. В качестве примера на рис. 1 приведены расположения подобны областей которые соответствут месяцам «октябрь» и «май».

ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1

–  –  –

ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 Как можно видеть расположение и конфиурация раниц области в которой имеет место значимая и положительная статистическая связь межодовы изменений общео содержания озона с одной стороны и солнечной активности с друой стороны существенно зависит от номера месяца тоо или иноо сезона ода. В сентябре и октябре рассматриваемые области располаатся как в Северном полуарии так и в Южном. Аналоичные семы нами построены для все месяцев. И сопоставление показало что в Северном полуарии рассматриваемые области располаатся преимущественно над субэкваториальным тропическим и субтропическим климатическими поясами а и площади достиат максимальны уровней в летние месяцы.

В Южном полуарии они встречатся над всеми климатическими поясами в том числе и над Антарктидой в период существования Озоновой Дыры.

Размеры рассматриваемы областей в жном полуарии максимальны в январе – феврале.

В среднем за од суммарная площадь областей в которы межодовые изменения чисел Вольфа и совпадащие с ними по времени вариации общео содержания озона значимо статистически связаны между собой в Южном полуарии несколько болье чем в Северном полуарии.

ри реении второй задачи для каждоо месяца оценены вероятности тоо что корреляция межодовы изменений средней оптической плотности облачности и факторов первоо и второо типа является значимой в семента атмосферы которые расположены в предела соответствущи ему областей а также вне и (табл. 1).

Таблица 1 Значения средних вероятностей значимости статистической связи изменений оптической плотности облачности, а также природных факторов первого и второго типа в пределах выявленных областей и вне их Тип фактора 1 2

–  –  –

оказанные данные отражат что средние вероятности значимости влия ния факторов на «лобальное затенение» первоо и второо типа в том или ином сементе атмосферы существенно зависят от расположения этоо семента.

Если такой семент относится к области в которой межодовые вариации со лнечной активности и ОСО между собой значимо статистически связаны то при этом значения подобной оценки для факторов 1о типа существенно боль е чем для факторов 2о типа. Если же он расположен вне выявленной облас ти то вероятность тоо что факторы 2о типа значимо влият существенно болье на оптическу плотность облачности. В течение каждоо месяца ода влияние изменений повторяемости структур атмосферной циркуляции мери ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 диональной жной руппы (МЮ) на рассматриваему арактеристику облач ности располаащейся над умеренным и над субарктическим климатически ми поясами Северноо полуария является преобладащим доминирущим.

риведенные здесь оценки вероятнее всео доказыват что на изменения средней оптической плотности облачности в больинстве сементов земной атмосферы значимо влият факторы либо 1о либо 2о типов. Вследствие этоо они способны вызывать изменения интенсивности «лобальноо затем нения» земной атмосферы и лобальноо климата. Этот элемент влияния на термический режим приземноо слоя атмосферы является очень важным но часто во внимание не принимается. Так как все рассматриваемые природные факторы изменят состояние облачности оказыват воздействие на поле температуры воздуа в тропосфере то несомненно существенный интерес представляет рассмотрение вопроса о влиянии на и значимость происодяще о в последние века увеличения содержания в ней парниковы азов.

Как известно [15 22] следствием повыения концентраций в тропосфере «парниковы азов» является уменьение ее теплопроводности. Уменьается при этом и средний поток тепловоо излучения поступащий от земной по верности в слои тропосферы в которы формируется облачность вернео яруса. В результате влияние на изменения и температуры вариаций потоков тепла поступащео из стратосферы при этом усиливается.

Уменьение теплопроводности тропосферы вызывает также усиление вли яния на изменения температуры ее нижни слоев потоков тепла образущи ся при конденсации водяноо пара возникащей при перемещения в более высокие ироты теплы и влажны воздуны масс которые имет место в периоды кода структуры атмосферной циркуляции относятся к меридио нальной жной руппе. Следовательно представляется вероятным что даль нейее увеличение содержания в тропосфере парниковы азов будет усили вать влияние на средн оптическу плотность облачности рассматриваемы факторов и 1о и 2о типа. оэтому выявленный учеными Д.Стэниллом и С.Коэном (Stanhill G. and Cohen S.) эффект «лобальноо затемнения» земной атмосферы возможно является проявлением отрицательной обратной связи в климатической системе планеты. Сеодня эта связь как и в пролом умень ает приток солнечной радиации к земной поверности в периоды кода по тем или иным причинам теплопроводность тропосферы снижается. Усиление антропоенноо зарязнения тропосферы частицами аэрозоля действие данно о меанизма лиь усиливает.

ВЫВОДЫ

Таким образом установлено:

1. В лбом месяце ода существут обирные сементы земной атмосферы в которы значимыми факторами и «затемнения» являтся либо изменения ОСО и солнечной активности (факторы 1о типа) либо вариации повторяе ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 мости периодов преобладания структур атмосферной циркуляции относящи ся к меридиональной жной руппе (факторы 2о типа).

2. Суммарные площади сементов атмосферы в которы факторы 1о типа изменятся синронно и синфазно в течение ода изменятся незначительно.

В Северном полуарии они располаатся в основном над субтропическим тропическим и субэкваториальным климатическими поясами. И суммарные площади минимальны зимой и максимальны летом. В Южном полуарии та кие сементы моут быть расположены над лбыми климатическими поясами а и суммарные площади максимальны в январе и феврале.

3. В предела областей локализущи подобные сементы вероятность значимости влияния на средн оптическу плотность облачности у факто ров 1о типа мноократно вые чем у факторов 2о типа. Вне эти областей справедливо обратное соотноение.

4. Выявленные особенности подтверждат адекватность выдвинуты ипо тез и указыват на целесообразность учета выявленны связей при моделиро вании и пронозировании процесса «лобальноо затемнения».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров Э.Л. Озоновый щит земли и ео изменения [Текст] / Э. Л. Александров И. Л. Кароль. – Сб.: Гидрометеоиздат 1992. – 286 с.

2. Аэрозоль и климат: сб. науч. трудов [Текст] / под ред. К.Я. Кондратьева. – Л.: Гидрометеоиздат 1991. – 511 с.

3. База данны об изменения повторяемости структур атмосферной циркуляции относящися к руппе МЮ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.Atmosphericcirculation.ru

4. База данны о состоянии облачности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eosweb.larc.

nasa.gov/

5. База данны о состоянии озоносферы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.woudc.org/

6. База данны о состоянии солнечной активности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.

sidc.oma.be/sunspotdata/

7. Вангейм Г. Я. О колебания атмосферной циркуляции над Северным полуарием [Текст] / Г. Я. Ван ейм // Известия АН СССР. Сер. Георафия и Геофизика. – 1946. – № 5. – С. 405 – 416

8. Гирс А. А. Макроциркуляционный метод долосрочны метеоролоически пронозов [Текст] / А. А. Гирс. – Л.: Гидрометеоиздат 1974. – 488 с.

9. Дзердиевский Б. Л. Типизация циркуляционны меанизмов в Северном полуарии и арактеристи ка синоптически сезонов [Текст] / Б. Л. Дзердиевский В. М. Куранская З. М. Витивицкая // Труды Научноисследовательски учреждений Главн. управл. Г.М.С. при СМ СССР. – 1946. – Сер. 2. – Вып.

21. – 80 с.

10. Дзердиевский Б. Л. Общая циркуляция атмосферы и климат. Избранные труды. [Текст] / Б. Л. Дзердиев ский. – М.: Наука 1975. – 286 с.

11. Кондратьев К. Я. Солнечная активность и климат [Текст] / К. Я. Кондратьев Г. А. Никольский // Докла ды АН СССР. – 1978. – т. 243. – № 3. – С. 607 – 610

12. Кононова Н. К. Циркуляция атмосферы в Европейском секторе Северноо полуария в I веке и коле бания температуры в Крыму / Н. К. Кононова // Геополитика и экоеодинамика реионов. – 2007 – Том 10. – Вып. 1. – С. 633 – 640

13. Логинов В. Ф. Вулканические извержения и климат [Текст] / Владимир Федорович Лоинов. – Л.: Гидро метеоиздат 1984. – 284 с.

14. Мартазинова В. Ф. Крупномастабная циркуляция атмосферы столетия ее изменения и современ ное состояние [Текст] / В. Ф. Мартазинова Т. А. Свердлик // Наукові праці Українськ. науководослідноо ідрометеорол. інст. – 1998. – Вип. 246. – С. 21 – 27

15. Матвеев Л. Т. Основы общей метеоролоии. Физика атмосферы [Текст] / Леонид Тионович Матвеев. – Сб: Гидрометеоиздат 2000. – 778 с.

ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1

16. Хаин В. Е. ространственновременные закономерности сейсмической и вулканической активности [Текст] / В. Е. аин Э. Н. алилов. – Bourgas (Bg): SWB Publ. Co. 2008. – 304 c.

17. Холопцев А. В. Мировой океан и озоносфера [Текст] / А. В. олопцев М.. Никифорова А. В. Боль и. – Stuttgart: LAP Lambert Academic Publishing 2014. – 522 с.

18. Хромов С. П. Метеоролоия и климатолоия [Текст] / С.. ромов М. А. етросянц. – М.: Издво МГУ 2001. – 528 с.

19. Climate Change 2007 – Impacts adaptation and vulnerability: Contribution of Working Group II to Assesment Report Four of the Intergovernmental Panes of Climate Change (IPCC) [Текст]. – Cambridge: Cambridge University Press (UK) 2007. – 973 с.

20. Newman P. A. Stratospheric Ozone: An Electronic Tetbook [Текст] / P. A. Newman. – NASA: USA Publ 2003. – 480 с.

21. Palle E. T. The proposed connection between clouds and cosmic rays: Cloud behavior during the past 50 – 120 years [Текст] / E. Palle C. J. Butler // Journal Atm. SolTerres. Phys. – 2002. – 64 (3). – С. 327 – 337

22. Salby M. L. Fundamentals of Atmospheric Physics [Текст] / M. L. Salby. – New York: US Academic Press 1996. – 560 с.

23. Stanhill G. Global dimming: a review of the evidence for a widespread and significant reduction in global radia tion with discussion of its probable causes and possible agricultural consequences [Текст] / G. Stanhill and S.

Cohen // Agriculture For Meteorology. – 2001. – Vol. 107 – С. 155 – 278 REFERENCES Aleandrov E. L. Karol I. L.( 1992) Ozonovyi shit zemli i ego izmeneniya [Ozone shield the earth and its 1.

changes] SPb.: Gidrometeoizdat 286 p.

2. Aerosol i klimat [Aerosol and climate] (1991) / Ed. K. Y. Kondratieff L.: Gidrometeoizdat 511 p.

3. Database of changes recurrence patterns of atmospheric circulation belonging to the group MS. Available at:

http://www.Atmosphericcirculation.ru.

4. The database on the state of the cloud. Available at: http://www.eosweb.larc.nasa.gov/

5. The database on the state of ozone layer. Available at: http://www.woudc.org/

6. The database on the state of solar activity. Available at: http://www.sidc.oma.be/sunspotdata/

7. Vangeym G. Y. (1946) O kolebaniyah atmosphernoi cirkulyacii nad Severnym polushariem [Oscillations of the atmospheric circulation over the northern hemisphere]. Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR.

Ser. Geographer. and Geofiz. 5 pp. 405 – 416 Gears A. A. (1974) Makrocirculiacionnyi metod dolgosrochnyh meteorologicheskih prognozov [Macrocirculation method of long-term weather forecasts] L.: Gidrometeoizdat 488 p.

Dzerdievsky B. L. Kurgan V. M. Vitivitskaya Z. M. (1946) Tipizaciya circulyacionnyh mehanizmov v Severnom polusharii i harakteristika cinopticheskih sezonov [Typing circulation mechanisms in the northern hemisphere and characterization of synoptic seasons] M. L.: Gidrometeoizdat Tr. H.Y. institutions Ch. E. Hydro.

Service under the USSR Council of Ministers. Ser.2 synoptic meteorology; Vol. 21. Central Institute of fore casts 80 p.

Dzerdievsky B. L. (1975) Obshaya circulyaciya atmosphery i klimat. Izbrannye trudy [General circulation of 10.

the atmosphere and climate. Selected Works] M.: Nauka 286 p.

11. Kondratyev K. Y. Nikolsky G. A. (1978) Solnechnaya aktivnost i klimat [The Solar activity and climate].

Dokl. USSR Academy of Sciences V. 243. – № 3. – pp. 607 – 610

12. Kononova N. K. (2014) Circulyaciya atmosphery v Evropeiskom sektore Severnogo polushariya v I veke I kolebaniya temperatury v Krymu [Atmospheric circulation in the European sector of the northern hemisphere in the I century and temperature fluctuations in the Crimea]. Geopolitics and Ecogeodynamics regions Vol.

10 Issue. 1 pp. 633 – 640 Loginov V. F. (1984) Vulkanicheskie izverjeniya i klimat [Volcanic eruptions and climate] L.: Gidrometeoiz 13.

dat 284p.

14. Martazinova V. F Sverdlik T. A. (1998) Krupnomasshtabnaya circulyaciya atmosphery stoletiya ee izm eneniya I sovremennoe sostoyanie [Largescale atmospheric circulation of the twentieth century its changes and the current state]. Naukovі pratsі Ukrayinsky Naukovo-doslіdnogo gіdrometeorologіchnogo іnstitutu Vyp.

246 pp. 21 – 27 Matveev L. T. (2000) Osnovy obshei meteorologii. Fizika atmosphery [Fundamentals of general meteorology.

15.

Atmospheric physics] SPb.: Gidrometeoizdat 778 p.

Hain V. E. Khalilov E. N. (2008) Prostranstvenno-vremennye zakonomernosti seismicheskoy i vulkanicheskoy aktivnosti [Spatial and temporal patterns of seismic and volcanic activity] Bourgas: Bulgaria SWB 304 p.

ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1

17. Kholoptsev A. V. Nikiforova M. P. Bolshyh A. V. (2014) Mirovoy okean i ozonosphera [Oceans and ozonosphere] Stuttgart: LAP Lambert Academic Publising 522 p.

18. Khromov S. P. Petrosyants M. A. (2001) Meteorologhiya i klimatologhiya [Meteorology and climatology] М:

MGU 528 p.

19. Climate Change (2007) Impacts adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to Assesment Report Four of the Intergovernmental Panes of Climate Change (IPCC) Cambridge UK Cambridge Unsver sity Press 973 p.

20. Newman P. A. (2003) Stratospheric Ozone: An Electronic Textbook NASA: USA Publ 480 p.

21. Palle E. Butler C. J. (2002) The proposed connection between clouds and cosmic rays: Cloud behavior during the past 50 – 120 years. J. Atm. Sol-Terres. Phys., 64(3) рр. 327 – 337

22. Salby M. L. (1996) Fundamentals of Atmospheric Physics New York: Academic Press 560 р.

23. Stanhill G. Cohen S. (2001) Global dimming: a review of the evidence for a widespread and significant reduc tion in global radiation with discussion of its probable causes and possible agricultural consequences. Agric.

For. Meteorol, 107 pp. 155 – 278 оступила 5.02. 2015 А.В. Холопцев1, доктор еор. н. проф.

М. П. Нікіфорова2 канд. еор. н.

кафедра суднокерування та еорафії водни ляів кафедра уманітарни та природничонаукови дисциплін Севастопольська Морська академія вул. Рибалок 7а Севастополь55 99055 Крим РФ kholoptsev@mail.ru maha.ukraine@gmail.com

ПРИРОДНІ ФАКТОРИ «ГЛОБАЛЬНОГО ЗАТЕМНЕННЯ» ЗЕМНОЇ

АТМОСФЕРИ ТА ХМАРНІСТЬ

Виявлене розміщення особливи сементів земної атмосфери. В ци семента є певним вплив на пересічну в тропосфері оптичну щільність високої марності яка визначає інтенсивність „затемнення” мар. З цим пов’язані зміни пересічнорічни зна чень заальноо вмісту озону індекси сонячної активності (числа „Вольфа” та „Брк нера”). Встановлений зв’язок із повторваніст структур атмосферної циркуляції які звичайно відносять до меридіональної північної та меридіональної південної руп і цей святок є значимим.

Ключові слова: лобальне затемнення оптична щільність марність сонячна активність заальний вміст озону атмосферна циркуляція.

–  –  –

A.V. Kholoptsev1, Doctor of geography Professor M. P. Nikiforova2 Candidate of geography Navigation and Maritime Safety Dept.

Humanitarian and naturalscience disciplines Dept.

Sevastopol Maritime Academy Rybakov St. 7 Sevastopol55 99055 RF kholoptsev@mail.ru

NATURAL FACTORS OF THE «GLOBAL DIMMING» OF THE EARTH

ATMOSPHERE AND ATMOSPHERIC UPPER CLOUDINESS

It is found that the number of significant nature factors of the “global dimming” include two types of nature processes.

The first type processes are the changes of the total ozone content distribution and the alterations in solar activity in the atmosphere of the Earth. The processes of this kind in the atmosphere above the subtropical and the tropical climate belt result in the changes of the optical density of the forming upper layer clouds (stratiform cirrous clouds).

The second type processes are the changes of the frequency of occurrence of the atmo spheric circulation structures in the earth atmosphere which refer to the north meridional and south meridional group (according to B.L. Dzerdievsky’s classification). These processes have the most essential impact on the changes of the optical density of the ground and middle layer clouds as well as the vertical development clouds in the atmosphere above the temper ate zone and subboreal belt.

The investigation has revealed the position of the earth atmosphere segments in which the processes of one kind or another are significant factors of the year to year variations of the mean monthly values of the cloudiness optical density. The obtained results can be used while modeling and forecasting the changes of the total solar radiation coming on the differ ent Earth segmental surfaces.

Key words: global dimming cloudiness optical density solar activity total ozone con tent atmospheric circulation.

ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 УДК 504.75 + 911.2: 61 Э. И. Исакян, научный сотрудник кафедра физической еорафии и природопользования Одесский национальный университет ул. Дворянская 2 Одесса82 65082 Украина ggfr@onu.edu.ua

ЗАРОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕОГРАФИИ НА КАФЕДРЕ

ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ОДЕССКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Медицинская еорафия появилась в Императорском Новороссийском университе те в последнее десятилетие I века. осле долоо перерыва она стала развиваться в Одесском университете в течение 4050 одов столетия вначале в виде курсовы и дипломны работ. С 1961. соответствущий раздел читался в составе дисциплины «Биоеорафия». Анализируется содержание первой медикоеорафической диплом ной работы на кафедре физической еорафии. В течение 7080 одов эту дисципли ну изъяли из учебноо плана физикоеорафов а возобновили к концу 80 одов. С

1996. эта дисциплина читается на основании принципов системной еорафической науки. Для студентов силами кафедры подотовлен курс лекций и практикум.

Ключевые слова: медицинская еорафия диплом работа история развитие уни верситет преподавание лекции.

Введение как известно [9] одной из отраслевы еорафически наук является ме дицинская еорафия. Кафедра физической еорафии Императорскоо Но вороссийскоо университета (50 лет назад – Одесский осударственный уни верситет имени И. И. Мечникова сеодня – Одесский национальный) начала чтение лекций и проведение практически занятий по медицинской еорафии приватдоцентом И. Л. Яворским в течение последнео десятилетия I столе тия. Особенно бурное развитие медицинская еорафия приобрела во время ко лонизации заморски земель и круосветны плаваний которые создали усло вия для освоения обирны территорий. овысился интерес к медицинской еорафии после завоеваний Наполеона Крымской и анлобурской войн. о сле ервой и Второй мировы войн медицинская еорафия оформилась как отдельная еорафическая наука. В 1965. на кафедре физической еорафии была написана первая студенческая дипломная работа отражащая состоя ние медицинской еорафии как учебной дисциплины в ОГУ. Целью данной статьи определящей ее актуальность является сравнение состояние меди цинской еорафии как учебной дисциплины в ОНУ 50 лет назад и сеодня и на этом основании выявление тенденций развития этой одной из важны ео рафически дисциплин.

84 © Э. И. Исакян 2015 ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 Для достижения поставленной цели нами реены следущие задачи дан ноо исследования: а) проанализировать истори зарождения медицинской еорафии; б) рассмотреть состояние медицинской еорафии по первой сту денческой дипломной работе в ОГУ им. И. И. Мечникова; в) оценить основные материалы и положения дипломной работы; г) рассмотреть состояние совре менной медицинской еорафии на кафедре физической еорафии и приро допользования ОНУ им. И. И. Мечникова. Исодя из цели и основны задач статьи ее объектом является состояние медицинской еорафии как еора фической науки а предметом –состояние данной науки на кафедре физичес кой еорафии пятьдесят лет назад и тенденции ео современны изменений.

оскольку еорафический ландафт может быть средой развития и распро странения болезней носителямиживотными а животные моут передавать бо лезни человеку то материалы статьи имет практическое значение. Оценки медицинской еорафии как учебной дисциплины несколько десятилетий на зад имет историческое значение что весьма важно для кафедры которой в

2015. исполняется 150 лет. В общем этой дате и посвящается данная статья.

Материалы и методы исследования в качестве материалов для данной работы послужила собственная инфор мация автора которая соранилась в виде давней дипломной работы и све дений в процессе ее подотовки и написания. Существенну помощь оказал опыт работы автора научным сотрудником в санитарноэпидемиолоически оранизация Одессы и области. Кроме тоо ряд сведений был заимствован из публикаций которые цитирутся в качестве использованной литературы.

Важное значение для автора имели разработки и консультации профессора кафедры физической еорафии и природопользования ОНУ Г. В. Выованец которая уже мноо лет читала медицинску еорафи на еорафическом би олоическом и имическом факультета [1 2].

Для написания статьи использовалось несколько общетеоретически ме тодов. Среди ни – систематизация анализ сравнительноеорафический ретроспективный классификация.

Результаты исследования и их обсуждение Краткая история зарождения медицинской географии. В современной еорафической литературе указывается [4 10] что медикоеорафические взляды на окружащий мир были осознаны впервые в работе Гиппократа «О воздуа вода и местностя» (424. до Р..). озже эти взляды на основании практическоо приложения были развиты и с наибольей полнотой изложены в трактате врача философа мыслителя ИбнСины «Канон медицины» (начало Второо тысячелетия после Р..). В VI столетии арацельс Бако Сиденам придавали больое значение окружащей природе (климату водам расти тельности и др.) как важному лечебному фактору. В VII веке Б. Рамацци ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 ни прямо оворил о «медицинской еорафии». А М. В. Ломоносов составил специальный вопросник для путеественников о сборе информации по меди цинской еорафии [10]. Все еорафыпутеественники в свои описания ироко представляли материалы о лечебны свойства природы.

ервое медикоеорафическое описание на территории современной Украины было выполнено в середине I века русским военным врачом С.

А. Андреевским в работе «Медикоеорафические наблдения в Черниов ской убернии». В 1871. В. Т. Леонтович опубликовал медикоеорафическое описание арьковской убернии. А в 1882. уездный врач олтавской убер нии И. А. Мамандров опубликовал «Опыт изучения зависимости заболеваний от экономическоо состояния лавной массы населения» [1]. В течение всео I столетия появлятся медикоеорафические работы преимущественно военны врачей которые упоминат территори современной Украины. Сре ди ни обращат на себя внимание работы М. Я Мудрова («Слово о пользе и предмета или науке соранять здравие военнослужащи») И. Энеольма («Карманная книа военной ииены») Р. С. Четыркина («Опыт военно медицинской полиции») А. А. Чаруковскоо («Военнопоодная медицина») Н. И. ироова («Отчет о путеествии на Кавказ») и др. К ним добавились медикоеорафические описания и по друим реионам: О. Гуна («Топо рафическое описание Рии с присовокуплением врачебны наблдений») Г. Лане («Краткое медикофизическое и топорафическое обозрение Ка занской убернии и убернскоо орода Казани») А. Владимирскоо («Топо медическое описание местечка Кемпна») И. Высоцкоо («Топорафическое и медикофизическое описание ор. Остакова с ео уездом») и др. [4]. Все это указывает что для территории Украины вседа актуальными были медико еорафические исследования а потому важно было этот предмет читать сту дентам в том числе и еорафам.

В самом конце I столетия произола реформа университетскоо обра зования в Российской империи. Сотрудником кафедры физической еорафии Новороссийскоо университета стал доктор медицины и приватдоцент еора фии И. Л. Яворский известный путеественник военный врач член Русскоо Георафическоо общества [10]. о результатам ео длительны путеествий в Средней Азии и в Афанистане 1889. выодит в свет ео книа по медицин ской еорафии и статистике [9] первая такая работа в Одессе. о сообщени доцента кафедры физической еорафии Л. В. Климентова который иссле довал медикоеорафические вопросы по ландафтам Крыма и риолеья И. Л. Яворский читал студентамеорафам курс «военномедицинской еора фии». осле работ этоо ученоо в Российской Империи в АвстроВенрии Ве ликобритании Китае и в друи страна растет интерес к этой еорафической науке. Она развивалась вместе с развитием еорафии и медицины в условия мноочисленны описаний различны стран и территорий. Вопросы медицин ской еорафии затраивали в свои работа Г. И. Танфильев И. И. антов ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 С. Л. Рудницкий. А. Тутковский и др. Существенное значение для развития данной науки имела деятельность львовски учены членов секции медицин ской еорафии Львовскоо отдела Георафическоо общества СССР а также и Киевскоо отдела Общества.

Особенно сильно активизировалось развитие медицинской еорафии по сле Великой Отечественной войны кода остро стал вопрос о лечении свой ствами природы. Изучался и обобщался медикоеорафический опыт на разны континента [6]. В СССР центром ео изучения стала лаборатория военномедицинской еорафии во лаве с профессором А. А. Шоиным. о ео инициативе в 1954. при резидиуме Георафическоо общества СССР была создана Комиссия которая в 1963. была преобразована в Отделение ме дицинской еорафии. В 1959. в Институте еорафии Сибири и Дальнео Востока АН СССР создается сектор медицинской еорафии под руководством Е. И. Инатьева. Всему этому способствовало председательство академи ка Е. Н. авловскоо во лаве Георафическоо общества СССР [5]. Это был ученый ирокоо естественнонаучноо круозора ревнитель развития меди цинской еорафии в Советском Созе.

С этоо времени в 50 ода века актуальным становится вклчение медицинской еорафии в прорамму подотовки специалистовеорафов в университета СССР. На территории Украины первый такой опыт был опробо ван на еорафически факультета Одесскоо и Львовскоо осударственны университетов. В 1961. на третьем курсе в руппе физикоеорафов Одес скоо осударственноо университета читалась медицинская еорафия как спецкурс как раздел «Биоеорафии». оявились первые дипломные работы по медикоеорафической тематике. Среди ни – наа дипломная работа выполненная и успено защищенная в 1965. [3]. В этой связи кратко проана лизируем ее содержание.

Анализ состояния медицинской географии по первой дипломной работе, выполненной на кафедре физической географии ОГУ. Одесса и окружащая ее территория является очаом различны заболеваний вплоть до состояния эпидемий. На это обратил внимание ранее один из сотрудников кафедры фи зической еорафии Новороссийскоо университета в конце I столетия приватдоцент еорафии И. Л. Яворский. Сам известный путеественник член Русскоо Георафическоо общества он встречался с разнообразными носителями и распространителями очаовы заболеваний на территории Тур кестана Афанистана Ирана Узбекистана ор Средней Азии. Одессу нео днократно посещали болезни которые встречались И. Л. Яворскому во время путеествий. оэтому для наео орода и все жителей весьма важными яв лятся знания по медицинской еорафии а сама тематика является актуаль ной и неободимой для студентовеорафов.

Дипломная работа [3] состоит из введения пяти лав заклчения. Спи сок использованной литературы содержит 43 библиорафически источника.

ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 Во введении медицинская еорафия отнесена к перечн те наук которые отпочковались от «единой еорафии» в связи с практической неободимос ть. Она возникла на стыке еорафии и медицины с учетом тоо что забо левания человека и лечение эти заболеваний таятся в окружащей природе.

Такое определение медикоеорафической науки в общем соответствует и современным представлениям. Однако сеодня трансформирована социально экономическая составлящая поскольку социальноэкономические условия не определят наличие животны – возбудителей и переносчиков болезней в том или ином очае. Современные социальноэкономические условия моут создавать опасность для человека через зарязнение воздуа воды и почвы но это не соответствует принципу очаовости [5 6].

В дипломной работе к медицинской еорафии отнесена еорафическая наука которая изучает природные условия и очаи местности с цель позна ния закономерностей влияния комплекса эти условий на здоровье населения.

Медикоеорафические карты показыват закономерности распространения болезней и очаов потенциальноо появления болезней. В этой связи определя ется цель медико-географических исследований как обеспечение (обоснование) оздоровления территории и ликвидации болезней с цель создания наиболее блаоприятной обстановки для труда и отдыа каждоо члена общества [3].

В дипломной автор придерживалась именно такоо определения задач которые ставились для достижения лавной цели. Они были заимствованы из работ А. А. Шоина [7] который и отразил в прорамма исследований.

В данном случае этот автор счел целесообразным рекомендовать 5 основны пунктовзадач которые в дипломной работе были адаптированы к территории

Одесской области:

а) общая арактеристика территории (района очаа): еорафическое по ложение площадь Одесской области ее народноозяйственное значение основные задачи развития здравооранения;

б) документирование описание и анализ природны условий с точки зре ния и влияния на состояние здоровья населения на возникновение и распро странение отдельны болезней в Одесской области;

в) описание и оценка медицинскоо персонала ео квалификации обеспе ченности населения врачами различны специальностей оценка природны ресурсов в свете и приодности для поддержания здоровья населения Одес ской области;

г) описание медикосанитарны условий и и оценка для реения вопро сов связанны с планированием и оранизацией здравооранения в Одесской области в целом;

д) общее заклчение.

Объектом медицинской еорафии в дипломной работе являтся те элементы и компоненты различны природны комплексов («очаов») которыми определятся «очаовые заболевания» и являтся средства лече ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 ния ряда болезней. Предметом медицинской еорафии автором в дипломной работе определены факторы которые при позитивном влиянии моут способ ствовать укреплени здоровья населения более длительному соранени тру доспособности и увеличени продолжительности жизни человека. В процессе неативноо влияния эти условия моут приводить к наруени здоровья че ловека снижени работоспособности или возникновени заболеваний. Ис следование такоо предмета позволяет разрабатывать медикоеорафические пронозы в том числе и для Одесской области. ри этом нельзя ораничивать содержание медицинской еорафии только изучением еорафии болезней.

Медицинская еорафия тесно связана с медициной и еорафией. Такая связь неплоо прослежена нами при рассмотрении классификации болезней.

Ряд авторов делят заболевания связанные с природноеорафическими усло виями на три руппы:

1) руппа еоимически обусловленны болезней вызванны недостатком или избытком некоторы имически элементов в составе ландафта;

2) руппа абиотически обусловленны болезней т.е. таки непосредствен ной причиной которы являтся местные климатические идролоические и почвенные условия;

3) руппа биотически обусловленны болезней – таки которые передат ся человеку через животныносителей переносчиков через пыльцу растений и др.

В качестве еоимически обусловленны болезней в Одесской области мож но назвать эндемический зоб. Он распространен в предела те ландафтны территорий де в земной коре в воде в растения и животны а значит – в воде и пище которые потреблятся человеком ощущается недостаток йода.

Друим примером еоимически обусловленны болезней может служить флороз т.е. заболевание зубной эмали состояние ее крапчатости связанное с избытком фтора в почве и в воде. Эта болезнь распространена на те терри тория которые расположены непосредственно возле действущи вулканов.

Для пронозирования интенсивности абиотически заболеваний медицин ская еорафия использует методы климатолоии идролоии санитарной ииены эпидемиолоии. Группа биотически обусловленны болезней весьма велика и разнообразна. Чаще всео выделяется и три катеории: А) зоонозыаксенозы – ими может заболеть не только человек но и животное (например беенство) все они передатся человеку напряму без переносчиков; Б) антропонозы-метаксинозы – они поражат только человека и передатся ему через переносчика болезни (например малярия сыпной тиф чума); В) зоонозы-метаксикозы – они поражат человека и животны передатся чело веку посредством переносчиков например клещевой энцефалит лейманиоз.

Очень мноие биотически обусловленные болезни человека теснейим обра зом связаны с определенными физикоеорафическими свойствами тоо или иноо ландафта. Эта взаимосвязь подробно исследуется в учении академика Е. Н. авловскоо [5 6] о природной очаовости заболеваний.

ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 В дипломной работе было показано что учитывая природные условия Одесской области для наео орода и области давно назрела неободимость медикоеорафически исследований на основании новы требований и в свя зи с новыми теоретикометодическими возможностями. Они требут составле ния подробноо исследовательскоо экспедиционноо маррута. Такой мар рут целесообразно выполнять по сетке исодя из простирания положительны и отрицательны форм рельефа из величин расчленения рельефа и площади котору они занимат. Маррутное описание целесообразно выполнить в дву варианта: в мастабе 1:100000 и в мастабе 1:250000. Расстояние меж ду отдельными линиями сетки должно быть равным около 5 км. Рациональ но вместе с сеткой наметить наиболее арактерные площади своеобразные очаи блаоприятные для состояния и развития те или ины переносчиков прокормителей возбудителей различны болезней в условия блаоприятны физикоеорафически условий в т.ч. и микроклиматически. Счита что в данном случае требуется разработать специальну прорамму исследований.

Основные материалы и положения данной работы. Основная часть мате риалов и положений работы [3] содержится в ее 3й 4й и в 5й лава. На и основании написано «Заклчение» работы.

осле краткой истории возникновения и развития медицинской еорафии определения ее объекта и предмета основны задач положения среди друи еорафически наук были: 1) рассмотрены и обсуждены сведения о природно очаовы болезня; 2) проанализированы и оценены физикоеорафические условия Одесской области; 3) рассмотрено влияниееорафически особен ностей на территории Одесской области на арактер заболеваний населения.

Еще 50 лет назад было ясно что в дипломной работе (далее ДР) рассмотрены не все очаовые болезни. Для Одесской области это не упущение посколь ку оно объясняется тем что в то время с данной территории уже ули такие опасные болезни как например чума и малярия. Однако значительный вред наносят друие болезни среди которы выделяется прежде всео зоб которо му в ДР уделено повыенное внимание.

Сеодня в начале I века весьма полезным является анализ карты распро странения животныпаразитов составленной Е. А. Волянской и Г. С. Фут раном. В данном случае понятным становится распространение такоо забо левания как зоб. ри этом при написании работы возникли две трудности.

Вопервы медикоеорафические условия Одесской области не способству т возникновени «очаовы эпидемий». Следовательно речь должна идти не о выявлении эпидемий а об интенсивности распространения зоба в зависи мости от природноеорафически факторов. Вовторы материал собирался по области в предела отдельны административны районов. Как известно в одном таком районе может располааться не один тип почв а дватри с разным содержанием йода и брома. К сожалени оценка больны зобом была сред ней по району что заставляло относить район в целом к единой почвенной ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 зоне. Но в действительности такоо единства не было. В те оды серьезны специальны исследований по распространени йода на территории Одесской области не проводилось. оэтому количественные значения йодосодержания получить не было возможности и полученные результаты по заболевани зо бом были приближенными качественными.

В этой связи Областному Эндокринолоическому диспансеру было необ одимо выполнять исследования не по административным районам а по почвенным зонам и природным комплексом различноо рана. Такая реко мендация является более соверенной чем это было 50 лет назад. Отсда вытекает принципиальной важности вопрос: точное оконтуривание раниц и раничны полос между каждой зоной и каждым ландафтом. Это будет способствовать более точным определениям йодосодержания в каждой зоне и в предела каждоо урочища или местности. В итое более точным окажется проноз на будущее. В этом отноении рассмотренная ДР является важным сравнительным материалом.

Если проводить исследования в одной и той же зоне или в предела одно о и тоо же природноо комплекса то можно установить динамику строения ландафта и изменение йодосодержания в нем. К тому же можно выявить вли яние больео числа факторов на распространение зоба. ри таком пододе эффективность профилактически мероприятий будет вые поскольку профи лактические меры будут выбираться более дифференцированно. ри этом роль физикоеорафов в основном ландафтоведов велика как никакоо друоо.

ять десятков лет назад менье всео внимания уделялось абиотическим факторам и абиотически обусловленным очаовым болезням. Вполне понят но что такие болезни тесно связаны с климатическими и метеоролоическими причинами как например уровень солнечной радиации атмосферное давле ние влажность температура и скорость ветровоо потока и др. К абиотичес ким относится также и вода ее качества имические свойства вкус особенно из подземны источников. Насыщенность теми или иными имическими со единениями может вызвать тяжелые внутренние заболевания. В оды напи сания ДР [2 3] перечисленные факторы и и анализ выодили за рамки той цели которая ставилась перед специалистом физикоеорафом. Сеодня ко да медицинская еорафия существенно усоверенствовалась кода ее начали изучать биолои эколои и курортолои а не только медицинские работники кода мноие аспекты очаовы заболеваний стали яснее физикоеораф ока зался востребованным и у перечисленны специалистов. В этом отноении территория Одесской области располаает такими «лечебными ландафтами»

которые интересны и эколоу и курортолоу и санитарному врачу.

Считаем что в дальнейем медицинская еорафия требует реения ряда задач которые нуждатся в более лубокой разработке а и реение приведет к соверенствовани теории и практики медицинской еорафии. В качестве таки задач можно назвать исследование: а) климатически зон; б) подземны ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 вод; в) еоимически провинций; г) почвенны зон и свойств почв; д) строе ния биоценозов; е) получение ясной достаточно полной информации о дина мике природны комплексов разноо рана и о взаимодействии между ними.

осле этой дипломной работы долое время подобны работ на кафедре физической еорафии не было. Это было связано по всей видимости с тем что медицинская еорафия не читалась. Только в 1991. по инициативе про фессора Г. И. Швебса ее чтение возобновил сотрудник Одесскоо ротиво чумноо института кандидат биолоически наук И. Т. Русев. Как биоло он болье внимания уделял паразитарным болезням и отклонился от принципов медицинской еорафии как науки еорафической. рорамма ео занятий имела по сути уклон в сторону паразитолоии и эколоии но не медицинской еорафии.

оэтому с 1996. курс медицинской еорафии на кафедре физической ео рафии стала читать профессор Выованец Г. В. (тода – доцент). Очень скоро она разработала подотовила к печати и издала текст лекций [1] основанный на новейи достижения еорафии медицины санитарии. Книа состоит из 10 лекций которые вклчат прежде всео материал об основны чер та и этапа развития медицинской еорафии изложение предмета объекта и положения медицинской еорафии в системе еорафически наук. Затем ведется обсуждение природной очаовости и еорафическоо распростране ния трансмиссивны болезней излаается классификация болезней человека по степени и арактеру и зависимости от свойств природной среды. Далее оцениватся болезни вызываемые еофизическими свойствами природны комплексов различны ирот. Заверается книа изложением правил медико еорафическоо описания и понятия социальноэколоической очаовости болезней человека. ричем каждый раздел читается с позиций системнос ти комплексности пространственновременноо единства ранжирования природны систем в предела еорафической оболочки.

В массовом порядке стали появляться курсовые и дипломные работы по медикоеорафической тематике. О ее разнообразии может служить выборка нескольки дипломны работ. Так например в дипломной работе студент ки Н. В. Берил было проанализировано еорафическое распространение природноочаовы болезней на основе карт физикоеорафически Атласов Мира и отдельны континентов (1997.). Работа студентки Б. Т. Залевской дает еорафическу оценку медикоеорафическоо описания Карибскоо бассейна на основании карт Медикоеорафическоо Атласа Мировоо океа на Атласа Мира и соответствущей литературы (2011.). В 2000. студентом Р. Л. Беловолом выполнялась дипломная работа «Медикоеорафическая а рактеристика Тиоо океана и ео побережья». В ней после анализа физико еорафически условий оарактеризованы природноочаовые болезни.

К ним отнесены: чума кожный лейманиоз клещевой энцефалит лиорадка Цуцуамуи лиорадка Ку лиорадка Дене олера желтая лиорадка аме ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 биаз американский трипаносомоз. Отдельная лава посвящена опасным мор ским животным. Сделан подробный обзор распространения ядовиты рыб опасны для человека акул медуз илокожи моллсков. Были составлены карты распространения. В 2000. студент Р. М. Искра защитил дипломну работу на тему «Медикоеорафическая арактеристика Украины». В разде ле 1 ео работы показано значение реакции биолоическоо ритма на здоро вье человека. Вторая лава является основной и по объему и по своей зна чимости. Она излаает анализ влияния на здоровье человека таки факторов как: а) одовые суммы солнечной радиации; б) температурный режим зимы (вклчая продолжительность экстремальноо периода продолжительность отопительноо сезона продолжительность дня и ночи продолжительность периода со снеом продолжительность пасмурны поод); в) температурный режим лета (продолжительность экстремальноо периода сумма температур за веетационный период; продолжительность периода с атмосферными осадка ми сейсмичность заболоченность обеспеченность и качество поверностны и подземны вод); ) ветровой режим (скорость продолжительность и повторя емость ветра направление действия ветра). о личному опыту зна что ео раф луче разберется в действии эти факторов чем эколои или санитарные врачи. Данные вопросы познатся студентами не только на лекционны заня тия но и в процессе проведения практически и лабораторны занятий.

Конечно медикоеорафические работы последни 1015 лет более совер енны информативны и разнообразны чем ДР [3]. Больое количество и раз нообразие неободимой информации делат эти работы более еорафичными и отвечащими современным потребностям общества. Они затраиват не только суу но и Океан не только животны но и растения не только чле нистонои и насекомы но и рыб млекопитащи. В условия современноо изменения климата насыщения атмосферы «парниковыми азами» сильней ео антропоенноо влияния студентыеорафы должны изучать основы медицинской еорафии и знать физикоеорафические последствия в среде проживания.

Выводы

1. На кафедре физической еорафии и природопользования Одесскоо на циональноо университета имени И. И. Мечникова медицинская еорафия для студентов читалась уже более 120 лет назад. Но читалась она короткое время через 35 десятилетий возобновлялась и каждый раз по новой прорамме.

2. Одной из первы дипломны работ по медицинской еорафии подотовленны на кафедре физической еорафии была дипломная работа автора статьи (1965.). Данная дипломная работа указывает что интерес к медицинской еорафии очередной раз активизировался в 60е оды века.

Структура работы указывает на то что содержание лекций было насыщенным а кру изучаемы вопросов был достаточно ирок.

ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1

3. В данной дипломной работе Одесская область впервые была рассмотрена с медикоеорафически позиций. Результаты исследований были доложены на студенчески научны конференция в Одесском и Ленинрадском (сей час – Санктетербурском) университета. Во время участия в конференции в Ленинраде автор дипломной работы была прилаена вместе с друими студентами на прием к академику Е.Н. авловскому и к члену резидиума Георафическоо общества профессору А. А. Шоину которые внимательно с интересом и повально отнеслись к данному медикоеорафическому до кладу.

4. Однако в те оды медицинская еорафия не удержалась в учебны пла на кафедры физической еорафии. Возобновлено изучение медицинской еорафии на кафедре было в 1991. по инициативе профессора Г. И. Швеб са. С 1996. эта дисциплина читается на основании принципов системной еорафической науки. Сеодня каждый од студенты кафедры защищат 13 дипломные работы по медикоеорафической тематике.

5. В ближайем будущем медицинская еорафия должна быть обязатель ной учебной дисциплиной на все еорафически специальностя в вуза Украины в связи с современными изменениями климата перестройкой ланд афтов и заметноо понижения качества окружащей природы.

Список использованной литературы Выхованец Г. В. Медицинская еорафия [Текст] / Г. В. Выованец. – Одесса: Кратопринт и К 1998. – 1.

140 с.

2. Выхованец Г. В. рактикум по медицинской еорафии [Текст] / Г. В. Выованец. – Одесса: Феникс 2009. – 12 с.

3. Исакян Э. И. Влияние еорафически особенностей Одесской области на арактер заболеваний насе ления (к постановке вопроса): дипломная работа рукопись [Текст] / Э. И. Исакян. – Одесса: Геор. фт ОГУ им. И. И. Мечникова 1965. – 73 с.

4. Марковин А. П. Исторический очерк развития Отечественной медицинской еорафии [Текст] / А.. Марковин // Георафич. сборник: медицинская еорафия. – 1961. – Т. IV. – С. 14 – 28.

5. Павловский Е. Н. риродная очаовость трансмиссивны болезней в связи с ландафтной эпидемио лоией зооантропонозов [Текст] / Е. Н. авловский. – Москва–Ленинрад: Здоровье 1964. – 211 с.

6. Чаклин А. В. Медицинская еорафия [Текст] / А. В. Чаклин. – Москва: Знание 1977. – 128 с.

7. Шошин А. А. Основные задачи и методы медикоеорафическоо изучения местности [Текст] / А. А. Шоин // Георафический сборник: медицинская еорафия. – 1961. – Том IV. – С. 29 – 37.

8. Шуйский Ю. Д. Состояние современной еорафии и ее структура [Текст] / Ю. Д. Шуйский // Вісник Одеськоо національноо університету. Георафічні та еолоічні науки. – 2013. – Том 18. – Вип. 2 (18). – С. 7 – 21.

9. Яворский И. Л. Опыт медицинской еорафии и статистики Туркестана [Текст] / И. Л. Яворский. – Санктетербур 1889. – 450 с.

10. Шуйский Ю. Д. Георафическая наука в античном мире и в период Средневековья [Текст] / Ю. Д. Шуй ский. – Одесса: ВМВ 2008. – 180 с.

ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1

References Vykhovanets G. V. (1988) Meditsinskaya geografiya [Medical geography] Odesa: Kratoprint i K 140 p.

1.

Vykhovanets. G. V. (2009) Praktikum po meditsinskoy geografii [Workshop on medical geography] Odessa:

2.

Phoeni 12 p.

3. Isakyan E. I. (1965) Vliyanie geograficheskikh osobennostey Odesskoy oblasti na kharakter zabolevaniy nas eleniya (k postanovke voprosa) [Influence of geographical features of Odessa region on character of diseases of the population (to statement of a question)] Graduate work: Manuscript Odessa: Geogr. Faculty OSU named after I. I. Mechnikov 73 p.

4. Markovin A. P. (1961) Istoricheskiy ocherk razvitiya Otechestvennoy meditsinskoy geografii [Historical sketch of development of Domestic medical geography] Geografich. sbornik: meditsinskaya geografiya vol.

IV pp. 14 – 28.

5. Pavlovskiy Ye. N. (1964) Prirodnaya ochagovost transmissivnykh bolezney v svyazi s landshaftnoy epidemiologiey zooantroponozov [Natural ochagovost the transmissivnykh of diseases in connection with landscape epidemiology of zooantroponoz] Moskow–Leningrad: Zdorov’e 211 p.

6. Chaklin A. V. (1977). Meditsinskaya geografiya [Medical geography] Moscow: Znanie 128 p.

7. Shoshin A. A. (1961) Osnovnye zadachi i metody medikogeograficheskogo izucheniya mestnosti [Main ob jectives and methods of medicogeographical studying of the district] Geographical collection: medical geography. vol IV pp. 29 – 37.

8. Shuyskiy Yu. D. (2013) Sostoyanie sovremennoy geografii i ee struktura [Condition of modern geography and its structure] Odessa National University Herald. Series Geography&Geology, vol 18 Issue 2(18) pp. 7 – 21.

9. Yavorskiy I. L. (1889) Opyt meditsinskoy geografii i statistiki Turkestana [Experience of medical geography and statistics of Turkestan] SanktPeterburg 450 p.

10. Shuyskiy Yu. D. (2008) Geograficheskaya nauka v antichnom mire i v period Srednevekovya [Geographical science in a classical antiquity and in the period of the Middle Ages] Odessa: BMB 180 p.

–  –  –

Е. І. Ісакян, науковий співробітник кафедра фізичної еорафії та природокористування Одеськоо національноо університету ім. І. І. Мечникова вул. Дворянська 2 Одеса82 65082 Україна ggfr@onu.edu.ua

ЗАПОЧАТКУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ НА КАФЕДРІ

ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Резюме Медична еорафія з’явилася в Імператорському Новоросійському університеті протяом останньоо десятиріччя I століття. ісля дової перерви вона знову стає навчально дисципліно в Одеському держаному університеті ім.. І.І. Мечникова про тяом 4050 років століття. Спочатку відновлться курсові та дипломні роботи потім доповіді на студентськи та фаови конференція. Від 1961 р. відповідний розділ читався як розділ дисципліни в складі «Біоеорафія». Був виконаний розляд та аналіз змісту перої на кафедрі фізичної еорафії ОДУ медикоеорафічної дипломної ро боти студента. На протязі 7080 років ц дисципліну вилучили з учбовоо плану фізикоеорафів а відновили лие наприкінці 80 років. З 1996 р ця дисципліна читається на підставі принципів системної еорафічної науки. Для студентів силами кафедри підотовлено курс лекцій і практикум.

Ключові слова: медична еорафія диплом робота історія розвиток університет викладання лекції.

–  –  –

E. I. Isakyan, scitntific collaborator Department of Physical Geography Odessa I. I. Mechnikov National University Dvoryanskaya St. 2 Odessa82 65082 Ukraine ggfr@onu.edu.ua

THE MEDICAL GEOGRAPHY CONCEPTION ON DEPARTMENT

OF PHYSICAL GEOGRAPHY OF THE ODESSA’ UNIVERSITY

Abstract Purpose. The purpose of thе article is to compare the state of medical geography as an academic discipline in ONU 50 years ago and today and on this basis identify trends in the development of this important geographical discipline.

Methodology. As the material for this work were used the graduate work of the author on medical geography prepared at the Department of Physical Geography in 1965 the materials collected in the process of its writing and literary sources following years of publication. E perience of the author as researcher at the sanitary and epidemiological institutions of Odessa and the region also significantly helped. The importance for the author were the works and consultations of professor of the Department of Physical Geography G. V. Vykhovanets that reads this course from 1996.

Results. During last decade of I century medical geography discipline appeared on physical geography department of earlier Imperial Novorossia University in Odessa Russia.

In Odessa University after long interval this discipline became development in period of the 40th–50th century firstly as a curse and diploma thesis. With 1961 special medicine geog raphy chapter was teach in strength of «Biogeography» discipline. Contents of first medical geography student diploma manuscript which prepared on the Department was analyzed.

But during the 70th–80th of century the discipline was immobilized from current edu cating plan of physicalgeography speciality of the University. However this teaching was restored to end part of the 80th.. Beginning with 1996 medical geography is teaching on prin ciples of systematic geographical science. The Professor prepared tets of the lectures and several special practices.

Keywords: medicine geography diploma training history development university education lectures.

ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1

БЕРЕГОЗНАВСТВО ТА ОКЕАНОЛОГІЯ

УДК 911:551.46 Ю. Д. Шуйский доктор еор. наук профессор кафедра физической еорафии и природопользования Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова ул. Дворянская 2 Одесса82 65082 Украина physgeo_onu@ukr.net

ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ В БЕРЕГОВОЙ

ЗОНЕ МОРЕЙ В настоящее время создается лобальное учение о природны комплекса на по верности материков (островов) на дне лубоководны областей морей и океанов и между ними в береовой зоне Мировоо океана. В статье предпринята попытка вы полнить сравнительный анализ особенностей и свойств прибрежноморски при родны комплексов (МК) с одной стороны и континентальны территориально природны комплексов (ТК) с друой стороны. Были определены раницы береовой зоны и выделены основные ее отличия. Был выполнен анализ литоенны особенно стей прибрежноморски природны комплексов. Были оценены особенности дви жения осадочноо материала в прибрежноморски природны условия на контакте между суей и морем. Была сделана оценка различий между МК и ТК и разрабо тано название МК.

Ключевые слова: природный комплекс береовая зона ландафт раницы ре льеф литодинамика морфодинамика анализ.

ВВЕДЕНИЕ Береовая зона отдельны морей и Мировоо океана в целом представляет собой сложну природну систему. Ее состояние структура развитие ео рафическое положение имет принципиальные отличия от наземны ланд афтов и подводны за пределами береовой зоны. Сеодня эти отличия и возможности усоверенствования фактически не обсуждатся в ландафто ведении а потому эта наука не содержит соответствущий раздел. Тем бо лее что в настоящее время развитие еорафическоо ландафтоведения за метно притормозилось по причине трудностей с выполнением полнокровны экспедиционны полевы исследований. Вместе с тем предыдущие наработки позволят внести определенные дополнения в учение о ландафта.

Такие дополнения и усоверенствования стали крайне неободимыми поскольку в Украине и мнои друи страна (в России Румынии Бола рии Грузии Турции Греции Еипте и др.) резко усилилось использование природны ресурсов на морски побережья. Возникла неободимость более полноо и тщательноо учета неволновы факторов формирования береовой зоны по причине использования рекреационны пищевы ресурсов усиления © Ю. Д. Шуйский 2015 97 ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 селитебноо значения морски береов. Этот всплеск озяйственноо интереса пока еще не обеспечен неободимым природным обоснованием. В этой связи определение и оценка прибрежноморскоо ландафта («акваафта») явля тся весьма актуальными. Определение и содержание акваафта моут стать важным дополнением ландафтоведения. В этой связи тема статьи является актуальной и практически важной.

Целью данной работы является выявление природны особенностей прибрежноморски комплексов с и факторами и иерарическими единица ми в предела береовой зоны морей. Это направление в ландафтоведении в общем не разрабатывалось исклчая лиь небольой ряд первичны по ложений.

Для достижения данной цели были реены такие основные задачи:

а) определить раницы береовой зоны; б) выполнить анализ литоенны осо бенностей прибрежноморски природны комплексов (МК); в) оценить особенности движения осадочноо материала; г) исследовать и установить различия между К на суе и в береовой зоне. В качестве объекта исследования взято учение о ландафта о формировании и условия развития континентальны (наземны) природны комплексов. Предметом исследования служит сравнительный анализ МК с одной стороны и континентальны ТК с друой стороны для выделения основны черт и отличий комплексов в предела береовой зоны моря.

Такой анализ ранее не проводился. Но он неободим для оптимальноо при родопользования на морски побережья что важно с практической точки зрения. В то же время адаптация данны о МК в общу теори ландафтове дения дает возможность утверждать теоретическую значимость этой статьи.

В то же время предстоит определиться с рядом терминов. В частности до си пор не реен вопрос об удачном и приемлемом названии прибрежноморски природны комплексов. Ранее предпринятые попытки были неудачными а по тому и не прижились в еорафии. В этот раз автор пытается предпринять еще одну попытку и внести соответствущее предложение.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалами для данной статьи служат данные разработок больоо ряда исследователейландафтоведов и единичные исследования еорафов береоведов. Эти данные представлены в научны статья и монорафия дащи представление о все неободимы раница признака и аракте ристика ландафтов как природны система разноо уровня оранизации.

В число таки разработок вклчены также работы по методолоии ландаф товедения – Л. С. Бера А. А. Гриорьева Д. Л. Арманда М. М. Ермолаева Ф. Н. Милькова Ю. К. Ефремова К. М. етрова А. Г. Исаченко Н. А. Гвоз децкоо С. В. Калесника В. А. Мануйлова и друи. Здесь следует подчер кнуть что подавлящее больинство авторов (в и числе все перечисленные) понимает термин «ландафт» как синоним природноо территориальноо или ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 акваториальноо комплекса. В данной работе также использованы материалы исследований автора причем не только в береовой зоне моря и на морски побережья но также на морском дне и в континентальны условия суи.

В данной работе исследуется береовая зона Мировоо океана. Однако да лее по тексту в качестве синонимов применятся «береовая зона моря» или «бере» отя такие синонимы существенно отличатся от первичноо термина.

В современной еорафической литературе термин «ландшафт» прочно за крепился за наземными природными комплексами суи. Однако ео значение не отражает природные особенности береовой зоны а тем более – толщи воды и дна открытоо моря поскольку они возникат и развиватся с участием и дроенноо фактора моря под слоем воды без доступа воздуа непосредствен но из атмосферы. оэтому нами [14] был ранее предложен иной термин – «вассершафт». о смыслу он пододит но не обладает блаозвучием непривычен в произноении и не был адаптирован в физическу еорафи.

Для разработки темы статьи особое значение имет исследования авто ра в предела морски побережий. Были исследованы природные системы (территориальные системы и типы ландафта) разны береов – абразионны и аккумулятивны и черты структура различия динамика взаимовлия ние отдельны элементов системы и и компонентов. ри этом использова лись методы маррутноэкспедиционные карторафические стационарные различные инструментальные. Использовалось различное оборудование и приборы: топорафические еолоические метеоролоические почвенные идролоические и др. Среди теоретически применялись методы систе матизации анализ синтез районирование классификации сравнительно еорафический карторафический.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

олученные результаты считаем целесообразным изложить в виде отдельны подразделов. Каждый подраздел затраивает отдельные части дан ной проблемы что требует специальноо обсуждения.

Границы природной системы береговой зоны моря. В соответствии с основными положениями физической еорафии вообще и береоведения в частности одним из важнейи является вопрос о раница природны комп лексов [3 9 11]. Береовая зона Мировоо океана располаается на стыке меж ду суей (материки и острова) с одной стороны и океаном (морями и океа нами) чео нет у континентальны (на суе) ландафтов начиная от фации и оканчивая природнотерриториальными комплексами (ТК) более высоки ранов. Впервые в Украине анализ ландафтов береовой зоны был выполнен коллективом авторов во лаве с Г.В. Выованец [5] на примере крупны аккумулятивны форм на побережья неприливны морей.

Со стороны моря раница («нижняя») определяется такой лубиной моря от которой начинается переод волн открытоо моря к состояни волн мелководья ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 при и движении к береовой линии. Они зависит от состояния волнений и энерии размеров волн. В общем она равна от 1/3 до 1/2 высоты волны в усло вия различноо волновоо режима. Соласно выводам. Брууна.Комара Е. Скотта А. Эдвардса и др. даже самые сильные циклоны моут продуциро вать волны которые эффективно затраиват подводный склон на лубина не более 2530 м. Во все случая ирина полосы подводноо склона зависит от ео уклонов: чем менье уклоны тем ире полоса. В работа Н. А. Айбула това Р.Д. Косьяна. Димитрова М. Г. Юркевич называтся более лубокие раницы – до 3040 м и даже лубже. ри этом берется во внимание что речь идет об эффективном взаимодействии ветровы волн с прибрежным мелко водьем при котором происодит массовое движение наносов и абразионное влияние на прочные орные породы.

«Внутренняя» раница береовой зоны проодит по надводной суе. Для ее определения используется полоса влияния морскоо прибоя на суу насколь ко прибойный поток проникает на бере во время торма и до линии наибо лее высокоо заплеска волн [1 7]. Сильные тормы обусловливат волнову переработку ироки аккумулятивны форм. ри этом учитывается величина ветроволновоо наона на 0515 м вые ординара максимально – на 60 65 м. Если же бере принадлежит приливному мор то прибойный заплеск может достиать абсолтны отметок +(135145) м а максимум до +24 м.

оэтому проникновение прибойноо потока моря на суу зависит от рельефа на береу. Если бере представлен крутым обрывом высотой до 30 м и бо лее то верняя раница береовой зоны пройдет в 3060 м от моря по верней кромке клифа. Чем более полоим является бере тем долее проникает море на суу. Например на плоски береа при наличии ветровы осуек воды неприливноо моря моут проникать на расстояние до 56 км редко – болье.

Если же высокие ветровые наоны действут на участка береа с высокими величинами приливов то во время сильноо торма воды приливноо моря моут проникнуть на суу на расстояние в 23 десятка километров. римером моут служить участки береа с приливными осуками вдоль территории КНР (ВосточноКитайское море) в залива Шелиова (Оотское море) и Кач (Ара вийское море) в Мезенском заливе (Белое море).

Таким образом чаще всео ирина береовой зоны составляет до 13 км а бывает правда весьма редко – до 3045 км. ри этом следует учитывать что прибрежноморской природный комплекс (далее – МК) оватывает не только участки морскоо дна и акватории но и примыкащу к мор суу с активным влиянием моря в разны ирота и еорафически зона.

В предела еорафической оболочки такое положение неповторимо и являет ся лавнейим отличием МК. В итое создается высокая степень физико еорафическоо разнообразия а значит – «ландафтноо» (природноо) разнообразия МК на контакте между двумя стииями («Океан–Суа»).

Дифференциация осадочного материала который сносится с суи и на капливается в береовой зоне формирует один из важнейи компонентов ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 прибрежноморскоо природноо комплекса. Экзоенный процесс литоен ной дифференциации обеспечивается ромадным напряжением волновоо энеретическоо поля – меанической энерии. Недаром в океанолоии берео вая зона именуется «зоной высоки энерий океана» даже несмотря на искл чительно сильные несравненно более сильные тормы «ревущи сороковы ирот» и друи акваторий Мировоо океана. Ветровые волны приодящие из открытой части океанов способны в пыль раздробить прочнейу орну по роду забросить 100килораммовый обломок породы на высоту до 7080 м по валить бетонный волнолом длиной 600900 м выбросить на бере судно длиной до 250350 м в течение одноо сильноо торма переместить миллионы тонн наносов на десятки км. оэтому в береовой зоне лубоко и всеобъемлще видоизменяется весь исодный осадочный материал под влиянием вначале ме анической дезинтерации а затем – и идроенной дифференциации [13 15].

В этой связи получается что прибрежноморской комплекс постоянно по полняется осадочным материалом который непрерывно перерабатывается в прибрежноморские наносы. С друой стороны наодящиеся в береовой зоне наносы расодутся на пополнение аккумулятивны форм рельефа (бары косы пересыпи томболо террасы и др.). оэтому в общем МК являтся средой постоянноо и весьма интенсивноо текущео обмена литоенноо суб страта. Особенно ярко данный обмен представлен на береа дельтовоо типа.

Такая особенность является неповторимой уникальной на дне открытоо оке ана и на суе не встречается.

Весь терриенный биоенный и емоенный материал в береовой зоне оказывается в соверенно новы и необычны фациальны условия которые не быват на суе. Вместо пылеваты с вклчением крупны и мелки об ломков уловаты неправильной формы очень плоо отсортированны (So = 49) в процессе идроенной дифференциации появлятся наносы друо о состава. Исодный мелкозем удаляется в открытое море под влиянием ветро волновы приливны и анемобарически течений разны типов. оэтому наносы прибрежноморскоо происождения представлят собой массу час тиц орны пород и осадков узкофракционноо состава разной плотности о роо окатанны близки правильной форме с повыенной идравлической крупность у каждой фракции.

осле проождения процесса идроенной дифференциации масса наносов образует субстрат различноо состава. Это моут быть руппы: а) массы пес ка с примесями друи фракций или без ни б) массы равия с примесями друи фракций или без ни в) массы альки разноо происождения с при месями друи фракций или без ни. Такой субстрат для береовой зоны явля ется арактерным поскольку представлен вдоль 35% длины береовой линии Мировоо океана [1 13 14]. Но на суе он строо оворя встречается очень редко в частности в зоне влияния флвиоляциальны потоков или в очаа подвижны песков в пустыне. Но ни в одном ни в друом случая нет влияния волновоо потока и соленой воды во время морски волнений.

ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 оскольку ежеодно в береову зону поступает значительное количество осадочноо материала из разны источников то соласно Ю.Д. Шуйскому [13 15] и Е.М. Емельянову [6] накапливается ромадное количество наносов ориинальноо состава а эта зона представляет собой один из самы мощны экзоенны седиментационны барьеров на Земле. о сути именно эта зона сильнее остальны реулирует состав терриенноо материала на дне ельфа и более лубоки областей на дне океана. Конечно континентальные ландафты тоже принимат участие в питании дна океана осадочным материалом но только не напряму а через речные потоки временные водотоки и ветрову эрози. оэтому и арактер этоо влияния друой и состав таки осадков иной и и количество менье.

Учение о барьера подчеркивает [6 15] что первый океанический барьер приурочен к береовой зоне «высоки энерий» и является седиментационным.

Он задерживает относительно крупные терриенные и талассоенные частицы в разны частя береовой зоны различный. Чаще всео природа береовой зоны способствует задержке и накоплени частиц крупнее 00501 мм. С уве личением уклонов подводноо склона и напряженности волновоо поля увели чивается крупность наносов выносимы в открытый океан причем не менее 10 млн м3/год дат абразионные процессы [2]. Следовательно разные участ ки береовой зоны на разны моря пропускат на ельф и в открытое море наносы разной крупности. Весь спектр размеров выводит из береовой зоны система подводны каньонов и прибрежные морские льды. оэтому направлен ность меанической дезинтерации волновой дифференциации и меанизмов выноса из береовой зоны быват различными. Отсда следует еще одна осо бенность МК: на разны участка береовой зоны аккумулятивные формы создат различну литоенну основу ландафта («акваафта»). В боль инстве случаев в вернем слое несвязны наносов создается кислородный (окислительный) режим. В итое «сжиается» ораника и действут крайне неблаоприятные процессы образования почв.

Средний линейный фракционный размер наносов учитывая руппы а–в обусловливает сравнительно больой объемный вес в связи с редкой упаков кой и малой плотность ( 125 т/м3). К тому же толща наносов в берео вой зоне является сыпучей неконсолидированной несцементированной. Она испытывает непрерывные вертикальные и оризонтальные деформации под влиянием идроенны меанизмов «намыв–размыв». В типичны условия аккумулятивны форм береовой зоны (например песчаные формы рельефа жной и восточной Балтики северной части береа Черноо моря западной части пова Камчатка западноо береа пова Зеландия северноо береа Мек сиканскоо залива и др.) величина вертикальны деформаций эти форм со ставляет до 58 м на океанически участка и до 36 м на участка внутренни морей. ри этом оризонтальные смещения береовы линий а с ними – и поперечноо профиля может достиать до 70110 м на океанически участка ISSN 23039914 Вісник ОНУ. Сер.: Георафічні та еолоічні науки. 2015. Т. 20 вип. 1 и до 5080 м на песчаны береа внутренни морей во время одноо сильноо торма или в течение нескольки тормов в течение одноо сезона ода [7 13 14]. Такая подвижность «аквашафтов» в береовой зоне является одной из важнейи особенностей которая отличает МК от наземны ландафтов [5]. Те изменения субстрата которые происодят в течение часов или недель в условия континентальны ландафтов происодят в течение сотен и даже тысяч лет.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |


Похожие работы:

«1 СОДЕРЖАНИЕ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 3 СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 7 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)...»

«ПАТОЛОГИЯ при КТ и МРТ CT & MRI PATHOLOGY A POCKET ATLAS Second Edition Michael L. Grey, PhD, RT(R), (CT), (MR) Associate Professor Radiologic Sciences MRI/CT Specializations School of Allied Health College of Applied Sciences and Arts Southern Illinois University Carbondale, Illinois Jagan...»

«Я "Бутик, открывшийся в новой Галерее ИТИС, – это люксовый бутик, созданный чтобы прославить красоту цветов". ITIS Gallery, Одесса, Польский спуск, 6, тел. 8 048 784 08 53 уникальные цветыбукетыоформление интерьеров Christian Tortu – человек легенда, известный в самых высоки...»

«ПАМЯТКА Что делать при укусе клеща Врачи советуют защищать себя одеждой с длинными рукавами, заправлять брюки в носки, обязательно надевать головной убор и использовать репелленты, которые следует на...»

«[герб штата Техас] Штат Техас Государственный секретарь штата Не для использования на территории Соединенных Штатов Америки. Настоящий Апостиль удостоверяет только подпись, качество, в котором выступает подп...»

«1 ОГЛАВЛЕНИЕ № Наименование разделов Стр. ВВЕДЕНИЕ 2 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ I. Пояснительная записка 1.1. 2 Цели и задачи реализации Программы 1.2. к обязательной части 1.3 3 к части, формируемой участниками образовательных отношений 1.4 3 Принципы и подходы к формированию программы. 1.5 4 Характеристики особенностей развития...»

«Тест по Закону Республики Беларусь "О животном мире"1. Дикие животные – это:А) млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, насекомые и другие животные, обитающие на земле Б) млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, насеко...»

«УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АНО ДПО УМЦ "Компас" _А.А.Макаров ""_2015 г. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА "Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения" г. Глазов, 2015 г.Учебно-тематический план обучения по программе: "Подготовка проект...»

«ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Календарь природы № 7, июль 1928 г. Орган Вологодского Общества И з у ч е н и я Северного Края под редакцией Фенбюро ЕстеСенокос на р Плен-куше Волог. у. Семени, в. СТВеннО-ИСТОрИЧеСКОЙ СеКЦИИ 4дрес р е д а к ц и...»

«-1Зиновий А. Бандоровский Версия текста 1.6 (updated on 08/14/2009) Возвращение Адама и сынов его в сад Едемский Зиновий Бандоровский. Портланд США 2008. тел: 1-503-761-7039. All Rights Reserved. www.zinoviybandorovskiy.com -2Я есмь корень и потомок Давида Звезда светлая и утренняя” Семиконечная звезда Иешуа Восходит звезда от Иакова Зинови...»

«2 2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 2.1. Цель и задачи освоения практики Цель летней учебной практики по ботанике (морфологии и систематике высших растений) состоит в закреплении и расширении студентами знаний по пройде...»

«ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ" НИЦ МКВК ОТЧЕТ о выполнении работ по позициям 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ПРОДУКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОСИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ И ЗЕМЛИ (Деятельность №7) Ташкент 2004 ...»

«Э.И. ВЛАДИМИРСКИЙ Б.И. ИСМАЙЛОВ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ХАОТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ БАКУ ЭЛМ 2011 УДК: 01.621.,519.7 Рецензенты: Академик РАЕН, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой "Электрические Сети и Системы" АГНА А.М.Керимов, Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой "Метрология, стандартизация и управление к...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ" Основна...»

«4. Teма – Защита работников Хорошее доверенное лицо в основном может предотвратить разногласия между работниками и работодателем, но даже ему не под силу свести на нет все риски и нередко работники...»

«Содержание 1. Пояснительная записка..3 2. Содержание программы..3 3. Список литературы..... 4. Вопросы вступительных испытаний..7 1. Пояснительная записка Основной задачей вступительных испытаний является определение практической и теоретической подготовленности претендента к выполнению профессиональных задач,...»

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чаинского района "Подгорнская средняя общеобразовательная школа" ждено" "Согласовано" "Согласовано" олы Заместитель директора по УВР Руководитель МО...»

«Положение о проведении конкурса "Лучший биржевой трейдер среди клиентов ОАО "Сбербанк России" 2014" Общие положения 1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения ООО " ТВИН ТУ БИ" 1.1. (далее Организатор Конкурса) конкурса "Лучший биржевой...»

«Основная образовательная программа лицея содержит следующие разделы: I. Целевой раздел 1. Пояснительная записка.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования.3. Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения о...»

«www.LaraMIRRA.com Том Шрайтер. Большой Эл раскрывает свои секреты ББК 23.054.99 ISBN 5-4615-468-5 СН Успех, М., 1999 OCR: Vladislav Ignatenko Система рекрутирования в многоуровневом маркетинге 0Б АВТОРЕ Том Шрайтер посвятил лучшую часть своей карьеры в Многоуровневом Маркетинге развенчанию мифов и бабских ска...»

«Announcement Ukraine political in russian 80 articles, created at 2017-03-19 00:38 1 Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Ясиноватой Это уже третий случай в этом районе за последний месяц, отметили в миссии. 2017-03-19 00:38 2KB k...»

«Обзор внешней торговли 23 февраля – 01 марта 2015 г. Содержание Прямые торги юань – южнокорейская вона ЕС подал в ВТО иск против России Развитие внешней торговли как фактор укрепления рубля. 3 Индия планирует начать согласование договора о свободной торговле с Таможенным союзом Платежный баланс в ЕС Российс...»

«Приложение 5 1. Цели и задачи практики Учебная практика является составной частью учебного процесса подготовки бакалавров. Во время практики происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение студентами практических навыков...»

«Автоматизированная копия 586_566572 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 3366/13 Москва 28 января 2014 г. Президиум Высшего Арбитражного...»

«Олег Ермаков Антропы Вселенной: плеяда Луны Ряд Разумных и мы, его часть Тщета наших проб найти братьев по Разуму в явленном мире — законна: Вселенная, Дом их, сокрыта в Луне.Все тайны Мира и Луны. Книга "Планета Любовь. Основы Единой теории Поля", скачать: All mysteries of the Universe and the...»

«272 УДК 622.279.23/4+547.2.03+543.27 ПРОГНОЗ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ НИЖЕ ДАВЛЕНИЯ НАЧАЛА КОНДЕНСАЦИИ Заночуев С.А.1, Крайн С.А.2 ООО "Газпром ВНИ...»

«Пудога. Конашков Ф.А. Илья Муромец. № 77. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ А не волна ли с волной сволноваласе, А не волна—то — ведь Клин—царь, А сволновалсе—то со татарами; А ведь собрал тут тотары неверныих. 5. — "Ай же ты, тотарин со тотарами, А и сколько ты силушки имешь и армии?" — "А у меня—то, собаки царя Клина, Ай ведь силушки набрано, А у меня же с...»

«УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МОЖГА" (УСТАВ ГОРОДА МОЖГИ) принятый решением городского Совета депутатов города Можги Удмуртской Республики от 16 июня 2005 года № 204 (в редакции изменений и дополнений, внесенных решением городской Думы муниципально...»

«№ 1 7 Ф Е В РА Л Ь 2 0 11 П О ЭЗ ИЯ 2 Наталья НИКОЛЕНКОВА ОСЕННЯЯ КРОВЬ (подборка стихов) 3 Дмитрий МУХАЧЕВ ЛОЖНОЕ СОЛНЦЕ (подборка стихов) 13 Екатерина ВИХРЕВА ТВОЁ ВАТЕРЛО (подборка стихов) 17 Владимир ТОКМАКОВ ОСКОЛКИ РАЗБИВШЕГОСЯ З...» 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.